Speakeasy - BlackBox 3City

Speakeasy

Autor/zy:

Czas trwa­nia: 4 godzi­ny

Licz­ba uczest­ni­ków: 8

Larp popro­wa­dzo­no na:

“§1. Poczy­na­jąc od roku po przy­ję­ciu niniej­sze­go arty­ku­łu, niniej­szym zabra­nia się wytwa­rza­nia, sprze­da­ży i prze­wo­zu prze­zna­czo­nych do spo­ży­cia napo­jów wysko­ko­wych, jak rów­nież ich impor­tu i eks­por­tu ze Sta­nów Zjed­no­czo­nych oraz jakie­go­kol­wiek obsza­ru pod­le­głe­go ich władzy.
§2. Kon­gres i poszcze­gól­ne sta­ny są w rów­nej mie­rze upraw­nio­ne do zapew­nie­nia przez odpo­wied­nie usta­wo­daw­stwo wyko­na­nia niniej­sze­go artykułu.
§3. Arty­kuł ten nie wej­dzie w życie, jeże­li w cią­gu sied­miu lat od przed­sta­wie­nia go przez Kon­gres sta­nom nie zosta­nie zgod­nie z prze­pi­sa­mi kon­sty­tu­cji raty­fi­ko­wa­ny przez cia­ła usta­wo­daw­cze poszcze­gól­nych sta­nów jako popraw­ka do konstytucji.”

- Treść 18 popraw­ki do Kon­sty­tu­cji USA

Opis

“Spe­ake­asy” to autor­ski cham­ber­larp, opo­wia­da­ją­cy o jed­nym wie­czo­rze z życia klien­te­li i pra­cow­ni­ków pubu “Spe­ake­asy” zarzą­dza­ją­ce­go przez wło­ską mafię w Nowym Yorku. 

Jest rok 1928, trwa pro­hi­bi­cja. Wie­czór w pubie ma uświet­nić słyn­ne trio Sióstr Z Louisia­ny. Tym­cza­sem mafio­zo Alfre­do Moret­ti posta­na­wia sprze­dać inte­res biz­nes­ma­no­wi Rober­to­wi Swan­so­no­wi, któ­ry chce wybu­do­wać na jego miej­scu dra­pacz chmur. Współ­pra­cow­ni­cy — a raczej rodzi­na Alfre­da — są zasko­cze­ni i zdruzgotani. 

Tytu­ło­wy pub “Spe­ake­asy” to sekret­ne miej­sce, do któ­re­go moż­na dostać się tyl­ko posia­da­jąc hasło i prze­cho­dząc przez dom pogrze­bo­wy nale­żą­cy do rodzi­ny Moret­tich. Zapra­sza­my do środka!

Wymagania

Pro­si­my o przy­by­cie w stro­jach sty­li­zo­wa­nych na lata 20-te XX wieku.

Infografiki

Wymagane stroje

Gra wyma­ga wcze­śniej­sze­go przy­go­to­wa­nia stroju.

Full touch

Full touch, czy­li dozwo­lo­ny peł­ny kon­takt fizycz­ny w ramach usta­lo­nych ograniczeń.

Odgrywanie scen przemocy

W grze odgry­wa się sce­ny przemocy.

W grze pojawia się hazard

W grze poja­wia się hazard.