Strona główna » fantasy

Hatstall Homecoming 2022

Larp prze­no­si gra­czy do magicz­ne­go uni­wer­sum zna­ne­go z cyklu powie­ści o Har­rym Pot­te­rze pod koniec dru­giej deka­dy XXI wie­ku. Opo­wia­da o nie­unik­nio­nym roz­li­cze­niu się z prze­szło­ścią; zamy­ka­niu jed­nych drzwi i otwie­ra­niu nowych. Pod­no­si kwe­stię trud­no­ści w pod­ję­ciu decy­zji i zna­le­zie­niu odpo­wie­dzi na pyta­nie jak dłu­go war­to o coś wal­czyć, a w któ­rym momen­cie powie­dzieć “dosyć”, …

Hat­stall Home­co­ming 2022 Read More »

Elfi Proces

Mała wieś w Kaedwen, Bia­ły Jar, spo­koj­ne miej­sce, peł­ne pra­cu­ją­cych ludzi, sta­ra­ją­cych się zaro­bić na utrzy­ma­nie. Wsią wstrzą­sa infor­ma­cja o zabój­stwie miej­sco­wej kobie­ty, Brid­get. Wczo­raj wie­czo­rem Brid­get znik­nę­ła. Dziś rano odna­le­zio­no jej cia­ło na bagnach, zagrze­ba­ne w zie­mi. Nosi­ło śla­dy pobi­cia i tor­tur, oraz licz­nych popa­rzeń. Podej­rze­nie od razu pada na dwój­kę elfów prze­by­wa­ją­cych w …

Elfi Pro­ces Read More »

Szkarłatny Karnawał

Lata 80. XX wie­ku. Zazwy­czaj bale masko­we, a szcze­gól­nie takie, na któ­rych ma wystą­pić uko­cha­ny cyrk Księ­cia i ma być wybra­ny nowy archont, są powo­dem do impre­zo­wa­nia, czy też pod­da­wa­nia się róż­nym przy­jem­no­ściom. Tym razem jed­nak nie będzie moż­na w peł­ni odizo­lo­wać się od pro­ble­mów sza­rej rze­czy­wi­sto­ści. Na kar­na­wa­le ma się poja­wić nowa Ven­true, całkowicie …

Szkar­łat­ny Kar­na­wał Read More »

Duszno Ci?

Larp “Dusz­no Ci?” jest opo­wie­ścią o kobie­tach dla kobiet, osa­dzo­ny w fan­ta­stycz­nej epo­ce wikiń­skiej. Jego głów­ną osią jest moral­ność i oso­bi­sty roz­wój, prze­mia­na posta­ci. Wat­ki lar­pu będą zaha­cza­ły o kobiet­ce tema­ty i kobie­cą per­spek­ty­wę na spo­łecz­ność, wia­rę, seks, życie. Róż­no­rod­ność posta­ci pozwa­la na dobra­nie wie­lo­barw­nych wąt­ków, od pozy­tyw­nych po nega­tyw­ne. Pomi­mo tego w grze nie powinien …

Dusz­no Ci? Read More »

Poczekalnia

O czym jest ta gra? Dla kogo jest? To gra o ludziach rzu­co­nych w obję­cia śmier­ci w kra­inie obok Rze­czy­wi­sto­ści. To opo­wieść o oso­bach, któ­re mają dobre powo­dy zarów­no do życia, jak i do porzu­ce­nia go. To zaba­wa kon­cep­tem snu i śmier­ci — gdzie dokład­nie prze­bie­ga mię­dzy nimi gra­ni­ca? To tak­że gra o odpowiedzialności — …

Pocze­kal­nia Read More »

Przewiń do góry