Strona główna » BlackBoxy » BlackBox Summer Week 2021

BlackBox Summer Week


Sie­dem dni w lesie nad jeziorem z kilku­nas­toma larpa­mi
Gliśno Wielkie, k. Bytowa
22–29 sierp­nia 2021 roku 

O Festiwalu


Skąd pomysł?

Kiedy w 2014 roku powołal­iśmy Black­Box 3City do życia miał wypełnić puste, zimowe miesiące larpa­mi. Przez 4 lata, od kwiet­nia do październi­ka nie orga­ni­zowal­iśmy żad­nych spotkań. Wydawało nam się, że ofer­ta let­nich kon­wen­tów i fes­ti­wali lar­powych jest na tyle boga­ta, iż uczest­ni­cy naszych spotkań na pewno zna­jdą w niej coś dla siebie.

Tym­cza­sem, wraz z upły­wem lat nasz pro­jekt się zmienił. Na początku był po pros­tu miejscem, gdzie trójmiejs­cy mis­tr­zowie gry reg­u­larnie prowadzili larpy. Z cza­sem odnaleźliśmy włas­ny styl pra­cy, pro­mocji lar­powa­nia wśród osób spoza fan­do­mu oraz pro­dukcji i orga­ni­za­cji lar­powych wydarzeń. 

Pod koniec piątego sezonu naszej dzi­ałal­noś­ci zde­cy­dowal­iśmy, że  warto zaprezen­tować “BB3C style” szer­szej pub­licznoś­ci. Zachę­cić lar­pow­ców z innych miast do dzi­ała­nia według podob­nej metody. Pokazać Wam nasze narzędzia i warsz­tat pracy.

W tym roku po raz trze­ci postanow­iliśmy nie robić sobie wakacji od larpów. Korzys­ta­jąc z naszych doświad­czeń w orga­ni­za­cji wielod­niowych wydarzeń (Fes­ti­wale Hard­kon w lat­ach 2007 — 2014 i Dreamhaven w roku 2016) zaprasza­my Was na wspólne lar­powanie latem.

7 dni. Las, jezioro, przy­jaz­na infra­struk­tu­ra. Kilka­naś­cie gier. Okaz­ja by pograć w gry “znane i lubiane” oraz całkiem nowe… A także doskon­ały pretekst by się odważyć i w swo­bod­nej atmos­ferze sprawdz­ić w nowej roli: jako prowadzący/a, autor/ka, producent/ka gry.

Opowieś­ci i emoc­je.
Poczuj i przeżyj.
Bądź kim chcesz.

Sprawdź się w roli:

gracza,
twór­cy,
prowadzącego
lub pro­du­cen­ta larpów.

Odwiedź

Let­ni Fes­ti­w­al Lar­powa­nia!

Do Black­Box Sum­mer Week pozostało

00DNI
00GODZIN
00MINUT
00SEKUND

Program


W co będziemy grać?

Pod­czas naszej zimowej dzi­ałal­noś­ci (z nieliczny­mi wyjątka­mi) ogranicza­my się do prowadzenia cham­ber larpów, jeep­ów i freefor­mów. Fes­ti­w­al “w tere­nie” otwiera przed nami zupełnie nowe możli­woś­ci. Po pier­wsze — może­my pokazać Wam terenów­ki. Po drugie —  gry, które potr­wa­ją dłużej niż jeden dzień. W har­mono­gramie naszego wydarze­nie zna­jdziecie więc punk­ty pro­gra­mu, które moż­na podzielić na trzy kategorie.

Larpy


Cham­bery, jeep­formy, freeformy i lar­powe ekspery­men­ty. Pre­miery i debi­u­ty, gry znane i nagradzane. Sce­nar­iusze pol­skie i zagraniczne. Kil­ka larpów w cyk­lu #BestOfBlackBox3City.

Terenówki


Gry, w których zwycięst­wo oku­pi­one jest wysiłkiem fizy­cznym. Fab­u­lary­zowane gry harcer­skie, lar­powe “mody” plan­szówek, klasy­ki gatunku: Alien, Strate­gia, CTF.

Headlinery


Jed­na lub dwie dłuższe gry zapro­jek­towane by zin­te­grować uczest­ników festiwalu. 

W programie między innymi

FRAntic

Wstęp wol­ny.

Cztery Pokoje

Wstęp wol­ny.

Cirque Enigma

Wstęp wol­ny.

All My Loving #2020

Wstęp wol­ny.

Decyzja Persefony

Wstęp wol­ny.

Szklany sufit

Wstęp wol­ny.

Jeep Night

Wstęp wol­ny.

Lar­powanie to 

wcielanie się w nowe role
tworze­nie opowieś­ci
pisanie sce­nar­iuszy
prowadze­nie gier
pro­dukc­ja i logistyka

Co jeszcze będziemy robić


Kiedyś lar­pow­cy mieli dwie role do wyboru: gracza lub Mis­trza Gry.

Zadaniem graczy było przyjść na larp. Było miło, jeśli mieli stro­je pasu­jące do real­iów prezen­towanej w sce­nar­iuszu opowieści.

Mis­trz Gry odpowiadał za całą resztę. Pisał sce­nar­iusz, szukał miejs­ca, szykował scenografię, rek­wiz­y­ty, prowadz­ił grę i robił zdję­cia. Mało komu wykony­wanie wszys­t­kich tych akty­wnoś­ci na raz wychodz­iło dobrze.

Kiedy w 2014 roku powołal­iśmy do życia Black­Box 3City postanow­iliśmy zer­wać z tą trady­cją. Zde­cy­dowal­iśmy, że będziemy pra­cow­ać inaczej. Zależało nam na tym, by każde z nas mogło rozwi­jać te umiejęt­noś­ci, które ceni sobie najbardziej. Jed­nocześnie taki styl pra­cy pozwalał od cza­su do cza­su zmierzyć się z czymś innym.

Pisanie


Masz pomysł na grę, albo nawet gotowy sce­nar­iusz? Świet­nie! Zgłoś go do pro­gra­mu naszego fes­ti­walu. Pomoże­my ci ją przy­go­tować i poprowadz­ić. Jeśli chcesz — zerkniemy wcześniej na Twój sce­nar­iusz i podzie­limy się feedbakiem.

Prowadzenie


Dołącz do grona prowadzą­cych larpy! Nie bój się, jeśli jeszcze nigdy tego nie robiłeś/aś lub nie masz swo­jego włas­nego sce­nar­iusza! Wprowadz­imy cię w tem­at i pomoże­my wybrać gotowy larp, w którym zade­bi­u­tu­jesz w roli Mis­trza Gry. 

Produkcja


Intrygu­je cię pro­ces przy­go­towywa­nia gry? Fes­ti­w­al to doskon­ała okaz­ja żeby zajrzeć za kulisy i  “wkrę­cić się” w pro­ces pro­dukcji larpów. Poz­naj sekre­ty lar­powych logistyków i scenografów. Buduj nas­trój, twórz iluz­je, światłem i dźwiękiem wyczaruj całe światy.

Włącz się w przy­go­towa­nia Festiwalu 

Chcesz zgłosić swój larp?
Chcesz dołączyć do zespołu pro­du­cen­tów i prowadzących?

Gdzie, kiedy i za ile


czyli co mam wbić do GPSa i na ile zro­bić przelew 

Gdzie


Przys­tanek Alas­ka,
Gliśno Wielkie 3,
77–130 Lip­ni­ca.

Kiedy


Dru­ga edy­c­ja Fes­ti­walu Black­Box Sum­mer Week  odbędzie się 

22–29 sierp­nia 2021 roku.

Ważne daty


15 luty — rozpoczę­cie zapisów na festiwal

30 kwiet­nia — koniec przyj­mowa­nia punk­tów programu

15 maja — pub­likac­ja pełnej wer­sji programu

Za ile

Czas Noc­leg Bilet nor­mal­ny Bilet ulgo­wy
Całość wydarzenia w domku traperskim 440 zł 350 zł
Całość wydarzenia na polu namiotowym 260 zł 205 zł
Poje­dyncze dni na polu namiotowym  80 zł / dzień 60 zł / dzień

Do biletów ulgo­wych uprawnieni są:

  • uczniowie i stu­den­ci, którzy nie ukończyli 26 roku życia;
  • emeryci i renciści;

Każ­da z opcji akredy­tacji obe­j­mu­je udzi­ał we wszys­t­kich punk­tach pro­gra­mu, oraz dostęp do Alaskańskiej infra­stuk­tu­ry. Reg­u­lamin

Dla Waszej wygody ilość uczest­ników imprezy jest ogranic­zona do 150 miejsc.

Decyz­ja podjęta? 

Już wiesz, że chcesz do nas dołączyć

O Alasce


co daje­my i jak do nas dotrzeć 

Logistyka


W ramach akredy­tacji, do dys­pozy­cji uczest­ników jest:

  • wspól­na kuch­nia z kuchenką gazową, lodówką, szafka­mi i pod­sta­wowym zestawem naczyń;
  • umy­wal­nie z zim­ną wodą;
  • ciepłe prysznice;
  • park­ing;
  • szczątkowy dostęp do internetu.

Na miejs­cu zna­j­du­je się również sklepik z pod­sta­wowy­mi artykuła­mi spoży­w­czy­mi. Moż­na w nim zamówić chleb na następ­ny dzień.

Jak dotrzeć?


Najłatwiej i pewnie najwygod­niej moż­na dojechać włas­nym samochodem.

Jeśli nie dys­ponu­je­cie swoi­mi cztere­ma kółka­mi może­cie zabrać się z inny­mi. Ist­nieje kil­ka grup na face­booku (Jadę na kon­wentGdańsk-Bytów i Gdy­­nia-Bytów), gdzie moż­na znaleźć oso­by podróżu­jące samo­cho­dem z wol­nym miejscem siedzącym.

Tym, którym pozosta­ją pub­liczne środ­ki loko­mocji (PKP i PKS), przy­dadzą się strony Rozkład PKPe‑podróżnik.pl. W pobliżu „Przys­tanku Alas­ka” zna­j­du­ją się lokac­je Gliśno, Lip­ni­ca, Tuchomie, Miastko i Bytów. Z Bytowa do Tucho­mia i Lip­ni­cy jeżdżą auto­busy. Z nich na „Alaskę” moż­na się prze­spacerować (to tylko 3–9 km), lub sko­rzys­tać z tele­fonu do przy­ja­ciela ŁOŚTAXI, który orga­nizu­je trans­port za sto­sunkowo niewielką opłatą.

Nie byłeś jeszcze na Alasce? 

Wybierz się na wirtu­al­ną wycieczkę po ośrodku. 

Organizatorzy


Koor­dy­na­tor Festiwalu

Piotr Budzisz

Kaszub z Puc­ka, potomek łow­ców fok, fizyk na co dzień zaj­mu­ją­cy się pro­dukcją gier miejs­kich, larpów i wydarzeń immer­syjnych w Sir­ius Game Stu­dio. Ścisły umysł poz­wolił mu przez kil­ka lat mierzyć się z upi­orem w postaci logisty­ki Fes­ti­walu Lar­powego Hard­kon i koor­dy­nacją Fes­ti­walu Dreamhaven 2016. Współza­łoży­ciel sce­ny Black­Box 3City.

Paulina Michałowska

Pro­gram

Pauli­na Michałowska

Geek, gamedec, food­ie. Zawodowo związana z branżą gier plan­szowych, absol­wen­t­ka spec­jal­noś­ci “Gamedec: badanie i pro­jek­towanie gier”. W wol­nych chwilach zwiedza fik­cyjne światy z ręcznikiem na ramie­niu. Gdy­by mogła, była­by Jedi. Prowadzą­ca i Pro­du­cen­t­ka larpów sce­ny Black­Box 3City.

Robert Klawikowski

Pro­dukc­ja & Head­lin­ers

Robert Klawikows­ki

Gdy­ni­an­in z krwi, koś­ci i zamiłowa­nia; z wyk­sz­tałce­nia inżynier mechanik unika­ją­cy liczb poza pracą. Niespełniony aktor, który uważa, że pod­stawą udanej zabawy jest dobry warsz­tat. Team Słowac­ki — Mick­iewicz to leszcz! Prowadzą­cy i Pro­du­cent larpów sce­ny Black­Box 3City.

Krystian Kujawski

Pro­dukc­ja

Krys­t­ian Kujawski

Wychowaw­ca harcer­s­ki, dobrze czu­ją­cy się w pro­jek­towa­niu i prowadze­niu gier terenowych i miejs­kich. Jest fanem kli­matów postapokalip­ty­cznych: na OT nie ma ludzi którzy by nie słyszeli o “Zom­bim”!

Mar­ket­ing

Piotr Milews­ki

Wielo­let­ni orga­ni­za­tor Fes­ti­walu Lar­powego Hard­kon i warsz­tatów Hard­kon: Larpers’ Retreat. Sędzia w konkur­sach lar­powych, współredak­tor pol­skiej antologii larpów “Prism”. Autor kilkudziesię­ciu gier bez prą­du, od larpów po plan­szów­ki i kar­cian­ki. Współza­łoży­ciel sce­ny Black­Box 3City.

Przewiń do góry