Zew z Otchłani - BlackBox 3City

Zew z Otchłani

Autor/zy:

Kon­wen­cja: hor­ror, lata 90-te

Czas trwa­nia: 4 godzi­ny

Licz­ba uczest­ni­ków: 9 — 18

W tym

4
4
10

Larp popro­wa­dzo­no na:

Koń­czy się rok 1995. Nie tyl­ko na świe­cie, ale i w Pol­sce nastę­pu­je wie­le zmian, wiesz­czą­cych suk­ces trans­for­ma­cji ustro­jo­wej Euro­py Wschod­niej. Wszy­scy chcą dogo­nić Zachód zarów­no mate­rial­nie, jak i kul­tu­ro­wo, nie dostrze­ga­jąc wie­lu oznak nie­bez­pie­czeń­stwa. Sek­ty, orga­ni­za­cje para­re­li­gij­ne i gru­py medy­ta­cyj­ne zdo­by­wa­ją coraz wię­cej człon­ków, nie­rzad­ko two­rząc zamknię­te ośrod­ki na odlu­dziu, skąd ludzie, zwłasz­cza mło­dzi, nigdy już nie będą chcie­li odejść. Nowo powsta­łe sto­wa­rzy­sze­nie “Spi­ry­tu­ali­ści prze­ciw sek­tom”, orga­ni­zu­je spo­tka­nie dla stró­żów pra­wa, psy­cho­lo­gów, peda­go­gów i człon­ków rodzin, któ­rym sek­ty zabra­ły bliskich. 

Czy pod­sta­rza­li hip­pi­si. zmę­cze­ni poli­cjan­ci oraz źle opła­ca­ni naukow­cy są w sta­nie pomóc oca­lić dusze nie­win­nych? I czy na pew­no wie­dzą, z czym się mierzą?

Opis

Akcja gry dzie­je się pod koniec roku 1995, w przy­droż­nym zajeź­dzie, gdzieś mię­dzy Pozna­niem a Wro­cła­wiem, gdzie spo­tka­li się “Spi­ry­tu­ali­ści prze­ciw sek­tom” i ich goście, ludzie zafa­scy­no­wa­ni ezo­te­ry­ką i spi­ry­tu­ali­zmem, ale prze­ciw­dzia­ła­ją­cy sek­tom. Sce­na­riusz gry skon­stru­owa­ny jest wokół opo­wie­ści i ele­men­tów symu­la­cji świa­ta przed­sta­wio­ne­go. Posta­cie nie będą hero­sa­mi, a mniej lub bar­dziej zwy­kły­mi oby­wa­te­la­mi, sta­ra­ją­cy­mi odna­leźć się w cha­osie trans­for­ma­cji ustro­jo­wej lat 90 i zale­wu sekciarstwa. 

Roz­gryw­ka opie­ra się w więk­szo­ści na pro­wa­dze­niu roz­mów i zbie­ra­niu infor­ma­cji, ale poja­wią się rów­nież ele­men­ty hor­ro­ru. Gra mia­ła swo­ją pre­mie­rę we Wro­cła­wiu w 2019 roku. 

Lista Postaci

Posta­cie są podzie­lo­ne na kil­ka grup, co czę­ścio­wo odzwier­cie­dla ich cele i rela­cje. Ozna­cze­nia Postaci: 

 • UNI (Uni­seks, Gracz wybie­ra płeć) 
 • ONA (Rola Kobieca) 
 • ON (Rola Męska) 
 • MENTOR (Postać mogą­ca mieć pomocników/uczniów, ide­al­ne do wpro­wa­dza­nia począt­ku­ją­cych Graczy) 
 • PARA (Moż­li­wość gra­nia parą ze wspól­ną kar­tą posta­ci i celami).

Stowarzyszenie Spirytualistów

 • “Mahir”, ON, MENTOR, Mistrz Medy­ta­cji
  Pocho­dzi z małe­go mia­stecz­ka pod Pozna­niem, od koń­ca lat ’70 fascy­nu­je go medy­ta­cja i joga. Wie­lo­krot­nie odwie­dzał Indie i jest ducho­wym przy­wód­cą sto­wa­rzy­sze­nia, zawsze oto­czo­ny przez mło­dych ludzi łak­ną­cych wie­dzy oraz wyci­sze­nia. Lubi przemawiać. 
 • “Tien”, ONA, Bio­ener­go­te­ra­peut­ka
  Przy­je­cha­ła z Pol­ski Wschod­niej, gdzie za mło­du pra­co­wa­ła na baza­rach, pozna­jąc dale­ko­wschod­nią mądrość i filo­zo­fię. Z tru­dem utrzy­mu­je się z kore­pe­ty­cji oraz zabie­gów bio­ener­go­te­ra­peu­tycz­nych. Udu­cho­wio­na i spo­koj­na, zapro­si­ła na spo­tka­nie MONAR-owca, Bielińskiego. 
 • Cze­kal­ska, ONA, Stu­dent­ka
  Peł­na ener­gii mło­da stu­dent­ka kul­tu­ro­znaw­stwa, któ­ra prak­ty­ki stu­denc­kie reali­zu­je w sto­wa­rzy­sze­niu. Wyda­je się zafa­scy­no­wa­na mie­szan­ką świa­to­po­glą­dów i ezo­te­ry­ki obec­ną w orga­ni­za­cji i naj­praw­do­po­dob­niej będzie chcia­ła wstą­pić do sto­wa­rzy­sze­nia. Uwiel­bia roz­ma­wiać o zwy­cza­jach egzo­tycz­nych kultur. 
 • Dr Kacz­kow­ski, ON, Mistrz Wita­min
  Lekarz, któ­ry nie skoń­czył spe­cja­li­za­cji i posta­no­wił leczyć medy­cy­ną alter­na­tyw­ną połą­czo­ną z naj­now­szą wie­dzą nauko­wą, co zaowo­co­wa­ło opra­co­wa­niem kil­ku zabie­gów i kura­cji, wzmac­nia­ją­cych odpor­ność i siły wital­ne pacjentów. 
 • Tysze­wicz, UNI, Pra­w­nik-Libe­­rał
  Prze­śla­do­wa­ny w PRL za poma­ga­nie sto­wa­rzy­sze­niom spi­ry­tu­ali­stycz­nym i fan­ta­stycz­nym, w odro­dzo­nej Rzecz­po­spo­li­tej wal­czy o pra­wo do wol­no­ści wybo­ru wia­ry i świa­to­po­glą­du, choć sam jest raczej tra­dy­cjo­na­li­stą. Zapro­sił na spo­tka­nie poli­cjan­ta, Mirowicza. 

Goście

 • Bieliński/Bielińska, UNI, MENTOR, Wolon­ta­riusz
  Pra­cow­nik łódz­kie­go MONAR‑u, któ­ry pomógł set­kom ludzi wyjść z uza­leż­nień i bez­dom­no­ści. Bez­in­te­re­sow­nie nio­są­cy pomoc i nie­dba­ją­cy o wła­sne bez­pie­czeń­stwo czy wygo­dę. Zapro­sił Miro­wi­cza i Zajączkowską. 
 • Miro­wicz, UNI, Poli­cjant
  Stróż pra­wa z Kra­ko­wa, bar­dzo przej­mu­je się wszyst­ki­mi uciecz­ka­mi i zagi­nię­cia­mi zwią­za­ny­mi z sek­ta­mi. Pro­sty facet, któ­ry po dłu­gich sta­ra­niach, dostał się do poli­cyj­ne­go zespo­łu ds. zaginięć. 
 • Welt­mann, UNI, Detek­tyw
  Przed­sta­wi­ciel nie­miec­kiej poli­cji z Dre­zna, przy­je­chał do Pol­ski na zapro­sze­nie Miro­wi­cza. Pra­co­wał przy spra­wach sekt. Bar­dzo doświad­czo­ny stróż pra­wa i nie naj­go­rzej mówi po polsku. 
 • Zającz­kow­ska, ONA, Psy­cho­log
  Tera­peut­ka z Pozna­nia, kil­ku­krot­nie mia­ła do czy­nie­nia z ludź­mi, któ­rzy wstą­pi­li do sekt i w jakiś spo­sób ucie­kli lub zosta­li zatrzy­ma­ni przez poli­cję. Wni­kli­wa oso­ba, przy­je­cha­ła na zapro­sze­nie Bielińskiej. 
 • Prof. Racuch, UNI, Lekarz
  Zna­ny wro­cław­ski kar­dio­log i wykła­dow­ca aka­de­mic­ki, jako zatwar­dzia­ły racjo­na­li­sta wspie­ra wszel­kie sta­ra­nia w wal­ce z zabo­bo­na­mi i medy­cy­ną alter­na­tyw­ną, więc sek­ty rów­nież wziął na swój celownik. 
 • O. Andrzej, ON, Kapłan-Tera­­peu­­ta
  Czło­nek wał­brzy­skie­go Cari­ta­su, któ­ry jest zaan­ga­żo­wa­ny w licz­ne kościel­ne pro­gra­my pomo­cy wycho­dze­nia z ubó­stwa, alko­ho­li­zmu i nar­ko­ma­nii. Zawsze pomoc­ny, chciał­by rów­nież prze­ciw­dzia­łać sektom. 
 • Sosna, UNI, Dzia­łacz Spo­łecz­ny
  Akty­wi­sta i spo­łecz­nik z Zie­lo­nej Góry, bar­dzo chciał­by nauczyć się jak pomóc ofia­rom sekt i zapo­biec poten­cjal­nym rekru­ta­cjom. Ide­ali­sta, pro­po­nu­ją­cy pomoc w zdo­by­ciu dofi­nan­so­wa­nia na działania. 

Rodziny Ofiar

 • Kosoń, ON, Rol­nik
  Wła­ści­ciel małe­go gospo­dar­stwa rol­ne­go, któ­re­go cór­ka wstą­pi­ła do sek­ty. Usi­ło­wał ją odzy­skać, ale się nie uda­ło i znik­nę­ła wraz z całą gru­pą. Chce zapo­biec temu, by spo­tka­ło to rów­nież inne dzie­ci i rodziców. 
 • Malinowski/Malinowska, UNI/PARA, Nauczyciel/Nauczycielka
  Nauczyciel/Nauczyciele z War­sza­wy, któ­rych syn uciekł do sek­ty i usi­łu­ją go z niej wycią­gnąć, pomi­mo wie­lu trud­no­ści. Uprzej­mi, ale zde­ter­mi­no­wa­ni, szu­ka­ją real­ne­go wspar­cia i obie­cu­ją pie­nią­dze za pomoc. 
 • Kowalski/Kowalska, UNI, Pry­wa­ciarz
  Wła­ści­ciel kil­ku hur­tow­ni, któ­re­go jedy­ny syn uciekł do sek­ty i ślad się urwał. Sta­wia każ­de­mu wód­kę i zro­bi wszyst­ko, aby odna­leźć syna. Nie będzie szczę­dził pieniędzy. 
 • Gór­ska, ONA, Oca­lo­na
  Mło­da dziew­czy­na z małej wio­ski, zosta­ła ura­to­wa­na od sek­ty i usi­łu­je pro­wa­dzić nor­mal­ne życie i zapo­mnieć, ale sta­ra się choć tro­chę pomóc innym swo­ją wiedzą. 
 • Petrusz­ko, UNI, Przy­ja­ciel
  Stu­dent z małe­go mia­sta, zaprzy­jaź­nio­ny z synem Pań­stwa Mali­now­skich, przy­je­chał, by dowie­dzieć się cze­goś o jego zagi­nię­ciu i wspo­móc zroz­pa­czo­nych rodziców.

Wymagania

War­to choć­by pobież­nie poczy­tać o począt­ku lat ’90 XX wie­ku, zwłasz­cza latach 1993–1994. Jeśli cho­dzi o stro­je, zarów­no te wzo­ro­wa­ne na póź­nych latach ’80 jak i na wcze­snych ’90 będą w porząd­ku, ale moż­na też po pro­stu sku­pić się na jean­sach, t‑shirtach, fla­ne­lo­wych koszu­lach i brzyd­kich gar­ni­tu­rach… W 1995 roku wpro­wa­dzo­no w Pol­sce nowe bank­no­ty i mone­ty, więc nawet zwy­kła gotów­ka będzie nie­złym rekwizytem.

Ważne

Seria­le, fil­my, książ­ki i arty­ku­ły któ­re pomo­gą w przy­go­to­wa­niu się do larpu:
Serial “The Path”(“Sekta”), serial “Aqu­arius”, serial doku­men­tal­ny “Wild Wild Coun­try”, film doku­men­tal­ny “Depro­gram­med” (2015, reż. Mia Dono­van), książ­ka “Sek­ty za zamknię­ty­mi drzwia­mi” Grze­gorz Mikrut, stro­na https://sekty.dominikanie.pl/

Infografiki

Tylko dla pełnoletnich

Gra tyl­ko dla uczest­ni­ków pełnoletnich.

Wymagane stroje

Gra wyma­ga wcze­śniej­sze­go przy­go­to­wa­nia stroju.

No pain

No pain, czy­li dozwo­lo­ny kon­takt nie­spra­wia­ją­cy dyskomfortu.

Gra porusza tematykę religijną

Gra poru­sza tema­ty­kę religijną.

W grze pojawia się tematyka dyskryminacji bądź wykorzystania

Gra poru­sza tema­ty­kę dys­kry­mi­na­cji, bądź wykorzystania.

Gra porusza tematykę uzależnień

Gra poru­sza tema­ty­kę uzależnień.

W grze pojawiają się straszne lub obrzydliwe elementy

W grze poja­wia­ją się strasz­ne lub obrzy­dli­we elementy.

Odgrywanie scen przemocy

W grze odgry­wa się sce­ny przemocy.

Wulgarny język

W grze obec­ny jest wul­gar­ny język.

W grze pojawia się hazard

W grze poja­wia się hazard.