Strona główna » kryminał noir

Speakeasy

“Spe­ake­asy” to autor­ski cham­ber­larp, opo­wia­da­ją­cy o jed­nym wie­czo­rze z życia klien­te­li i pra­cow­ni­ków pubu “Spe­ake­asy” zarzą­dza­ją­ce­go przez wło­ską mafię w Nowym Yor­ku.  Jest rok 1928, trwa pro­hi­bi­cja. Wie­czór w pubie ma uświet­nić słyn­ne trio Sióstr Z Louisia­ny. Tym­cza­sem mafio­zo Alfre­do Moret­ti posta­na­wia sprze­dać inte­res biz­nes­ma­no­wi Rober­to­wi Swan­so­no­wi, któ­ry chce wybu­do­wać na jego miej­scu dra­pacz chmur. Współpracownicy …

Spe­ake­asy Read More »

The Sacred Secrets

Sekre­ty to gra w ste­am­pun­ko­wym set­tin­gu, inspi­ro­wa­nym uni­wer­sum gry RPG Wol­sung. Gra­cze wcie­la­ją się w pro­mi­nent­ne per­so­ny na pro­szo­nym ban­kie­cie u naj­waż­niej­sze­go w kra­ju pro­du­cen­ta paro­mo­bi­li. W trak­cie wie­czo­ru docho­dzi do prze­stęp­stwa, któ­re wkrót­ce wkrót­ce wstrzą­śnie całym kon­ty­nen­tem… Każ­dy z obec­nych chciał­by poznać praw­dę doty­czą­cą tej śmier­ci. Ale przede wszyst­kim trze­ba zadbać o wyj­ście z …

The Sacred Secrets Read More »

Złote Rendez-Vous

Jest wrze­sień roku 1945. Mie­siąc temu Ame­ry­ka­nie zrzu­ci­li dwie bom­by ato­mo­we na japoń­skie mia­sta: Hiro­szi­mę i Naga­sa­ki. Po tych ata­kach Cesar­stwo pod­pi­sa­ło kapi­tu­la­cję i wyco­fa­ło się z dzia­łań wojen­nych. Jed­nak w Euro­pie woj­na jest dale­ka od zakoń­cze­nia. Niem­cy zdo­ła­li prze­chwy­cić rapor­ty alianc­kie­go wywia­du, przez co ope­ra­cja D‑Day nigdy nie roz­po­czę­ła się w Nor­man­dii. Siły amerykańskie …

Zło­te Ren­dez-Vous Read More »

Przewiń do góry