Strona główna » Larpy » Ciemność czasem wygrywa

Autor/zy:

Czas trwa­nia: 2 godziny

Licz­ba uczest­ników: 6 — 9

W tym

2
1
6

Larp poprowad­zono na:

Cza­sem ciem­ność miesz­ka w nas i cza­sem wygrywa.

Alexan­dra Bracken

Opis

Ta gra to opowieść o kryzysie w trak­cie akcji ratunkowej w kopal­ni węgla na Śląsku i ludzi­ach, których decyz­je mogą mieć znaczenie.

Kopal­nia ma być wkrótce zamknię­ta. Brak fun­duszy spraw­ił, że dzisiejsza szy­ch­ta miała być jed­ną z ostat­nich. Wszyscy gór­ni­cy mieli zjechać na dół i wyjechać na górę. Jed­nak z powodu tąp­nię­cia jeden z nich został uwięziony w kopal­ni. Akc­ja ratunkowa trwa już od 4 dni. Nie zdołano przekopać się do górni­ka zasy­pa­nym tunelem. Szty­gar zde­cy­dował w try­bie pil­nym o zro­bi­e­niu górnego odwier­tu, żeby dostar­czyć zasy­pane­mu wodę, żywność, środ­ki opa­trunk­owe, naw­iązać z nim łączność, tak, żeby mógł przetr­wać do cza­su, aż przekopią tunel. Pod­czas noc­nego dyżu­ru, szty­gar zmi­any, w której pra­cow­ał zasy­pa­ny górnik i szef ekipy ratunkowej mają wraże­nie, że słyszą przez głośnik umieszc­zony pod ziemią stukanie….

Larp jest inspirowany filmem „Żelazny most” (2019) reż. Moni­ki Jor­­dan-Młodzianowskiej. Pod­czas gry gracze będą dotykać tem­atu winy, odpowiedzial­noś­ci, osamot­nienia, bezrad­noś­ci, niezrozu­mienia, śmierci. 

Gra pow­stała w trak­cie plen­erów lar­popis­ars­kich Hard­kon Larpers’ Retreat 2020. Pre­mierowo została opub­likowana w antologii PRISM 2: WORK,

Ważne

W grze może brać udzi­ał publiczność.

Infografiki

Full touch

Full touch, czyli doz­wolony pełny kon­takt fizy­czny w ramach ustalonych ograniczeń.

W grze pojawia się tematyka dyskryminacji bądź wykorzystania

Gra porusza tem­atykę dyskrymi­nacji, bądź wykorzystania.

Wulgarny język

W grze obec­ny jest wul­gar­ny język.

Przewiń do góry