Strona główna » BlackBoxy » BlackBox Summer Week 2021

BlackBox Summer Week


Sie­dem dni w lesie nad jeziorem z kilku­nas­toma larpa­mi
Gliśno Wielkie, k. Bytowa
22–29 sierp­nia 2021 roku 

O Festiwalu


Skąd pomysł?

Kiedy w 2014 roku powołal­iśmy Black­Box 3City do życia miał wypełnić puste, zimowe miesiące larpa­mi. Przez 4 lata, od kwiet­nia do październi­ka nie orga­ni­zowal­iśmy żad­nych spotkań. Wydawało nam się, że ofer­ta let­nich kon­wen­tów i fes­ti­wali lar­powych jest na tyle boga­ta, iż uczest­ni­cy naszych spotkań na pewno zna­jdą w niej coś dla siebie.

Tym­cza­sem, wraz z upły­wem lat nasz pro­jekt się zmienił. Na początku był po pros­tu miejscem, gdzie trójmiejs­cy mis­tr­zowie gry reg­u­larnie prowadzili larpy. Z cza­sem odnaleźliśmy włas­ny styl pra­cy, pro­mocji lar­powa­nia wśród osób spoza fan­do­mu oraz pro­dukcji i orga­ni­za­cji lar­powych wydarzeń. 

Pod koniec piątego sezonu naszej dzi­ałal­noś­ci zde­cy­dowal­iśmy, że  warto zaprezen­tować “BB3C style” szer­szej pub­licznoś­ci. Zachę­cić lar­pow­ców z innych miast do dzi­ała­nia według podob­nej metody. Pokazać Wam nasze narzędzia i warsz­tat pracy.

W tym roku po raz trze­ci postanow­iliśmy nie robić sobie wakacji od larpów. Korzys­ta­jąc z naszych doświad­czeń w orga­ni­za­cji wielod­niowych wydarzeń (Fes­ti­wale Hard­kon w lat­ach 2007 — 2014 i Dreamhaven w roku 2016) zaprasza­my Was na wspólne lar­powanie latem.

7 dni. Las, jezioro, przy­jaz­na infra­struk­tu­ra. Kilka­naś­cie gier. Okaz­ja by pograć w gry “znane i lubiane” oraz całkiem nowe… A także doskon­ały pretekst by się odważyć i w swo­bod­nej atmos­ferze sprawdz­ić w nowej roli: jako prowadzący/a, autor/ka, producent/ka gry.

Opowieś­ci i emoc­je.
Poczuj i przeżyj.
Bądź kim chcesz.

Sprawdź się w roli:

gracza,
twór­cy,
prowadzącego
lub pro­du­cen­ta larpów.

Odwiedź

Let­ni Fes­ti­w­al Lar­powa­nia!

Do Black­Box Sum­mer Week pozostało

00DNI
00GODZIN
00MINUT
00SEKUND

Program


W co będziemy grać?

Pod­czas naszej zimowej dzi­ałal­noś­ci (z nieliczny­mi wyjątka­mi) ogranicza­my się do prowadzenia cham­ber larpów, jeep­ów i freefor­mów. Fes­ti­w­al “w tere­nie” otwiera przed nami zupełnie nowe możli­woś­ci. Po pier­wsze — może­my pokazać Wam terenów­ki. Po drugie —  gry, które potr­wa­ją dłużej niż jeden dzień. W har­mono­gramie naszego wydarze­nie zna­jdziecie więc punk­ty pro­gra­mu, które moż­na podzielić na trzy kategorie.

Larpy


Cham­bery, jeep­formy, freeformy i lar­powe ekspery­men­ty. Pre­miery i debi­u­ty, gry znane i nagradzane. Sce­nar­iusze pol­skie i zagraniczne. Kil­ka larpów w cyk­lu #BestOfBlackBox3City.

Terenówki


Gry, w których zwycięst­wo oku­pi­one jest wysiłkiem fizy­cznym. Fab­u­lary­zowane gry harcer­skie, lar­powe “mody” plan­szówek, klasy­ki gatunku: Alien, Strate­gia, CTF.

Headlinery


Jed­na lub dwie dłuższe gry zapro­jek­towane by zin­te­grować uczest­ników festiwalu. 

W programie między innymi

Pod powierzchnią Kasalli

Wstęp wolny.

Opus Magnum

Wstęp wolny.

Wiec Smoków

Wstęp wolny.

Grota I

Wstęp wolny.

Grota II

Wstęp wolny.

Speakeasy

Wstęp wolny.

Dom świateł i cieni

Wstęp wolny.

Tylko drzewa szumiały

Wstęp wolny.

System

Wstęp wolny.

Agenci Systemu

Wstęp wolny.

Duży John

Wstęp wolny.

Ciemność czasem wygrywa

Wstęp wolny.

Słony karmel

Wstęp wolny.

Mali Bogowie

Wstęp wolny.

Rękawiczki

Wstęp wolny.

Fallen Stars

Wstęp wolny.

Klątwa Rodziny Blackwood

Wstęp wolny.

Nightclub

Wstęp wolny.

Obiad rodzinny

Wstęp wolny.

Pewnego razu w Ombreville

Wstęp wolny.

Rękopis: Sierra Morena

Wstęp wolny.

Limbo

Wstęp wolny.

Czarne Serce Kamelotu

Wstęp wolny.

Fiolet

Wstęp wolny.

FRAntic

Wstęp wolny.

Cztery Pokoje

Wstęp wolny.

Cirque Enigma

Wstęp wolny.

All My Loving #2020

Wstęp wolny.

Decyzja Persefony

Wstęp wolny.

Szklany sufit

Wstęp wolny.

Jeep Night

Wstęp wolny.

Lar­powanie to 

wcielanie się w nowe role
tworze­nie opowieś­ci
pisanie sce­nar­iuszy
prowadze­nie gier
pro­dukc­ja i logistyka

Co jeszcze będziemy robić


Kiedyś lar­pow­cy mieli dwie role do wyboru: gracza lub Mis­trza Gry.

Zadaniem graczy było przyjść na larp. Było miło, jeśli mieli stro­je pasu­jące do real­iów prezen­towanej w sce­nar­iuszu opowieści.

Mis­trz Gry odpowiadał za całą resztę. Pisał sce­nar­iusz, szukał miejs­ca, szykował scenografię, rek­wiz­y­ty, prowadz­ił grę i robił zdję­cia. Mało komu wykony­wanie wszys­t­kich tych akty­wnoś­ci na raz wychodz­iło dobrze.

Kiedy w 2014 roku powołal­iśmy do życia Black­Box 3City postanow­iliśmy zer­wać z tą trady­cją. Zde­cy­dowal­iśmy, że będziemy pra­cow­ać inaczej. Zależało nam na tym, by każde z nas mogło rozwi­jać te umiejęt­noś­ci, które ceni sobie najbardziej. Jed­nocześnie taki styl pra­cy pozwalał od cza­su do cza­su zmierzyć się z czymś innym.

Pisanie


Masz pomysł na grę, albo nawet gotowy sce­nar­iusz? Świet­nie! Zgłoś go do pro­gra­mu naszego fes­ti­walu. Pomoże­my ci ją przy­go­tować i poprowadz­ić. Jeśli chcesz — zerkniemy wcześniej na Twój sce­nar­iusz i podzie­limy się feedbakiem.

Prowadzenie


Dołącz do grona prowadzą­cych larpy! Nie bój się, jeśli jeszcze nigdy tego nie robiłeś/aś lub nie masz swo­jego włas­nego sce­nar­iusza! Wprowadz­imy cię w tem­at i pomoże­my wybrać gotowy larp, w którym zade­bi­u­tu­jesz w roli Mis­trza Gry. 

Produkcja


Intrygu­je cię pro­ces przy­go­towywa­nia gry? Fes­ti­w­al to doskon­ała okaz­ja żeby zajrzeć za kulisy i  “wkrę­cić się” w pro­ces pro­dukcji larpów. Poz­naj sekre­ty lar­powych logistyków i scenografów. Buduj nas­trój, twórz iluz­je, światłem i dźwiękiem wyczaruj całe światy.

Włącz się w przy­go­towa­nia Festiwalu 

Chcesz współt­worzyć Black­Box Sum­mer Week?
Zgłoś swo­ją grę, zgłoś się jako prowadzą­cy lub pomóż nam z pro­dukcją i logistyką.

Gdzie, kiedy i za ile


czyli co mam wbić do GPSa i na ile zro­bić przelew 

Gdzie


Przys­tanek Alas­ka,
Gliśno Wielkie 3,
77–130 Lip­ni­ca.

Kiedy


Dru­ga edy­c­ja Fes­ti­walu Black­Box Sum­mer Week  odbędzie się 

22–29 sierp­nia 2021 roku.

Ważne daty


15 luty — rozpoczę­cie zapisów na festiwal

20 luty — rozpoczę­cie zapisów punk­tów programu

30 kwiet­nia — koniec przyj­mowa­nia punk­tów programu

15 maja — pub­likac­ja pełnej wer­sji programu

Za ile

Czas Noc­leg Bilet nor­mal­ny Bilet ulgo­wy
Całość wydarzenia w domku traperskim 440 zł 350 zł
Całość wydarzenia na polu namiotowym 260 zł 205 zł
Poje­dyncze dni na polu namiotowym  80 zł / dzień 60 zł / dzień

Do biletów ulgo­wych uprawnieni są:

  • uczniowie i stu­den­ci, którzy nie ukończyli 26 roku życia;
  • emeryci i renciści;

Oso­by niepełno­let­nie mogą wziąć udzi­ał tylko pod opieką oso­by pełno­let­niej. Szczegóły w Reg­u­laminie.

Każ­da z opcji akredy­tacji obe­j­mu­je udzi­ał we wszys­t­kich punk­tach pro­gra­mu, oraz dostęp do Alaskańskiej infrastuktury. 

Dla Waszej wygody ilość uczest­ników imprezy jest ogranic­zona do 100 miejsc.

Decyz­ja podjęta? 

Już wiesz, że chcesz do nas dołączyć

O Alasce


co daje­my i jak do nas dotrzeć 

Logistyka


W ramach akredy­tacji, do dys­pozy­cji uczest­ników jest:

  • wspól­na kuch­nia z kuchenką gazową, lodówką, szafka­mi i pod­sta­wowym zestawem naczyń;
  • umy­wal­nie z zim­ną wodą;
  • ciepłe prysznice;
  • park­ing;
  • szczątkowy dostęp do internetu.

Na miejs­cu zna­j­du­je się również sklepik z pod­sta­wowy­mi artykuła­mi spoży­w­czy­mi. Moż­na w nim zamówić chleb na następ­ny dzień.

Jak dotrzeć?


Najłatwiej i pewnie najwygod­niej moż­na dojechać włas­nym samochodem.

Jeśli nie dys­ponu­je­cie swoi­mi cztere­ma kółka­mi może­cie zabrać się z inny­mi. Ist­nieje kil­ka grup na face­booku (Jadę na kon­wentGdańsk-Bytów i Gdy­­nia-Bytów), gdzie moż­na znaleźć oso­by podróżu­jące samo­cho­dem z wol­nym miejscem siedzącym.

Tym, którym pozosta­ją pub­liczne środ­ki loko­mocji (PKP i PKS), przy­dadzą się strony Rozkład PKPe‑podróżnik.pl. W pobliżu „Przys­tanku Alas­ka” zna­j­du­ją się lokac­je Gliśno, Lip­ni­ca, Tuchomie, Miastko i Bytów. Z Bytowa do Tucho­mia i Lip­ni­cy jeżdżą auto­busy. Z nich na „Alaskę” moż­na się prze­spacerować (to tylko 3–9 km), lub sko­rzys­tać z tele­fonu do przy­ja­ciela ŁOŚTAXI, który orga­nizu­je trans­port za sto­sunkowo niewielką opłatą.

Nie byłeś jeszcze na Alasce? 

Wybierz się na wirtu­al­ną wycieczkę po ośrodku. 

Organizatorzy


Koor­dy­na­tor Festiwalu

Piotr Budzisz

Kaszub z Puc­ka, potomek łow­ców fok, fizyk na co dzień zaj­mu­ją­cy się pro­dukcją gier miejs­kich, larpów i wydarzeń immer­syjnych w Sir­ius Game Stu­dio. Ścisły umysł poz­wolił mu przez kil­ka lat mierzyć się z upi­orem w postaci logisty­ki Fes­ti­walu Lar­powego Hard­kon i koor­dy­nacją Fes­ti­walu Dreamhaven 2016. Współza­łoży­ciel sce­ny Black­Box 3City.

Paulina Michałowska

Pro­gram

Pauli­na Michałowska

Geek, gamedec, food­ie. Zawodowo związana z branżą gier plan­szowych, absol­wen­t­ka spec­jal­noś­ci “Gamedec: badanie i pro­jek­towanie gier”. W wol­nych chwilach zwiedza fik­cyjne światy z ręcznikiem na ramie­niu. Gdy­by mogła, była­by Jedi. Prowadzą­ca i Pro­du­cen­t­ka larpów sce­ny Black­Box 3City.

Robert Klawikowski

Pro­dukc­ja & Head­lin­ers

Robert Klawikows­ki

Gdy­ni­an­in z krwi, koś­ci i zamiłowa­nia; z wyk­sz­tałce­nia inżynier mechanik unika­ją­cy liczb poza pracą. Niespełniony aktor, który uważa, że pod­stawą udanej zabawy jest dobry warsz­tat. Team Słowac­ki — Mick­iewicz to leszcz! Prowadzą­cy i Pro­du­cent larpów sce­ny Black­Box 3City.

Krystian Kujawski

Pro­dukc­ja

Krys­t­ian Kujawski

Wychowaw­ca harcer­s­ki, dobrze czu­ją­cy się w pro­jek­towa­niu i prowadze­niu gier terenowych i miejs­kich. Jest fanem kli­matów postapokalip­ty­cznych: na OT nie ma ludzi którzy by nie słyszeli o “Zom­bim”!

Mar­ket­ing

Piotr Milews­ki

Wielo­let­ni orga­ni­za­tor Fes­ti­walu Lar­powego Hard­kon i warsz­tatów Hard­kon: Larpers’ Retreat. Sędzia w konkur­sach lar­powych, współredak­tor pol­skiej antologii larpów “Prism”. Autor kilkudziesię­ciu gier bez prą­du, od larpów po plan­szów­ki i kar­cian­ki. Współza­łoży­ciel sce­ny Black­Box 3City.

Przewiń do góry