Zaświaty - BlackBox 3City

Zaświaty

Autor/zy:

Czas trwa­nia: 3 godzi­ny

Licz­ba uczest­ni­ków: 16 — 18

W tym

6
6
6

Zaświa­ty to larp o magii, spi­skach i sekre­tach. Jego akcja ma miej­sce na Uni­wer­sy­te­cie, któ­ry skry­wa wie­le tajem­nic. Opo­wie­dział­bym Ci o jed­nej z nich, ale ścia­ny tutaj mają uszy, a ścią­ga­nie na sie­bie uwa­gi Uczest­ni­ków jest nie­bez­piecz­ne. Lepiej nie inte­re­suj się tymi sprawami…

Co mówisz? Nale­gasz mimo wszystko?
Niech będzie. Zdra­dzę Ci sekret, ale zacho­waj go dla sie­bie, zwłasz­cza kie­dy ten gość w czer­wo­nym swe­trze się do nas zbliży. 

Zada­łeś sobie kie­dyś trud, żeby zmie­rzyć dłu­gość każ­de­go z pię­ter nasze­go pięk­ne­go budyn­ku? Nie? To dobrze, Uczest­ni­cy z pew­no­ścią prze­trze­pa­li­by Ci za to skórę.
Dla­cze­go? Bo ewi­dent­nie jest z nimi coś nie tak. Jestem jed­nym z lep­szych fizy­ków na tym łez pado­le, dokład­nie pomia­ry to pod­sta­wa moich zajęć, a mimo to ich dłu­gość zawsze róż­ni się o kil­ka metrów… To może ozna­czać tyl­ko jed­no… Uczest­ni­cy pod­pi­sa­li pakt z diabłem. 

Masz swój sekret, a teraz poroz­ma­wiaj­my o wczo­raj­szym kolo­kwium, żeby zbli­ża­ją­cy się w czer­wo­nym swe­trze Uczest­nik Piotr nie nabrał podejrzeń…

Opis

Zaświa­ty są lar­pem nar­ra­ty­wi­stycz­nym z dużym naci­skiem na roz­wój histo­rii postaci.

Gra­cze wcie­lą się w stu­den­tów i wykła­dow­ców, pomię­dzy któ­ry­mi nie ma wyraź­ne­go roz­gra­ni­cze­nia. Miej­scem gry jest Uni­wer­sy­tet, któ­ry stoi przy asfal­to­wej dro­dze pośrod­ku lasu. Nie­któ­rzy z was pró­bo­wa­li wsiąść do swo­ich aut i ruszyć dro­gą, aby z nie­go uciec. Za każ­dym razem koń­czy­ło się to tak samo — po wie­lu godzi­nach jaz­dy dro­gą bez skrzy­żo­wań dojeż­dża­li­ście z powro­tem do Uni­wer­sy­te­tu. Ist­nie­ją pogło­ski o mniej kon­wen­cjo­nal­nych spo­so­bach uciecz­ki, ale tyl­ko nie­licz­ni są goto­wi za nimi podążyć.

Cza­sa­mi moż­na natra­fić na wyraź­nie pru­ją­cą się rze­czy­wi­stość. Kory­ta­rze, któ­re za każ­dym razem są róż­nej dłu­go­ści, próż­nię w miej­scu łazien­ki, drzwi, któ­re wyda­ją się zespo­lo­ne ze ścia­na­mi i wie­le innych. Z cza­sem każ­dą taką rzecz nauczy­li­ście się igno­ro­wać, wie­dząc, że nic dobre­go nie przyj­dzie wam z otwar­te­go zain­te­re­so­wa­nia tema­tem.
Powszech­nie wia­do­mo, że wszy­scy jeste­ście mar­twi. Nie­licz­ni z was odkry­li to sami. Więk­szość z was naj­pierw usły­sza­ła plot­kę na ten temat i dopie­ro po kil­ku kolej­nych roz­mo­wach przy­ję­ła infor­ma­cje o swo­im nie­ży­ciu. Pomi­mo że wszy­scy o tym wie­dzą, to nikt otwar­cie o tym nie mówi… to przy­cią­ga uwa­gę Uczest­ni­ków, a im jej mniej, tym lepiej, zwłasz­cza że cho­dzą słu­chy o tym, że słu­żą diabłom.

Tema­tem prze­wod­nim lar­pu jest odkry­wa­nie trud­ne­go do zro­zu­mie­nia świa­ta, któ­ry ota­cza gra­czy oraz odkry­wa­niu wła­snej prze­szło­ści. Gra posia­da kar­ty posta­ci z roz­bu­do­wa­ny­mi wat­ka­mi per­so­nal­ny­mi. Doświad­cze­nia, na jakie może liczyć gracz, moc­no zale­żą od posta­ci, któ­rą przyj­dzie mu zagrać. Z uwa­gi na to, że więk­szość wąt­ków lar­pu obra­ca się dooko­ła sekre­tów i tajem­nic, gra nie ma ofi­cjal­nej listy posta­ci. Będą one przy­dzie­la­ne na pod­sta­wie szli­fo­wa­nej na prze­strze­ni lat listy pytań, któ­re każ­de­mu powin­ny przy­dzie­lić odpo­wied­nią dla nie­go postać.

Zaświa­ty po raz pierw­szy roze­gra­ne zosta­ły w 2018 roku i mia­ły łącz­nie 7 odsłon, pomię­dzy któ­ry­mi dość dyna­micz­nie się zmie­nia­ły. Jeśli nie grałeś/aś w nie na prze­strze­ni ostat­nich 2 lat to gorą­co zapra­sza­my do ponow­ne­go wzię­cia w nich udziału.

Wymagania

Uni­wer­sy­tet jest czymś na wzór współ­cze­sne­go Oxfor­du, więc stro­je powin­ny być lek­ko for­mal­ne. Mogą być rów­nież wzo­ro­wa­ne na śro­do­wi­skach uni­wer­sy­tec­kich minio­nych epok.
Ide­al­nie do kli­ma­tu gry pasu­ją stro­je w kli­ma­cie dark academia.

Ważne

W grze mogą poja­wić się wąt­ki zwią­za­ne z taki­mi tema­ta­mi jak: padacz­ka oraz prze­moc (rów­nież seksualna).

Infografiki

Tylko dla pełnoletnich

Gra tyl­ko dla uczest­ni­ków pełnoletnich.

No pain

No pain, czy­li dozwo­lo­ny kon­takt nie­spra­wia­ją­cy dyskomfortu.

Odgrywanie scen przemocy

W grze odgry­wa się sce­ny przemocy.