Strona główna » lata 40te XX w.

Syberyjska Gorączka

Więź­nio­wie łagrów dzie­li­li się na trzy kate­go­rie. Pospo­li­tia­cy albo byto­wy­je, czy­li ska­za­ni za drob­ne prze­stęp­stwa.Kontr­i­ki, czy­li poli­tycz­ni ska­za­ni z art. 58.Ostat­ni to urki, ina­czej błat­ny­je i ich eli­ta – wory w zako­nie – zde­kla­ro­wa­ni kry­mi­na­li­ści. Żyli według wła­sne­go kodek­su. Przez więk­szość okre­su ist­nie­nia Guła­gu cie­szy­li się spe­cjal­ny­mi wzglę­da­mi admi­ni­stra­cji i za jej pozwo­le­niem ter­ro­ry­zo­wa­li resztę …

Sybe­ryj­ska Gorącz­ka Read More »

La Famiglia

Wło­chy, Sycy­lia, Mar­chi­na, sier­pień 1946. Po upad­ku Mus­so­li­nie­go mafio­si wycho­dzą z ukry­cia i posze­rza­ją daw­ne wpły­wy. W nie­wiel­kiej Mar­chi­nie poło­żo­nej kom­for­to­wo bli­sko Kata­nii odra­dza się La Fami­glia. To gru­pa gang­ste­rów, któ­ra chce kon­tro­lo­wać oko­li­ce mię­dzy mia­stecz­kiem a wul­ka­nem Etna.  W trak­cie lar­pu uczest­ni­cy wcie­la­ją się w role człon­ków tytu­ło­wej “rodzi­ny”. Pod prze­wod­nic­twem Don Sor­die­go oraz jego …

La Fami­glia Read More »

Przewiń do góry