Strona główna » realizm magiczny

Dom świateł i cieni

Larp opo­wia­da o tajem­ni­cach i rela­cjach rodzi­ny Vass, żyją­cej na Foul­ness Island od zawsze oraz ich zapo­wie­dzia­nych i nie­za­po­wie­dzia­nych gości. Wyspa prze­peł­nio­na jest magicz­ny­mi siła­mi, któ­re nie­ro­ze­rwal­nie prze­pla­ta­ją się z losa­mi boha­te­rów. Jed­nak każ­dy ład musi kie­dyś zostać naru­szo­ny. Wła­śnie w taki spo­sób nie­któ­rzy miesz­kań­cy wyspy trak­to­wa­li poja­wie­nie się wojsk na Foul­ness Island. Miej­sce wydawało …

Dom świa­teł i cie­ni Read More »

Opus Magnum

Opus Magnum to larp o ludziach, któ­rzy zde­cy­do­wa­li się umrzeć w imię Sztu­ki. Opo­wia­da o ostat­nim przy­ję­ciu u zna­ne­go rze­ź­bia­­rza-ska­n­da­­li­­sty, Igna­ce­go Kra­se­wi­cza, a tak­że o gru­pie arty­stów: znu­dzo­nych obec­nym życiem lub prze­ra­żo­nych zmia­na­mi, któ­re nastę­pu­ją wokół nich. O takich, któ­rzy nie domknę­li wszyst­kich spraw docze­snych i o tych, któ­rzy chcie­li­by już tyl­ko poże­gnać się z ziemskimi …

Opus Magnum Read More »

Obiekty Fertyczne

Gra o przy­na­leż­no­ści, rodzi­nie, któ­rą sobie wybie­ra­my oraz o tym, co zako­twi­cza nas w świe­cie. Fre­eform dla 4–8 osób, wcie­la­ją­cych się w posta­ci, któ­re odkry­wa­ją, że są Pod­rzut­ka­mi — isto­ta­mi pod­rzu­ca­ny­mi do koły­sek w miej­sce ludz­kich dzie­ci. Mają jed­ną jedy­ną szan­sę by powró­cić do Arka­dii: świa­ta magii, w któ­rym się zro­dzi­ły. Przed nimi trud­ny wybór. …

Obiek­ty Fer­tycz­ne Read More »

Limbo

W efek­cie nagłe­go wypad­ku, aktu prze­mo­cy czy też cięż­kiej cho­ro­by znaj­du­jesz się w Lim­bo – gdzieś pomię­dzy życiem i śmier­cią, poza cza­sem i prze­strze­nią. Czas ocze­ki­wa­nia na prze­kro­cze­nie gra­ni­cy śmier­ci lub powrót do żywych możesz wyko­rzy­stać na reflek­sję nad dotych­cza­so­wym życiem. Gra autor­stwa Tora Kje­ti­la Edlan­da podej­mu­je tema­ty egzy­sten­cji, meta­fi­zy­ki, trans­cen­den­cji. Sce­na­riusz został prze­tłu­ma­czo­ny z …

Lim­bo Read More »

Fallen Stars

Fal­len Stars to gra o sta­rych przed­mio­tach, daw­niej kocha­nych przez wła­ści­cie­li, lecz teraz wyrzu­co­nych i nie obda­rzo­nych uczu­ciem. Leżąc na pchlim tar­gu marzą o daw­nej chwa­le oraz snu­ją marze­nia o nowym życiu w cudzych obję­ciach. Histo­ria ta jest tak melo­dra­ma­tycz­na, jak pod­szy­ta lękiem. Przy­szłość to nie­pew­na spra­wa dla tych, któ­rych nikt nie zechce… Gra pochodzi …

Fal­len Stars Read More »

Przewiń do góry