Konwencja: realizm magiczny

 • Aż do końca linii

  Aż do końca linii

  Lu i Dom widzą się każ­de­go dnia. Na pierw­szym kur­sie dnia, na pierw­szym przy­stan­ku w pierw­szym wago­nie metra. Po pię­cio­mi­nu­to­wej podró­ży Lu wysia­da z Metra. Do zoba­cze­nia jutro. Możesz usta­wić zega­rek na ich spo­tka­nia lub zało­żyć się o wła­sną gło­wę. Świat mógł­by się skoń­czyć, a oni nie zmie­ni­li­by swo­jej ruty­ny. To wię­cej niż nawyk, to wię­cej…

 • Łaźnia

  Łaźnia

  Gru­pa sta­rych przy­ja­ciół wybie­ra się razem do łaź­ni, aby powspo­mi­nać i podzie­lić się histo­ria­mi. Kim się sta­ną w intym­nym sank­tu­arium łaź­ni, gdy woda zmy­je war­stwy ochron­ne, dłu­go skry­wa­ne uczu­cia zosta­ną usu­nię­te, a zaschnię­ty brud zosta­nie zmy­ty? Czy bogo­wie się obudzą? Larp dla osób pra­gną­cych zro­zu­mieć, czym jest oczysz­cze­nie — kathar­sis. Opo­wia­da o gru­pie przy­ja­ciół, sil­nych…

 • Inny czas

  Inny czas

  Larp jest opo­wie­ścią zako­rze­nio­ną w sło­wiań­skiej rze­czy­wi­sto­ści, ale jed­no­cze­śnie peł­ną fantazmatów. To sce­na­riusz o zma­ga­niu się z samym sobą, oko­licz­no­ścia­mi, moral­ny­mi nor­ma­mi i wyzwa­niem, jakim jest chęć napi­sa­nia wła­snej histo­rii w świe­cie, w któ­rym życie opie­ra się o powta­rzal­ność. O życiu na pogra­ni­czu fak­tu i baśni. O ludziach, któ­rzy za wszel­ką cenę chcą, z roz­ma­itym…

 • Opowieść o kocie, skarpetkach, przeznaczeniu i kilku kłębkach włóczki

  Opowieść o kocie, skarpetkach, przeznaczeniu i kilku kłębkach włóczki

  Larp zabie­ra gra­czy w podróż do cie­płe­go let­nie­go wie­czo­ru, pod­czas któ­re­go spo­tka­ła się two­ja sta­ła gru­pa zna­jo­mych. To mia­ły być zwy­kłe uro­dzi­ny, zwy­kła zaba­wa. Jubi­lat­ka przy­nio­sła ze sobą dziw­ne zio­ła. Nikt wcze­śniej takich nie widział, ale podob­no efekt miał być nie­ziem­ski, a prze­cież co mogło pójść nie tak? Larp, któ­ry prze­nie­sie gra­czy do świa­ta pokrę­co­nej logi­ki,…

 • Seishi no Sakai

  Seishi no Sakai

  ‘Seishi no sakai’ jest oni­rycz­ną histo­rią osa­dzo­ną w kon­wen­cji reali­zmu magicz­ne­go. Gra­cze prze­nio­są się do mitycz­nej Japo­nii, w któ­rej histo­rie z legend i wie­rzeń sta­ją się real­no­ścią, a ska­la­ni krwią i śmier­cią ludzie są wyga­nia­ni ze spo­łe­czeń­stwa, by żyć na jego mar­gi­ne­sie. Rze­czy­wi­stość nie jest tak pro­sto­li­nij­na i oczy­wi­sta, gdyż czas i miej­sca prze­pla­ta­ją się…