Strona główna » Larpy » Speakeasy

Autor/zy:

Czas trwa­nia: 4 godziny

Licz­ba uczest­ników: 8

Larp poprowad­zono na:

“§1. Poczy­na­jąc od roku po przyję­ciu niniejszego artykułu, niniejszym zabra­nia się wyt­warza­nia, sprzedaży i prze­wozu przez­nac­zonych do spoży­cia napo­jów wyskokowych, jak również ich impor­tu i eksportu ze Stanów Zjed­noc­zonych oraz jakiegokol­wiek obszaru podległego ich władzy.
§2. Kon­gres i poszczególne stany są w równej mierze uprawnione do zapewnienia przez odpowied­nie usta­wodaw­st­wo wyko­na­nia niniejszego artykułu.
§3. Artykuł ten nie wejdzie w życie, jeżeli w ciągu sied­miu lat od przed­staw­ienia go przez Kon­gres stanom nie zostanie zgod­nie z przepisa­mi kon­sty­tucji raty­fikowany przez ciała usta­wodaw­cze poszczegól­nych stanów jako poprawka do konstytucji.”

- Treść 18 popraw­ki do Kon­sty­tucji USA

Opis

“Speakeasy” to autors­ki cham­ber­larp, opowiada­ją­cy o jed­nym wiec­zorze z życia klien­teli i pra­cown­ików pubu “Speakeasy” zarządza­jącego przez włoską mafię w Nowym Yorku. 

Jest rok 1928, trwa pro­hibic­ja. Wieczór w pubie ma uświet­nić słynne trio Sióstr Z Louisiany. Tym­cza­sem mafio­zo Alfre­do Moret­ti postanaw­ia sprzedać interes biz­nes­man­owi Rober­towi Swan­sonowi, który chce wybu­dować na jego miejs­cu dra­pacz chmur. Współpra­cown­i­cy — a raczej rodz­i­na Alfre­da — są zaskoczeni i zdruzgotani. 

Tytułowy pub “Speakeasy” to sekretne miejsce, do którego moż­na dostać się tylko posi­ada­jąc hasło i prze­chodząc przez dom pogrze­bowy należą­cy do rodziny Moret­tich. Zaprasza­my do środka!

Wymagania

Prosimy o przy­by­cie w stro­jach styl­i­zowanych na lata 20-te XX wieku.

Infografiki

Wymagane stroje

Gra wyma­ga wcześniejszego przy­go­towa­nia stroju.

Full touch

Full touch, czyli doz­wolony pełny kon­takt fizy­czny w ramach ustalonych ograniczeń.

Odgrywanie scen przemocy

W grze odgry­wa się sce­ny przemocy.

W grze pojawia się hazard

W grze pojaw­ia się hazard.

Przewiń do góry