La Famiglia - BlackBox 3City

La Famiglia

Autor/zy:

Licz­ba uczest­ni­ków: 14

Larp popro­wa­dzo­no na:

Bru­cia la luna n’cielu
E ju bru­ciu d’amuri
Focu ca si consuma
Comu lu me cori

L’a­ni­ma chiance
Addulurata

Non si da paci
Ma cchi mala nuttata (…)

“Bru­cia la terra”
— The God­fa­ther soundtrack

Opis

Wło­chy, Sycy­lia, Mar­chi­na, sier­pień 1946. Po upad­ku Mus­so­li­nie­go mafio­si wycho­dzą z ukry­cia i posze­rza­ją daw­ne wpły­wy. W nie­wiel­kiej Mar­chi­nie poło­żo­nej kom­for­to­wo bli­sko Kata­nii odra­dza się La Fami­glia. To gru­pa gang­ste­rów, któ­ra chce kon­tro­lo­wać oko­li­ce mię­dzy mia­stecz­kiem a wul­ka­nem Etna. 

W trak­cie lar­pu uczest­ni­cy wcie­la­ją się w role człon­ków tytu­ło­wej “rodzi­ny”. Pod prze­wod­nic­twem Don Sor­die­go oraz jego pra­wej ręki, Lucia­no Scion­ti, uda­ło im się odbu­do­wać repu­ta­cję znisz­czo­ną naj­pierw przez reżim Duce, a potem przez ogrom­ny rabu­nek oszczęd­no­ści. Ostat­nio dołą­czy­ło do gru­py paru nowych człon­ków. Mie­siąc temu był to Ales­san­dre Gul­bia­ni, milio­ner i wła­ści­ciel ziem­ski, któ­ry naj­wy­raź­niej zapra­gnął się wzbo­ga­cić jesz­cze bar­dziej. Dzi­siaj pod­ję­ta zosta­nie decy­zja o dołą­cze­niu R. Miran­dy, kan­dy­da­ta na nowe­go “sprzą­ta­cza”, zabój­cę na zlecenie…

Kom­plet infor­ma­cji o grze znaj­du­je się w DOKUMENCIE PROJEKTOWYM.

Wymagania

Pro­si­my o przy­by­cie w stro­jach w kli­ma­cie lat czter­dzie­stych XX w. Powin­ny być ele­ganc­kie, mogą być wieczorowe.

Infografiki

Wymagane stroje

Gra wyma­ga wcze­śniej­sze­go przy­go­to­wa­nia stroju.

Full touch

Full touch, czy­li dozwo­lo­ny peł­ny kon­takt fizycz­ny w ramach usta­lo­nych ograniczeń.

Odgrywanie scen przemocy

W grze odgry­wa się sce­ny przemocy.

Wulgarny język

W grze obec­ny jest wul­gar­ny język.