Konwencja: fantasy

 • Bal Smoków

  Bal Smoków

  Bal Smo­ków jest lar­pem tanecz­nym (inspi­ro­wa­ny np. grą Zacza­ro­wa­ni lub Dan­ce the Maca­bre) gdzie gra­cze wcie­lą się w posta­ci smo­ków i będą doświad­czać smo­czych pro­ble­mów. Żeby móc wziąć udział w zaba­wie nie będą potrzeb­ne żad­ne kon­kret­ne umie­jęt­no­ści poza chę­cią eks­plo­ra­cji sie­bie i swo­je­go cia­ła. Gra będzie opo­wia­dać o gru­pie smo­ków, któ­ra prze­bu­dzi­ła się po tysiąc­le­ciach…

 • Poczesny sabat Duchów Natury

  Poczesny sabat Duchów Natury

  Pocze­sny sabat Duchów Natu­ry to gra opo­wia­da­ją­ca o losach ostat­nich wyznaw­ców sta­rej wia­ry, czy­li wcze­śniej wspo­mnia­nych Duchów Natu­ry, w autor­skim świe­cie fan­ta­sy. Gra­cze będą mie­li moż­li­wość wcie­le­nia się w jed­ną z dwóch frak­cji: Wiedźm oraz Vena­to­rów, czy­li gil­dii, któ­rą naj­pro­ściej moż­na pod­su­mo­wać jako “łow­ców czarownic”. Larp dzie­je się w ciem­no­ściach, przy ogni­sku, swo­im kli­ma­tem inspi­ru­jąc…

 • Ekspedycja czarodziei z Akademii Magicznej

  Ekspedycja czarodziei z Akademii Magicznej

  Eks­pe­dy­cja cza­ro­dziei z Aka­de­mii Magicz­nej to gra, któ­ra sku­pia się na eks­plo­ra­cji tere­nu w celu odkry­cia wszyst­kich zaga­dek i wspól­nym opo­wie­dze­niu histo­rii. Jej prze­bieg i finał będą zale­żeć od decy­zji Gra­czy. Larp dzie­je się w autor­skim świe­cie fan­ta­sy. Gra­cze będą mie­li moż­li­wość wcie­le­nia się w posta­ci magów-naukow­ców (o róż­nym stop­niu zaawan­so­wa­nia w magicz­nych sztu­kach) oraz…

 • Dalekie Światła

  Dalekie Światła

  Wyobra­ża­li­ście sobie kie­dyś, co by powsta­ło z połą­cze­nia Wład­cy Pier­ście­ni oraz Mad Maxa? W świe­cie gry Dale­kie Świa­tła (org. Lofty Beacons) cywi­li­za­cja upa­dła w ogniu ato­mo­wej zagła­dy. Oca­la­li, roz­pro­sze­ni ludzie zaczę­li two­rzyć nowe spo­łe­czeń­stwa. Ple­mio­na zarzą­dza­ne są w bar­dziej pry­mi­tyw­ny, ple­mien­ny lub też feu­dal­ny spo­sób. Kra­ina, w któ­rej roz­gry­wa się akcja gry, jest kon­se­kwent­nie pod­bi­ja­na…

 • Hatstall Homecoming 2022

  Hatstall Homecoming 2022

  Larp prze­no­si gra­czy do magicz­ne­go uni­wer­sum zna­ne­go z cyklu powie­ści o Har­rym Pot­te­rze pod koniec dru­giej deka­dy XXI wie­ku. Opo­wia­da o nie­unik­nio­nym roz­li­cze­niu się z prze­szło­ścią; zamy­ka­niu jed­nych drzwi i otwie­ra­niu nowych. Pod­no­si kwe­stię trud­no­ści w pod­ję­ciu decy­zji i zna­le­zie­niu odpo­wie­dzi na pyta­nie jak dłu­go war­to o coś wal­czyć, a w któ­rym momen­cie powie­dzieć “dosyć”,…