Ciemność czasem wygrywa - BlackBox 3City

Ciemność czasem wygrywa

Autor/zy:

Czas trwa­nia: 2 godzi­ny

Licz­ba uczest­ni­ków: 6 — 9

W tym

2
1
6

Larp popro­wa­dzo­no na:

Cza­sem ciem­ność miesz­ka w nas i cza­sem wygrywa.

Ale­xan­dra Bracken

Opis

Ta gra to opo­wieść o kry­zy­sie w trak­cie akcji ratun­ko­wej w kopal­ni węgla na Ślą­sku i ludziach, któ­rych decy­zje mogą mieć znaczenie.

Kopal­nia ma być wkrót­ce zamknię­ta. Brak fun­du­szy spra­wił, że dzi­siej­sza szych­ta mia­ła być jed­ną z ostat­nich. Wszy­scy gór­ni­cy mie­li zje­chać na dół i wyje­chać na górę. Jed­nak z powo­du tąp­nię­cia jeden z nich został uwię­zio­ny w kopal­ni. Akcja ratun­ko­wa trwa już od 4 dni. Nie zdo­ła­no prze­ko­pać się do gór­ni­ka zasy­pa­nym tune­lem. Szty­gar zde­cy­do­wał w try­bie pil­nym o zro­bie­niu gór­ne­go odwier­tu, żeby dostar­czyć zasy­pa­ne­mu wodę, żyw­ność, środ­ki opa­trun­ko­we, nawią­zać z nim łącz­ność, tak, żeby mógł prze­trwać do cza­su, aż prze­ko­pią tunel. Pod­czas noc­ne­go dyżu­ru, szty­gar zmia­ny, w któ­rej pra­co­wał zasy­pa­ny gór­nik i szef eki­py ratun­ko­wej mają wra­że­nie, że sły­szą przez gło­śnik umiesz­czo­ny pod zie­mią stukanie….

Larp jest inspi­ro­wa­ny fil­mem „Żela­zny most” (2019) reż. Moni­ki Jor­dan-Mło­­dzia­­no­w­skiej. Pod­czas gry gra­cze będą doty­kać tema­tu winy, odpo­wie­dzial­no­ści, osa­mot­nie­nia, bez­rad­no­ści, nie­zro­zu­mie­nia, śmierci. 

Gra powsta­ła w trak­cie ple­ne­rów lar­po­pi­sar­skich Hard­kon Lar­pers’ Retre­at 2020. Pre­mie­ro­wo zosta­ła opu­bli­ko­wa­na w anto­lo­gii PRISM 2: WORK,

Ważne

W grze może brać udział publiczność.

Infografiki

Full touch

Full touch, czy­li dozwo­lo­ny peł­ny kon­takt fizycz­ny w ramach usta­lo­nych ograniczeń.

W grze pojawia się tematyka dyskryminacji bądź wykorzystania

Gra poru­sza tema­ty­kę dys­kry­mi­na­cji, bądź wykorzystania.

Wulgarny język

W grze obec­ny jest wul­gar­ny język.