Konwencja: lata 90-te

 • Zew z Otchłani

  Zew z Otchłani

  Akcja gry dzie­je się pod koniec roku 1995, w przy­droż­nym zajeź­dzie, gdzieś mię­dzy Pozna­niem a Wro­cła­wiem, gdzie spo­tka­li się “Spi­ry­tu­ali­ści prze­ciw sek­tom” i ich goście, ludzie zafa­scy­no­wa­ni ezo­te­ry­ką i spi­ry­tu­ali­zmem, ale prze­ciw­dzia­ła­ją­cy sek­tom. Sce­na­riusz gry skon­stru­owa­ny jest wokół opo­wie­ści i ele­men­tów symu­la­cji świa­ta przed­sta­wio­ne­go. Posta­cie nie będą hero­sa­mi, a mniej lub bar­dziej zwy­kły­mi oby­wa­te­la­mi, sta­ra­ją­cy­mi…

 • Ciemność czasem wygrywa

  Ciemność czasem wygrywa

  Ta gra to opo­wieść o kry­zy­sie w trak­cie akcji ratun­ko­wej w kopal­ni węgla na Ślą­sku i ludziach, któ­rych decy­zje mogą mieć znaczenie. Kopal­nia ma być wkrót­ce zamknię­ta. Brak fun­du­szy spra­wił, że dzi­siej­sza szych­ta mia­ła być jed­ną z ostat­nich. Wszy­scy gór­ni­cy mie­li zje­chać na dół i wyje­chać na górę. Jed­nak z powo­du tąp­nię­cia jeden z nich…

 • Opóźnienie może ulec zmianie

  Opóźnienie może ulec zmianie

  Gra o ludziach. O prze­cięt­nym życiu, w nie­co­dzien­nym wyda­niu. Przyj­mu­jąc świat za oczy­wi­sty, prze­ko­na­cie się, że życie potra­fi zasko­czyć swo­ją zło­żo­no­ścią. Nie wszyst­ko jest zawsze tym czym się wyda­je. Grę poprze­dza brie­fing, pod­czas któ­re­go wyja­śnio­na zosta­nie mecha­ni­ka, mode­ra­cja i sytu­acja w jakiej się znaj­dzie­cie. Wte­dy też sta­nie­cie się pasa­że­ra­mi pocia­gu zmie­rza­ją­cy­mi do tak waż­nej dla…