Konwencja: realizm magiczny

 • Seishi no Sakai

  Seishi no Sakai

  ‘Seishi no sakai’ jest oni­rycz­ną histo­rią osa­dzo­ną w kon­wen­cji reali­zmu magicz­ne­go. Gra­cze prze­nio­są się do mitycz­nej Japo­nii, w któ­rej histo­rie z legend i wie­rzeń sta­ją się real­no­ścią, a ska­la­ni krwią i śmier­cią ludzie są wyga­nia­ni ze spo­łe­czeń­stwa, by żyć na jego mar­gi­ne­sie. Rze­czy­wi­stość nie jest tak pro­sto­li­nij­na i oczy­wi­sta, gdyż czas i miej­sca prze­pla­ta­ją się…

 • W Wężowej Skórze

  W Wężowej Skórze

  Sprze­ciw i ule­głość — od wie­ków kon­ku­ro­wa­ły ze sobą, by roz­pę­tać woj­nę, roz­go­nić nie­po­kor­nych wro­gów, wpę­dza­jąc ich w odmę­ty zapo­mnie­nia. Czy dwo­je mło­dych ludzi ugnie się przed pra­daw­ny­mi moca­mi, wyle­wa­jąc kie­lich roz­ko­szy, skła­nia­jąc się ku nęcą­cej pro­po­zy­cji? Czy pozo­sta­ną głu­si na ich proś­by i posta­ra­ją się odna­leźć siebie?  Larp opo­wia­da zna­ną z Biblii histo­rię Ewy…

 • Xmas Crime

  Xmas Crime

  Kto zabił? Jakie były moty­wy zbrod­ni? Jak to się sta­ło, że ktoś, jeden ze zwy­kłych elfów, jakich set­ki pra­cu­ją w fabry­ce Świę­te­go Miko­ła­ja, był zdol­ny pozba­wić życia swe­go pobra­tym­ca? Podej­rza­ny jest więc każ­dy z nich. Szczę­śli­wie prze­stęp­ca zawsze zosta­wia jakieś ślady. Cri­me Sce­ne to sce­na­riusz o zbrod­ni, o tym, że każ­dy elf z nasze­go oto­cze­nia…

 • Orange is a New, Black Box

  Orange is a New, Black Box

  Aby wziąć udział w tym wyda­rze­niu muzycz­no tanecz­nym, musisz speł­nić tyl­ko jeden warunek: POMARAŃCZOWY MUSI BYĆ DOMINUJĄCYM KOLOREM TWOJEGO STROJU Nie inte­re­su­je nas, kim jesteś, ani skąd pocho­dzisz. Tan­cer­ka z Bol­ly­wo­od jest tak samo mile widzia­na jak hac­ker z mody­fi­ko­wa­ne węgla, wiedź­min­ka szko­ły kan­gu­ra, mecha­nik pra­cu­ją­cy na Gwieź­dzie Śmier­ci, fae dwo­ru jesie­ni, auto­bus ame­ry­kań­skich wię­znia­rek…

 • Czysty Spirytus, Królowo!

  Czysty Spirytus, Królowo!

  Annusz­ka roz­le­wa­jąc olej na tram­wa­jo­wych torach przy Patriar­szych Pru­dach, nie­świa­do­mie roz­po­czę­ła nie­uchron­ny bieg fan­ta­stycz­nych wypad­ków z udzia­łem gada­ją­ce­go kota i Sza­ta­na we wła­snej oso­bie. Pisarz Ber­lioz się pośli­zgnął, tram­waj odciął mu gło­wę, ta gło­wa jesz­cze bra­ła udział w kolej­nych zda­rze­niach, świa­dek zda­rze­nia poeta Bez­dom­ny tra­fił do szpi­ta­la psy­chia­trycz­ne­go, gdzie spo­tkał Mistrza… Zagi­nę­ła komuś żona, miesz­ka­nie…