Strona główna » realizm magiczny

Orange is a New, Black Box

Aby wziąć udział w tym wyda­rze­niu muzycz­no tanecz­nym, musisz speł­nić tyl­ko jeden waru­nek: POMARAŃCZOWY MUSI BYĆ DOMINUJĄCYM KOLOREM TWOJEGO STROJU Nie inte­re­su­je nas, kim jesteś, ani skąd pocho­dzisz. Tan­cer­ka z Bol­ly­wo­od jest tak samo mile widzia­na jak hac­ker z mody­fi­ko­wa­ne węgla, wiedź­min­ka szko­ły kan­gu­ra, mecha­nik pra­cu­ją­cy na Gwieź­dzie Śmier­ci, fae dwo­ru jesie­ni, auto­bus ame­ry­kań­skich więzniarek …

Oran­ge is a New, Black Box Read More »

Czysty Spirytus, Królowo!

Annusz­ka roz­le­wa­jąc olej na tram­wa­jo­wych torach przy Patriar­szych Pru­dach, nie­świa­do­mie roz­po­czę­ła nie­uchron­ny bieg fan­ta­stycz­nych wypad­ków z udzia­łem gada­ją­ce­go kota i Sza­ta­na we wła­snej oso­bie. Pisarz Ber­lioz się pośli­zgnął, tram­waj odciął mu gło­wę, ta gło­wa jesz­cze bra­ła udział w kolej­nych zda­rze­niach, świa­dek zda­rze­nia poeta Bez­dom­ny tra­fił do szpi­ta­la psy­chia­trycz­ne­go, gdzie spo­tkał Mistrza… Zagi­nę­ła komuś żona, mieszkanie …

Czy­sty Spi­ry­tus, Kró­lo­wo! Read More »

Syberyjska Gorączka

Więź­nio­wie łagrów dzie­li­li się na trzy kate­go­rie. Pospo­li­tia­cy albo byto­wy­je, czy­li ska­za­ni za drob­ne prze­stęp­stwa.Kontr­i­ki, czy­li poli­tycz­ni ska­za­ni z art. 58.Ostat­ni to urki, ina­czej błat­ny­je i ich eli­ta – wory w zako­nie – zde­kla­ro­wa­ni kry­mi­na­li­ści. Żyli według wła­sne­go kodek­su. Przez więk­szość okre­su ist­nie­nia Guła­gu cie­szy­li się spe­cjal­ny­mi wzglę­da­mi admi­ni­stra­cji i za jej pozwo­le­niem ter­ro­ry­zo­wa­li resztę …

Sybe­ryj­ska Gorącz­ka Read More »

Noc Komety

Opo­wieść o Straż­ni­kach Świa­ta, adep­tach Mocy któ­ra daje moż­li­wość zatrzy­ma­nia nie­szczę­śli­wych wypad­ków, kata­kli­zmów, zda­rzeń wojen­nych. O odpo­wie­dzi na wezwa­nie, ini­cja­cji, pierw­szych zma­ga­niach ze złem i nie­szczę­ściem, życiu poświę­co­nym rato­wa­niu Świa­ta i osta­tecz­nej pró­bie, osta­tecz­nym poświę­ce­niu w obli­czu zagro­że­nia zbli­ża­ją­cą się koli­zją z kome­tą. Kar­ty Posta­ci, jej ury­wa­nych raz za razem frag­men­tów uży­wa się jako „zapła­ty” …

Noc Kome­ty Read More »

Dance the Macabray

Larp jest zain­spi­ro­wa­ny roz­dzia­łem o tym samym tytu­le w „Księ­dze cmen­tar­nej” Neila Gaima­na. Poło­wa gra­czy wcie­li się w żywych ludzi; dru­ga w tych, któ­rzy ode­szli, ale mają jesz­cze jed­ną szan­sę spo­tkać się z swo­imi krew­ny­mi i przy­ja­ciół­mi. Larp skła­da się z trzech aktów, w każ­dym z nich żywi i mar­twi mają szan­sę na roz­mo­wę w …

Dan­ce the Maca­bray Read More »

Przewiń do góry