Strona główna » fantasy

Chłopiec, który wrzasnął: Wilkołak!

Wios­ka Beverdale położona na obrzeżach Królest­wa, jest sen­na, spoko­j­na. Nietknię­ta plaga­mi i hor­ro­ra­mi z zewnątrz… Aż do ter­az.  O poranku odnaleziono ciało Shep­par­da God­dar­da, okrop­nie okalec­zone przez jakąś niez­naną bestię. Syn God­dar­da zez­nał, że widzi­ał pot­worę: wil­ka, który w pełnię księży­ca chodz­ił na dwóch nogach jak mężczyz­na, jego zęby kapały zaś krwią. Jego słowa wywołały …

Chło­piec, który wrza­s­nął: Wilkołak! Read More »

Noc Dziwów

Noc Kupały to słowiańs­ka noc prze­sile­nia let­niego, w którą młodzi ludzie schodzą by świę­tować dzień radoś­ci, miłoś­ci i płod­noś­ci. Umęczeni chłop­skim życiem młodzież, może w końcu porzu­cić wszelkie zakazy i baw­ić się. To jest świę­to kocha­nia, zakocha­nia, miłoś­ci, żądzy, prag­nień i swo­body. Jesteś­cie pozbaw­ieni wszel­kich zobow­iązań jakie mieliś­cie do tej pory. Doz­na­nia tej nocy są …

Noc Dzi­wów Read More »

Co począć z Tam Linem?

W ruinach Carter­haugh na szkoc­kich pograniczach niedaleko Anglii zna­j­du­je się skrzyżowanie, na którym spo­tyka­ją się trak­ty wielu Światów. Tutaj, w Samhain, Fae and Śmiertel­ni zbier­a­ją się na corocznym Sądzie, którego gospo­darzem są Fae. Tego dnia zasłony pomiędzy świata­mi ustępu­ją, a isto­ty ze Królestw Śmiertel­ników, Faery i innych Miejsc prze­chodzącą z jed­nego świa­ta do drugiego. W …

Co począć z Tam Linem? Read More »

Szpony Zachodzącego Słońca

Kostiu­mowa rozry­wka dla pięt­nas­tu dżen­tel­menów i dam oraz kras­noludów z imperi­um Sig­mara, w której uczest­ni­cy są zachę­cani do demon­strowa­nia wysok­iego poziomu dra­matu i nis­kich walorów moral­nych. Poli­ty­czny larp w klasy­cznym wyda­niu: negoc­jac­je, intry­gi, spis­ki i dban­ie o włas­ny interes gdy za okna­mi płonie znany nam świat. Sce­nar­iusz przenosi graczy do sławet­nego Alt­dor­fu, najwięk­szego mias­ta imperi­um …

Szpony Zachodzącego Słoń­ca Read More »

Zdarzyło się w Greendale

Larp przenosi graczy do mag­icznego uni­w­er­sum znanego z seri­alu Chill­ing Adven­tures of Sab­ri­na oraz komik­sów pod tym samym tytułem. Opowia­da o mag­icznej Ameryce, w której sąsi­ada­mi zwykłych Amerykanów są wiedźmy i czarown­i­cy, prowadzą­cy sekretne życie w Koś­ciele Nocy. Gra pod­nosi kwest­ię dziedz­ict­wa i odpowiedzial­noś­ci za czyny przod­ków, a także odwiecznego kon­flik­tu pomiędzy starym i nowym, …

Zdarzyło się w Green­dale Read More »

Przewiń do góry