Przesłuchanie w areszcie Sipo - BlackBox 3City

Przesłuchanie w areszcie Sipo

Autor/zy:

Kon­wen­cja: dra­mat, lata 40te XX w.

Czas trwa­nia: 3 godzi­ny

Licz­ba uczest­ni­ków: 6

Larp popro­wa­dzo­no na:

mad­ness. They are over­co­me by some arche­ty­pe; the­ir egos have expan­ded psy­cho­ti­cal­ly so that they can­not tell whe­re they begin and the godhe­ad leaves off. It is not hubris, not pri­de; it is infla­tion of the ego to its ultimate—confusion betwe­en him who wor­ships and that which is wor­shi­ped. Man has not eaten God; God has eaten man.”

— Phi­lip K. Dick, “The Man in the High Castle”

Opis

Jest rok 1950. Dru­ga woj­na świa­to­wa zakoń­czy­ła się zwy­cię­stwem państw Osi- Nie­miec, Japo­nii i Włoch. Sta­ny Zjed­no­czo­ne Ame­ry­ki zosta­ły podzie­lo­ne na stre­fę nie­miec­ką, japoń­ską i bufo­ro­wy obszar neu­tral­ny. Znaj­du­je­my się w Nowym Jor­ku w nie­miec­kiej stre­fie oku­pa­cyj­nej. Szóst­ka stu­den­tów nowo­jor­skie­go Bismarck Uni­ver­si­tat (daw­niej Colum­bia Uni­ver­si­ty) posta­na­wia dołą­czyć do nie­pod­le­gło­ścio­we­go ruchu opo­ru. Cze­ka ich nie­bez­piecz­na misja. W razie nie­po­wo­dze­nia wszy­scy zgi­ną lub skoń­czą w owia­nym złą sła­wą aresz­cie śled­czym Poli­cji Bez­pie­czeń­stwa Sipo (Sicher­he­it­spo­li­zei) przy Stras­se der Poli­zei (daw­niej Poli­ce Plaza).

Wymagania

Pro­si­my o przy­by­cie w kostiu­mach sty­li­zo­wa­nych na lata 40-te lub 50-te XX wie­ku (w warian­cie mini­mum wystar­czy brak ewi­dent­nie współ­cze­snych elementów).

Infografiki

Tylko dla pełnoletnich

Gra tyl­ko dla uczest­ni­ków pełnoletnich.

Wymagane stroje

Gra wyma­ga wcze­śniej­sze­go przy­go­to­wa­nia stroju.

No pain

No pain, czy­li dozwo­lo­ny kon­takt nie­spra­wia­ją­cy dyskomfortu.

W grze pojawia się tematyka dyskryminacji bądź wykorzystania

Gra poru­sza tema­ty­kę dys­kry­mi­na­cji, bądź wykorzystania.

Odgrywanie scen przemocy

W grze odgry­wa się sce­ny przemocy.