Strona główna » lata 90-te

Ciemność czasem wygrywa

Ta gra to opo­wieść o kry­zy­sie w trak­cie akcji ratun­ko­wej w kopal­ni węgla na Ślą­sku i ludziach, któ­rych decy­zje mogą mieć zna­cze­nie. Kopal­nia ma być wkrót­ce zamknię­ta. Brak fun­du­szy spra­wił, że dzi­siej­sza szych­ta mia­ła być jed­ną z ostat­nich. Wszy­scy gór­ni­cy mie­li zje­chać na dół i wyje­chać na górę. Jed­nak z powo­du tąp­nię­cia jeden z nich …

Ciem­ność cza­sem wygry­wa Read More »

Opóźnienie może ulec zmianie

Gra o ludziach. O prze­cięt­nym życiu, w nie­co­dzien­nym wyda­niu. Przyj­mu­jąc świat za oczy­wi­sty, prze­ko­na­cie się, że życie potra­fi zasko­czyć swo­ją zło­żo­no­ścią. Nie wszyst­ko jest zawsze tym czym się wyda­je. Grę poprze­dza brie­fing, pod­czas któ­re­go wyja­śnio­na zosta­nie mecha­ni­ka, mode­ra­cja i sytu­acja w jakiej się znaj­dzie­cie. Wte­dy też sta­nie­cie się pasa­że­ra­mi pocia­gu zmie­rza­ją­cy­mi do tak waż­nej dla …

Opóź­nie­nie może ulec zmia­nie Read More »

Przewiń do góry