Konwencja: fantasy

 • Tajemnica Klanu Brokvar

  Tajemnica Klanu Brokvar

  Larp opo­wia­da histo­rię dwóch skel­li­gij­skich kla­nów osa­dzo­ną w wiedź­miń­skim świe­cie Andrze­ja Sap­kow­skie­go. To dra­mat rodzin­ny zbu­do­wa­ny wokół tajem­ni­cy, któ­ra nigdy nie powin­na ujrzeć świa­tła dzien­ne­go. Skel­li­ge sły­nie z dziel­nych wojow­ni­ków wykre­owa­nych na wzór wikin­gów. Dla posta­ci naj­waż­niej­sze są 2 rze­czy: reli­gia i tradycja. Pod­czas gdy wojow­ni­cy z kla­nu Bro­kvar świę­tu­ją kolej­ną zwy­cię­ską wal­kę do por­tu…

 • Monster Match — portal randkowy dla ras magicznych

  Monster Match — portal randkowy dla ras magicznych

  Mon­ster Match sta­no­wi wyobra­że­nie na temat por­ta­lu rand­ko­we­go dla ras magicz­nych. Autor­ka, two­rząc pomysł, inspi­ro­wa­ła się jedy­nie opo­wie­ścia­mi zna­jo­mych o takich plat­for­mach, stąd pokracz­ne i śmiesz­ne nawią­za­nia oraz gagi.“Mia­łam ocho­tę zanu­rzyć się w świat Tin­de­ra, Badoo czy Grin­dra bez zakła­da­nia tam kon­ta, bez głęb­sze­go rese­ar­chu. Dla­te­go samo­dziel­nie zało­ży­łam moją wła­sną aplikację.” Przed lar­pem gra­cze będą…

 • Złe Omeny

  Złe Omeny

  Bad Omens to “cho­dzo­ny larp w sty­lu nor­dyc­kim”. Gra inspi­ro­wa­na jest Rajem utra­co­nym J. Mil­to­na (zwłasz­cza księ­gą I i II); Lucy­fe­rem M. Careya; powie­ścią Dobry Omen N. Gaima­na i T. Prat­chet­ta; serią fil­mów Pro­roc­two oraz Lista­mi Screw­ta­pe­’a” C.S. Lewi­sa i Biblią. Gra­cze mogą wcie­lić się w anio­ły lub demo­ny, by wspól­nie zasta­na­wia­jąc się, co zro­bić…

 • Bal Smoków

  Bal Smoków

  Bal Smo­ków jest lar­pem tanecz­nym (inspi­ro­wa­ny np. grą Zacza­ro­wa­ni lub Dan­ce the Maca­bre) gdzie gra­cze wcie­lą się w posta­ci smo­ków i będą doświad­czać smo­czych pro­ble­mów. Żeby móc wziąć udział w zaba­wie nie będą potrzeb­ne żad­ne kon­kret­ne umie­jęt­no­ści poza chę­cią eks­plo­ra­cji sie­bie i swo­je­go cia­ła. Gra będzie opo­wia­dać o gru­pie smo­ków, któ­ra prze­bu­dzi­ła się po tysiąc­le­ciach…

 • Poczesny sabat Duchów Natury

  Poczesny sabat Duchów Natury

  Pocze­sny sabat Duchów Natu­ry to gra opo­wia­da­ją­ca o losach ostat­nich wyznaw­ców sta­rej wia­ry, czy­li wcze­śniej wspo­mnia­nych Duchów Natu­ry, w autor­skim świe­cie fan­ta­sy. Gra­cze będą mie­li moż­li­wość wcie­le­nia się w jed­ną z dwóch frak­cji: Wiedźm oraz Vena­to­rów, czy­li gil­dii, któ­rą naj­pro­ściej moż­na pod­su­mo­wać jako “łow­ców czarownic”. Larp dzie­je się w ciem­no­ściach, przy ogni­sku, swo­im kli­ma­tem inspi­ru­jąc…