Konwencja: kryminał noir

 • Hotel California

  Hotel California

  Larp to cyber­pun­ko­wy kry­mi­nał inspi­ro­wa­ny powie­ścia­mi i fil­ma­mi spod szyl­du „Mody­fi­ko­wa­ny Węgiel”, wybra­ny­mi odcin­ka­mi seria­lu „Black Mir­ror” oraz grą RPG i video „Cyber­punk 2077”. Gra­cze wcie­lą się w role osób, któ­rych oso­bo­wo­ści z róż­nych powo­dów zosta­ły sko­pio­wa­ne do innych ciał. Wspo­mnie­nia ostat­nich wyda­rzeń zawie­ra­ją potęż­ne luki, któ­re w trak­cie gry stop­nio­wo będą wypeł­niać się tre­ścią.…

 • La Famiglia

  La Famiglia

  Wło­chy, Sycy­lia, Mar­chi­na, sier­pień 1946. Po upad­ku Mus­so­li­nie­go mafio­si wycho­dzą z ukry­cia i posze­rza­ją daw­ne wpły­wy. W nie­wiel­kiej Mar­chi­nie poło­żo­nej kom­for­to­wo bli­sko Kata­nii odra­dza się La Fami­glia. To gru­pa gang­ste­rów, któ­ra chce kon­tro­lo­wać oko­li­ce mię­dzy mia­stecz­kiem a wul­ka­nem Etna.  W trak­cie lar­pu uczest­ni­cy wcie­la­ją się w role człon­ków tytu­ło­wej “rodzi­ny”. Pod prze­wod­nic­twem Don Sor­die­go oraz jego…

 • Speakeasy

  Speakeasy

  “Spe­ake­asy” to autor­ski cham­ber­larp, opo­wia­da­ją­cy o jed­nym wie­czo­rze z życia klien­te­li i pra­cow­ni­ków pubu “Spe­ake­asy” zarzą­dza­ją­ce­go przez wło­ską mafię w Nowym Yorku.  Jest rok 1928, trwa pro­hi­bi­cja. Wie­czór w pubie ma uświet­nić słyn­ne trio Sióstr Z Louisia­ny. Tym­cza­sem mafio­zo Alfre­do Moret­ti posta­na­wia sprze­dać inte­res biz­nes­ma­no­wi Rober­to­wi Swan­so­no­wi, któ­ry chce wybu­do­wać na jego miej­scu dra­pacz chmur. Współ­pra­cow­ni­cy…

 • The Sacred Secrets

  The Sacred Secrets

  Sekre­ty to gra w ste­am­pun­ko­wym set­tin­gu, inspi­ro­wa­nym uni­wer­sum gry RPG Wol­sung. Gra­cze wcie­la­ją się w pro­mi­nent­ne per­so­ny na pro­szo­nym ban­kie­cie u naj­waż­niej­sze­go w kra­ju pro­du­cen­ta paro­mo­bi­li. W trak­cie wie­czo­ru docho­dzi do prze­stęp­stwa, któ­re wkrót­ce wkrót­ce wstrzą­śnie całym kon­ty­nen­tem… Każ­dy z obec­nych chciał­by poznać praw­dę doty­czą­cą tej śmier­ci. Ale przede wszyst­kim trze­ba zadbać o wyj­ście z…

 • Złote Rendez-Vous

  Złote Rendez-Vous

  Jest wrze­sień roku 1945. Mie­siąc temu Ame­ry­ka­nie zrzu­ci­li dwie bom­by ato­mo­we na japoń­skie mia­sta: Hiro­szi­mę i Naga­sa­ki. Po tych ata­kach Cesar­stwo pod­pi­sa­ło kapi­tu­la­cję i wyco­fa­ło się z dzia­łań wojen­nych. Jed­nak w Euro­pie woj­na jest dale­ka od zakoń­cze­nia. Niem­cy zdo­ła­li prze­chwy­cić rapor­ty alianc­kie­go wywia­du, przez co ope­ra­cja D‑Day nigdy nie roz­po­czę­ła się w Nor­man­dii. Siły ame­ry­kań­skie…