Syberyjska Gorączka - BlackBox 3City

Syberyjska Gorączka

Autor/zy:

Czas trwa­nia: 4 godzi­ny

Licz­ba uczest­ni­ków: 10

Larp popro­wa­dzo­no na:

„Na Koły­mie za przy­nie­sio­ną na poste­ru­nek odcię­tą pra­wą rękę albo gło­wę zbie­ga pła­co­no 250 rubli”
— Anne Appelbaum

Opis

Więź­nio­wie łagrów dzie­li­li się na trzy kategorie.

Pospo­li­tia­cy albo byto­wy­je, czy­li ska­za­ni za drob­ne prze­stęp­stwa.
Kontr­i­ki, czy­li poli­tycz­ni ska­za­ni z art. 58.
Ostat­ni to urki, ina­czej błat­ny­je i ich eli­ta – wory w zako­nie – zde­kla­ro­wa­ni kry­mi­na­li­ści. Żyli według wła­sne­go kodek­su. Przez więk­szość okre­su ist­nie­nia Guła­gu cie­szy­li się spe­cjal­ny­mi wzglę­da­mi admi­ni­stra­cji i za jej pozwo­le­niem ter­ro­ry­zo­wa­li resz­tę więźniów. 

Wła­śnie ci ostat­ni ucie­ka­li naj­czę­ściej. Dla urki obóz był co praw­da niczym dom rodzin­ny, nie haro­wa­li ani nie gło­do­wa­li, jed­nak uciecz­ka była atrak­cyj­ną i wycze­ki­wa­ną roz­ryw­ką. Jak pisze Soł­że­ni­cyn: „uchlać się, zgwał­cić, roz­to­czyć pawi ogon”. Ot, kil­ka tygo­dni urlo­pu. Wie­dzie­li, że powrót za dru­ty to tyl­ko kwe­stia cza­su. Tyl­ko nie­licz­ni – ci z naj­cięż­szy­mi wyro­ka­mi – pró­bo­wa­li więc ucie­czek na serio. Na zawsze. Na ich dro­dze lała się krew. Pali­li za sobą taj­gę, by zatrzeć śla­dy, mor­do­wa­li – świad­ków lub dla zdo­by­cia tego, co ucie­ki­nie­rom naj­po­trzeb­niej­sze: zapa­sów, pie­nię­dzy, dokumentów.

Dla­cze­go dobrze przy­go­to­wa­ni urko­wie zabie­ra­li na uciecz­kę jesz­cze jed­ne­go więźnia?

Oko­licz­ni miesz­kań­cy stop­nio­wo przy­zwy­cza­ja­li się do myśli, że zła­pa­nie zbie­ga to wyda­rze­nie odświęt­ne, for­tun­ne, że to tyle co uda­ne łowy albo zna­le­zie­nie grud­ki zło­ta. Tun­gu­zom, Samo­je­dom, Kaza­chom pła­co­no mąką i her­ba­tą. We wsiach poja­wie­nie się każ­de­go obce­go towa­rzy­szy­ły krzy­ki bie­gną­cych zewsząd dzie­ci: Mamo! Śledź idzie!” – pisze Sołżenicyn.

Co wynik­nie z takie­go spo­tka­nia tym razem? Z jaki­mi emo­cja­mi przyj­dzie mie­rzyć się Sza­ma­no­wi, któ­ry roz­po­czy­na magicz­ny rytuał?

Wymagania

Pro­si­my o przy­by­cie na larp w znisz­czo­nych stro­jach z poło­wy XX wieku.

Infografiki

Wymagane stroje

Gra wyma­ga wcze­śniej­sze­go przy­go­to­wa­nia stroju.

No pain

No pain, czy­li dozwo­lo­ny kon­takt nie­spra­wia­ją­cy dyskomfortu.

W grze pojawia się tematyka dyskryminacji bądź wykorzystania

Gra poru­sza tema­ty­kę dys­kry­mi­na­cji, bądź wykorzystania.

Odgrywanie scen przemocy

W grze odgry­wa się sce­ny przemocy.