Strona główna » fantasy » Strona 2

Xmas Special VI

Świą­tecz­ny larp-nie­­spo­­dzia­n­ka to tra­dy­cja Black­Box 3City. Zasa­dy są pro­ste: Wia­do­mo, że nic nie wia­do­mo aż do roz­po­czę­cia gry. Coś jed­nak wia­do­mo: w jakiś spo­sób gra będzie wią­za­ła się z tema­ty­ką Świąt obcho­dzo­nych w oko­li­cach zimo­we­go prze­si­le­nia. W tym roku w 100% pod­trzy­mu­je­my powyż­sza tra­dy­cję… Ale poja­wi się też nowy akcent, wymu­szo­ny przez pan­de­micz­ny obostrze­nia w relacjach …

Xmas Spe­cial VI Read More »

Chłopiec, który wrzasnął: Wilkołak!

Wio­ska Bever­da­le poło­żo­na na obrze­żach Kró­le­stwa, jest sen­na, spo­koj­na. Nie­tknię­ta pla­ga­mi i hor­ro­ra­mi z zewnątrz… Aż do teraz.  O poran­ku odna­le­zio­no cia­ło Shep­par­da God­dar­da, okrop­nie oka­le­czo­ne przez jakąś nie­zna­ną bestię. Syn God­dar­da zeznał, że widział potwo­rę: wil­ka, któ­ry w peł­nię księ­ży­ca cho­dził na dwóch nogach jak męż­czy­zna, jego zęby kapa­ły zaś krwią. Jego sło­wa wywo­ła­ły chaos. …

Chło­piec, któ­ry wrza­snął: Wil­ko­łak! Read More »

Noc Dziwów

Noc Kupa­ły to sło­wiań­ska noc prze­si­le­nia let­nie­go, w któ­rą mło­dzi ludzie scho­dzą by świę­to­wać dzień rado­ści, miło­ści i płod­no­ści. Umę­cze­ni chłop­skim życiem mło­dzież, może w koń­cu porzu­cić wszel­kie zaka­zy i bawić się. To jest świę­to kocha­nia, zako­cha­nia, miło­ści, żądzy, pra­gnień i swo­bo­dy. Jeste­ście pozba­wie­ni wszel­kich zobo­wią­zań jakie mie­li­ście do tej pory. Dozna­nia tej nocy są niemal …

Noc Dzi­wów Read More »

Co począć z Tam Linem?

W ruinach Car­ter­haugh na szkoc­kich pogra­ni­czach nie­da­le­ko Anglii znaj­du­je się skrzy­żo­wa­nie, na któ­rym spo­ty­ka­ją się trak­ty wie­lu Świa­tów. Tutaj, w Sam­ha­in, Fae and Śmier­tel­ni zbie­ra­ją się na corocz­nym Sądzie, któ­re­go gospo­da­rzem są Fae. Tego dnia zasło­ny pomię­dzy świa­ta­mi ustę­pu­ją, a isto­ty ze Kró­lestw Śmier­tel­ni­ków, Faery i innych Miejsc prze­cho­dzą­cą z jed­ne­go świa­ta do dru­gie­go. W …

Co począć z Tam Linem? Read More »

Szpony Zachodzącego Słońca

Kostiu­mo­wa roz­ryw­ka dla pięt­na­stu dżen­tel­me­nów i dam oraz kra­sno­lu­dów z impe­rium Sig­ma­ra, w któ­rej uczest­ni­cy są zachę­ca­ni do demon­stro­wa­nia wyso­kie­go pozio­mu dra­ma­tu i niskich walo­rów moral­nych. Poli­tycz­ny larp w kla­sycz­nym wyda­niu: nego­cja­cje, intry­gi, spi­ski i dba­nie o wła­sny inte­res gdy za okna­mi pło­nie zna­ny nam świat. Sce­na­riusz prze­no­si gra­czy do sła­wet­ne­go Alt­dor­fu, naj­więk­sze­go mia­sta impe­rium ludzi, …

Szpo­ny Zacho­dzą­ce­go Słoń­ca Read More »

Przewiń do góry