Konwencja: lata 40te XX w.

 • Przesłuchanie w areszcie Sipo

  Przesłuchanie w areszcie Sipo

  Jest rok 1950. Dru­ga woj­na świa­to­wa zakoń­czy­ła się zwy­cię­stwem państw Osi- Nie­miec, Japo­nii i Włoch. Sta­ny Zjed­no­czo­ne Ame­ry­ki zosta­ły podzie­lo­ne na stre­fę nie­miec­ką, japoń­ską i bufo­ro­wy obszar neu­tral­ny. Znaj­du­je­my się w Nowym Jor­ku w nie­miec­kiej stre­fie oku­pa­cyj­nej. Szóst­ka stu­den­tów nowo­jor­skie­go Bismarck Uni­ver­si­tat (daw­niej Colum­bia Uni­ver­si­ty) posta­na­wia dołą­czyć do nie­pod­le­gło­ścio­we­go ruchu opo­ru. Cze­ka ich nie­bez­piecz­na misja.…

 • Syberyjska Gorączka

  Syberyjska Gorączka

  Więź­nio­wie łagrów dzie­li­li się na trzy kategorie. Pospo­li­tia­cy albo byto­wy­je, czy­li ska­za­ni za drob­ne prze­stęp­stwa.Kontr­i­ki, czy­li poli­tycz­ni ska­za­ni z art. 58.Ostat­ni to urki, ina­czej błat­ny­je i ich eli­ta – wory w zako­nie – zde­kla­ro­wa­ni kry­mi­na­li­ści. Żyli według wła­sne­go kodek­su. Przez więk­szość okre­su ist­nie­nia Guła­gu cie­szy­li się spe­cjal­ny­mi wzglę­da­mi admi­ni­stra­cji i za jej pozwo­le­niem ter­ro­ry­zo­wa­li resz­tę…

 • La Famiglia

  La Famiglia

  Wło­chy, Sycy­lia, Mar­chi­na, sier­pień 1946. Po upad­ku Mus­so­li­nie­go mafio­si wycho­dzą z ukry­cia i posze­rza­ją daw­ne wpły­wy. W nie­wiel­kiej Mar­chi­nie poło­żo­nej kom­for­to­wo bli­sko Kata­nii odra­dza się La Fami­glia. To gru­pa gang­ste­rów, któ­ra chce kon­tro­lo­wać oko­li­ce mię­dzy mia­stecz­kiem a wul­ka­nem Etna.  W trak­cie lar­pu uczest­ni­cy wcie­la­ją się w role człon­ków tytu­ło­wej “rodzi­ny”. Pod prze­wod­nic­twem Don Sor­die­go oraz jego…