BlackBox Summer Week


Sie­dem dni w lesie nad jezio­rem z kil­ku­na­sto­ma lar­pa­mi
Gli­śno Wiel­kie, k. Byto­wa
22–29 sierp­nia 2021 roku 

O Festiwalu


Skąd pomysł?

Kie­dy w 2014 roku powo­ła­li­śmy Black­Box 3City do życia miał wypeł­nić puste, zimo­we mie­sią­ce lar­pa­mi. Przez 4 lata, od kwiet­nia do paź­dzier­ni­ka nie orga­ni­zo­wa­li­śmy żad­nych spo­tkań. Wyda­wa­ło nam się, że ofer­ta let­nich kon­wen­tów i festi­wa­li lar­po­wych jest na tyle boga­ta, iż uczest­ni­cy naszych spo­tkań na pew­no znaj­dą w niej coś dla siebie.

Tym­cza­sem, wraz z upły­wem lat nasz pro­jekt się zmie­nił. Na począt­ku był po pro­stu miej­scem, gdzie trój­miej­scy mistrzo­wie gry regu­lar­nie pro­wa­dzi­li lar­py. Z cza­sem odna­leź­li­śmy wła­sny styl pra­cy, pro­mo­cji lar­po­wa­nia wśród osób spo­za fan­do­mu oraz pro­duk­cji i orga­ni­za­cji lar­po­wych wydarzeń. 

Pod koniec pią­te­go sezo­nu naszej dzia­łal­no­ści zde­cy­do­wa­li­śmy, że  war­to zapre­zen­to­wać “BB3C sty­le” szer­szej publicz­no­ści. Zachę­cić lar­pow­ców z innych miast do dzia­ła­nia według podob­nej meto­dy. Poka­zać Wam nasze narzę­dzia i warsz­tat pracy.

W tym roku po raz trze­ci posta­no­wi­li­śmy nie robić sobie waka­cji od lar­pów. Korzy­sta­jąc z naszych doświad­czeń w orga­ni­za­cji wie­lo­dnio­wych wyda­rzeń (Festi­wa­le Hard­kon w latach 2007 — 2014 i Dre­am­ha­ven w roku 2016) zapra­sza­my Was na wspól­ne lar­po­wa­nie latem.

7 dni. Las, jezio­ro, przy­ja­zna infra­struk­tu­ra. Kil­ka­na­ście gier. Oka­zja by pograć w gry “zna­ne i lubia­ne” oraz cał­kiem nowe… A tak­że dosko­na­ły pre­tekst by się odwa­żyć i w swo­bod­nej atmos­fe­rze spraw­dzić w nowej roli: jako prowadzący/a, autor/ka, producent/ka gry.

Opo­wie­ści i emo­cje.
Poczuj i prze­żyj.
Bądź kim chcesz.

Sprawdź się w roli:

gra­cza,
twór­cy,
pro­wa­dzą­ce­go
lub pro­du­cen­ta lar­pów.

Odwiedź

Let­ni Festi­wal Lar­po­wa­nia!

Do Black­Box Sum­mer Week pozostało

00DNI
00GODZIN
00MINUT
00SEKUND

Program


W co będzie­my grać?

Pod­czas naszej zimo­wej dzia­łal­no­ści (z nie­licz­ny­mi wyjąt­ka­mi) ogra­ni­cza­my się do pro­wa­dze­nia cham­ber lar­pów, jeepów i fre­efor­mów. Festi­wal “w tere­nie” otwie­ra przed nami zupeł­nie nowe moż­li­wo­ści. Po pierw­sze — może­my poka­zać Wam tere­nów­ki. Po dru­gie —  gry, któ­re potrwa­ją dłu­żej niż jeden dzień. W har­mo­no­gra­mie nasze­go wyda­rze­nie znaj­dzie­cie więc punk­ty pro­gra­mu, któ­re moż­na podzie­lić na trzy kategorie.

Larpy


Cham­be­ry, jeep­for­my, fre­efor­my i lar­po­we eks­pe­ry­men­ty. Pre­mie­ry i debiu­ty, gry zna­ne i nagra­dza­ne. Sce­na­riu­sze pol­skie i zagra­nicz­ne. Kil­ka lar­pów w cyklu #BestOfBlackBox3City.

Terenówki


Gry, w któ­rych zwy­cię­stwo oku­pio­ne jest wysił­kiem fizycz­nym. Fabu­la­ry­zo­wa­ne gry har­cer­skie, lar­po­we “mody” plan­szó­wek, kla­sy­ki gatun­ku: Alien, Stra­te­gia, CTF.

Headlinery


Jed­na lub dwie dłuż­sze gry zapro­jek­to­wa­ne by zin­te­gro­wać uczest­ni­ków festiwalu. 

W programie między innymi

Pod powierzchnią Kasalli

Wstęp wolny.

44 Roninów

Wstęp wolny.

Splugawione Serca

Wstęp wolny.

Dydaktycy

Wstęp wolny.

Opus Magnum

Wstęp wolny.

Wiec Smoków

Wstęp wolny.

Grota I

Wstęp wolny.

Grota II

Wstęp wolny.

Speakeasy

Wstęp wolny.

Dom świateł i cieni

Wstęp wolny.

Tylko drzewa szumiały

Wstęp wolny.

System

Wstęp wolny.

Agenci Systemu

Wstęp wolny.

Duży John

Wstęp wolny.

Ciemność czasem wygrywa

Wstęp wolny.

Słony karmel

Wstęp wolny.

Mali Bogowie

Wstęp wolny.

Rękawiczki

Wstęp wolny.

Fallen Stars

Wstęp wolny.

Klątwa Rodziny Blackwood

Wstęp wolny.

Nightclub

Wstęp wolny.

Pewnego razu w Ombreville

Wstęp wolny.

Limbo

Wstęp wolny.

Czarne Serce Kamelotu

Wstęp wolny.

Fiolet

Wstęp wolny.

FRAntic

Wstęp wolny.

Cztery Pokoje

Wstęp wolny.

Cirque Enigma

Wstęp wolny.

All My Loving #2020

Wstęp wolny.

Decyzja Persefony

Wstęp wolny.

Szklany sufit

Wstęp wolny.

Jeep Night

Wstęp wolny.

Lar­po­wa­nie to 

wcie­la­nie się w nowe role
two­rze­nie opo­wie­ści
pisa­nie sce­na­riu­szy
pro­wa­dze­nie gier
pro­duk­cja i logistyka

Co jeszcze będziemy robić


Kie­dyś lar­pow­cy mie­li dwie role do wybo­ru: gra­cza lub Mistrza Gry.

Zada­niem gra­czy było przyjść na larp. Było miło, jeśli mie­li stro­je pasu­ją­ce do realiów pre­zen­to­wa­nej w sce­na­riu­szu opowieści.

Mistrz Gry odpo­wia­dał za całą resz­tę. Pisał sce­na­riusz, szu­kał miej­sca, szy­ko­wał sce­no­gra­fię, rekwi­zy­ty, pro­wa­dził grę i robił zdję­cia. Mało komu wyko­ny­wa­nie wszyst­kich tych aktyw­no­ści na raz wycho­dzi­ło dobrze.

Kie­dy w 2014 roku powo­ła­li­śmy do życia Black­Box 3City posta­no­wi­li­śmy zerwać z tą tra­dy­cją. Zde­cy­do­wa­li­śmy, że będzie­my pra­co­wać ina­czej. Zale­ża­ło nam na tym, by każ­de z nas mogło roz­wi­jać te umie­jęt­no­ści, któ­re ceni sobie naj­bar­dziej. Jed­no­cze­śnie taki styl pra­cy pozwa­lał od cza­su do cza­su zmie­rzyć się z czymś innym.

Pisanie


Masz pomysł na grę, albo nawet goto­wy sce­na­riusz? Świet­nie! Zgłoś go do pro­gra­mu nasze­go festi­wa­lu. Pomo­że­my ci ją przy­go­to­wać i popro­wa­dzić. Jeśli chcesz — zer­k­nie­my wcze­śniej na Twój sce­na­riusz i podzie­li­my się feedbakiem.

Prowadzenie


Dołącz do gro­na pro­wa­dzą­cych lar­py! Nie bój się, jeśli jesz­cze nigdy tego nie robiłeś/aś lub nie masz swo­je­go wła­sne­go sce­na­riu­sza! Wpro­wa­dzi­my cię w temat i pomo­że­my wybrać goto­wy larp, w któ­rym zade­biu­tu­jesz w roli Mistrza Gry. 

Produkcja


Intry­gu­je cię pro­ces przy­go­to­wy­wa­nia gry? Festi­wal to dosko­na­ła oka­zja żeby zaj­rzeć za kuli­sy i  “wkrę­cić się” w pro­ces pro­duk­cji lar­pów. Poznaj sekre­ty lar­po­wych logi­sty­ków i sce­no­gra­fów. Buduj nastrój, twórz ilu­zje, świa­tłem i dźwię­kiem wycza­ruj całe światy.

Włącz się w przy­go­to­wa­nia Festiwalu 

Chcesz współ­two­rzyć Black­Box Sum­mer Week?
Zgłoś swo­ją grę, zgłoś się jako pro­wa­dzą­cy lub pomóż nam z pro­duk­cją i logistyką.

Gdzie, kiedy i za ile


czy­li co mam wbić do GPSa i na ile zro­bić przelew 

Gdzie


Przy­sta­nek Ala­ska,
Gli­śno Wiel­kie 3,
77–130 Lip­ni­ca.

Kiedy


Dru­ga edy­cja Festi­wa­lu Black­Box Sum­mer Week  odbę­dzie się 

22–29 sierp­nia 2021 roku.

Ważne daty


15 luty — roz­po­czę­cie zapi­sów na festiwal

20 luty — roz­po­czę­cie zapi­sów punk­tów programu

30 kwiet­nia — koniec przyj­mo­wa­nia punk­tów programu

15 maja — publi­ka­cja peł­nej wer­sji programu

Za ile

CzasNoc­legBilet nor­mal­nyBilet ulgo­wy
Całość wyda­rze­niaw dom­ku traperskim440 zł350 zł
Całość wyda­rze­niana polu namiotowym260 zł205 zł
Poje­dyn­cze dnina polu namiotowym 80 zł / dzień60 zł / dzień

Do bile­tów ulgo­wych upraw­nie­ni są:

  • ucznio­wie i stu­den­ci, któ­rzy nie ukoń­czy­li 26 roku życia;
  • eme­ry­ci i renciści;

Oso­by nie­peł­no­let­nie mogą wziąć udział tyl­ko pod opie­ką oso­by peł­no­let­niej. Szcze­gó­ły w Regu­la­mi­nie.

Każ­da z opcji akre­dy­ta­cji obej­mu­je udział we wszyst­kich punk­tach pro­gra­mu, oraz dostęp do Ala­skań­skiej infrastuktury. 

Dla Waszej wygo­dy ilość uczest­ni­ków impre­zy jest ogra­ni­czo­na do 100 miejsc.

Decy­zja podjęta? 

Już wiesz, że chcesz do nas dołączyć

O Alasce


co daje­my i jak do nas dotrzeć 

Logistyka


W ramach akre­dy­ta­cji, do dys­po­zy­cji uczest­ni­ków jest:

  • wspól­na kuch­nia z kuchen­ką gazo­wą, lodów­ką, szaf­ka­mi i pod­sta­wo­wym zesta­wem naczyń;
  • umy­wal­nie z zim­ną wodą;
  • cie­płe prysznice;
  • par­king;
  • szcząt­ko­wy dostęp do internetu.

Na miej­scu znaj­du­je się rów­nież skle­pik z pod­sta­wo­wy­mi arty­ku­ła­mi spo­żyw­czy­mi. Moż­na w nim zamó­wić chleb na następ­ny dzień.

Jak dotrzeć?


Naj­ła­twiej i pew­nie naj­wy­god­niej moż­na doje­chać wła­snym samochodem.

Jeśli nie dys­po­nu­je­cie swo­imi czte­re­ma kół­ka­mi może­cie zabrać się z inny­mi. Ist­nie­je kil­ka grup na face­bo­oku (Jadę na kon­wentGdańsk-Bytów i Gdy­nia-Bytów), gdzie moż­na zna­leźć oso­by podró­żu­ją­ce samo­cho­dem z wol­nym miej­scem siedzącym.

Tym, któ­rym pozo­sta­ją publicz­ne środ­ki loko­mo­cji (PKP i PKS), przy­da­dzą się stro­ny Roz­kład PKPe‑podróżnik.pl. W pobli­żu „Przy­stan­ku Ala­ska” znaj­du­ją się loka­cje Gli­śno, Lip­ni­ca, Tucho­mie, Miast­ko i Bytów. Z Byto­wa do Tucho­mia i Lip­ni­cy jeż­dżą auto­bu­sy. Z nich na „Ala­skę” moż­na się prze­spa­ce­ro­wać (to tyl­ko 3–9 km), lub sko­rzy­stać z tele­fo­nu do przy­ja­cie­la ŁOŚTAXI, któ­ry orga­ni­zu­je trans­port za sto­sun­ko­wo nie­wiel­ką opłatą.

Nie byłeś jesz­cze na Alasce? 

Wybierz się na wir­tu­al­ną wyciecz­kę po ośrodku. 

Organizatorzy


Koor­dy­na­tor Festiwalu

Piotr Budzisz

Kaszub z Puc­ka, poto­mek łow­ców fok, fizyk na co dzień zaj­mu­ją­cy się pro­duk­cją gier miej­skich, lar­pów i wyda­rzeń immer­syj­nych w Sirius Game Stu­dio. Ści­sły umysł pozwo­lił mu przez kil­ka lat mie­rzyć się z upio­rem w posta­ci logi­sty­ki Festi­wa­lu Lar­po­we­go Hard­kon i koor­dy­na­cją Festi­wa­lu Dre­am­ha­ven 2016. Współ­za­ło­ży­ciel sce­ny Black­Box 3City.

Paulina Michałowska

Pro­gram

Pau­li­na Michałowska

Geek, game­dec, foodie. Zawo­do­wo zwią­za­na z bran­żą gier plan­szo­wych, absol­went­ka spe­cjal­no­ści “Game­dec: bada­nie i pro­jek­to­wa­nie gier”. W wol­nych chwi­lach zwie­dza fik­cyj­ne świa­ty z ręcz­ni­kiem na ramie­niu. Gdy­by mogła, była­by Jedi. Pro­wa­dzą­ca i Pro­du­cent­ka lar­pów sce­ny Black­Box 3City.

Robert Klawikowski

Pro­duk­cja & Headli­ners

Robert Kla­wi­kow­ski

Gdy­nia­nin z krwi, kości i zami­ło­wa­nia; z wykształ­ce­nia inży­nier mecha­nik uni­ka­ją­cy liczb poza pra­cą. Nie­speł­nio­ny aktor, któ­ry uwa­ża, że pod­sta­wą uda­nej zaba­wy jest dobry warsz­tat. Team Sło­wac­ki — Mic­kie­wicz to leszcz! Pro­wa­dzą­cy i Pro­du­cent lar­pów sce­ny Black­Box 3City.

Krystian Kujawski

Pro­duk­cja

Kry­stian Kujawski

Wycho­waw­ca har­cer­ski, dobrze czu­ją­cy się w pro­jek­to­wa­niu i pro­wa­dze­niu gier tere­no­wych i miej­skich. Jest fanem kli­ma­tów posta­po­ka­lip­tycz­nych: na OT nie ma ludzi któ­rzy by nie sły­sze­li o “Zom­bim”!

Mar­ke­ting

Piotr Milew­ski

Wie­lo­let­ni orga­ni­za­tor Festi­wa­lu Lar­po­we­go Hard­kon i warsz­ta­tów Hard­kon: Lar­pers’ Retre­at. Sędzia w kon­kur­sach lar­po­wych, współ­re­dak­tor pol­skiej anto­lo­gii lar­pów “Prism”. Autor kil­ku­dzie­się­ciu gier bez prą­du, od lar­pów po plan­szów­ki i kar­cian­ki. Współ­za­ło­ży­ciel sce­ny Black­Box 3City.