Strona główna » fantasy

Zaklęci

Larp nie­my, rucho­wy, tanecz­ny. Odby­wa się po ciem­ku, w ogra­ni­czo­nym oświe­tle­niu. Opo­wia­da o Ludziach i Isto­tach z Cie­nia i Magii, o wabie­niu, o utra­cie pamię­ci jak i same­go sie­bie. Oraz o odna­le­zie­niu dro­gi powrot­nej do domu. O rze­czach przy­wo­łu­ją­cych cię z powro­tem do domu: wie­rze, miło­ści i nadziei.  Zaklę­ci to Sło­wiań­ska adap­ta­cja lar­pu Zaczarowani , …

Zaklę­ci Read More »

Wiec Smoków

Świat w któ­rym obec­nie przy­szło obec­nie żyć smo­kom, jest współ­dzie­lo­ny z inny­mi isto­ta­mi — samo­świa­do­my­mi ssa­ka­mi. Ssa­ki zdo­mi­no­wa­ły niszę synap­syd po wiel­kim wymar­ciu. Mle­ko­pij­cy liczą ten czas w milio­nach lat, lecz dla smo­ków, minę­ło dopie­ro parę­set poko­leń. Co tysiąc­le­cie spo­ty­ka­ją się na wie­cach, na któ­rych inte­gru­ją się, bawią, wystę­pu­ją i oma­wia­ją bie­żą­ce spra­wy. Jest to …

Wiec Smo­ków Read More »

Mali Bogowie

Mali Bogo­wie to bogo­­wie- dzie­ci, posta­wie­ni przed egza­mi­nem na wład­cę przy­szłe­go Pan­te­onu. Żeby się wyka­zać, muszą ule­pić najwięcej/najciekawszych swo­ich wyznaw­ców z pla­ste­li­ny, potem prze­ko­nać ule­pio­nych wyznaw­ców do tego, żeby ich czci­li i nauczyć ich odpra­wia­nia zacnych rytu­ałów ku wła­snej czci, a potem wspól­nie z inny­mi mały­mi boga­mi (co nie zna­czy zgod­nie) ule­pić przy­szły wspa­nia­ły świat. …

Mali Bogo­wie Read More »

Kac Hogwart

Larp w kon­wen­cji kry­­mi­­na­l­no-kome­­dio­­wej o tym, co się dzia­ło w cza­sie balu i po balu bożo­na­ro­dze­nio­wym zor­ga­ni­zo­wa­nym z oka­zji Tur­nie­ju Trój­ma­gicz­ne­go. Jak to się sta­ło, że Harr’y Pot­ter znik­nął, Dra­co Mal­foy wylą­do­wał w poko­ju wspól­nym gry­fin­do­ru, Ron Weasly ma malin­kę na szyi i co naj­waż­niej­sze, dla­cze­go nikt z tego wszyst­kie­go nic nie pamię­ta? Inspi­ra­cją przy …

Kac Hogwart Read More »

Cztery Pokoje

Na Gobliń­ski Targ przy­by­wa czwór­ka Fae wraz ze świe­żo zdo­by­ty­mi nie­wol­ni­ka­mi — aby ich spraw­dzić, wypró­bo­wać. Fae są odbi­cia­mi pór roku. Mówią o sobie Wio­sna, Lato, Jesień i Zima. Wio­sna to złud­na radość, pra­gnie­nia, hedo­nizm. Lato to gniew, wal­ka, rywa­li­za­cja. Jesień nosi w sobie smu­tek i strach, zaś Zima cier­pie­nie i okru­cień­stwo. Zada­niem gra­czy rozrzuconych …

Czte­ry Poko­je Read More »

Przewiń do góry