Monster Match - portal randkowy dla ras magicznych - BlackBox 3City

Monster Match — portal randkowy dla ras magicznych

Autor/zy:

For­mat: fre­eform

Kon­wen­cja: fan­ta­sy, kome­dia

Czas trwa­nia: 5 godzi­ny

Licz­ba uczest­ni­ków: 8 — 20

Larp popro­wa­dzo­no na:

MONSTER MATCH — MOŻESZ BYĆ KIM CHCESZ!

W świe­cie zdo­mi­no­wa­nym przez ludzi (dokład­niej gatu­nek Homo Sapiens — rozum­ny? niby gdzie?) czę­sto cięż­ko jest zna­leźć wyma­rzo­ną dru­gą połów­kę. Jako por­tal rand­ko­wy dla ras magicz­nych ““Mon­ster Match”, wycho­dzi­my Wam naprzeciw!
Inno­wa­cyj­na for­mu­ła pozwa­la swi­po­wać posta­cie o naj­róż­niej­szym wyglą­dzie i pre­fe­ren­cjach. Marzy Ci się dia­beł o wyglą­dzie chci­we­go (oj, prze­pra­szam) elo­kwent­ne­go flip­pe­ra, a może pra­gniesz zawie­sić oko na zwin­nym kopyt­ku zwierzołaczki?
To wszyst­ko u nas i jesz­cze więcej!

LUDZIOM WSTĘP WZBRONIONY!

Ofe­ru­je­my rów­nież coty­go­dnio­we spo­tka­nia dla sin­gli i nie tylko.
Chcesz poga­dać o swo­ich upodo­ba­niach z inny­mi? Poplot­ko­wać o popu­lar­nych profilach?
Przy­sze­dłeś poznać miłość swo­je­go życia, umó­wić się na ONSa lub zwy­czaj­nie, zna­leźć zna­jo­mych do pla­to­nicz­nej relacji?
IDEALNIE TRAFIŁEŚ!

Naj­bliż­sze spo­tka­nie orga­ni­zu­je­my gdzieś na koń­cu świa­ta, dla­te­go też ofe­ru­je­my je w oka­zyj­nej cenie — ZA DARMO!
ZA ILE?
ZA DARMO!”

Opis

Mon­ster Match sta­no­wi wyobra­że­nie na temat por­ta­lu rand­ko­we­go dla ras magicz­nych. Autor­ka, two­rząc pomysł, inspi­ro­wa­ła się jedy­nie opo­wie­ścia­mi zna­jo­mych o takich plat­for­mach, stąd pokracz­ne i śmiesz­ne nawią­za­nia oraz gagi.
“Mia­łam ocho­tę zanu­rzyć się w świat Tin­de­ra, Badoo czy Grin­dra bez zakła­da­nia tam kon­ta, bez głęb­sze­go rese­ar­chu. Dla­te­go samo­dziel­nie zało­ży­łam moją wła­sną aplikację.”

Przed lar­pem gra­cze będą samo­dziel­nie two­rzyć swo­ją kar­tę posta­ci w opar­ciu o goto­wy sza­blon. Istot­ne jest to, aby przed roz­po­czę­ciem przy­go­to­wa­li strój, odzwier­cie­dla­ją­cy jej wygląd. 

Larp zakła­da wspól­ną inte­gra­cję posta­ci, spe­ed dating, oce­nia­nie naj­bar­dziej popu­lar­nych pro­fi­li na ser­wi­sie Mon­ster Match oraz wie­le wię­cej aktyw­no­ści i atrakcji.

Wymagania

Na lar­pie potrzeb­ny jest kostium. Przy­go­tuj więc strój jakiej­kol­wiek posta­ci mogą­cej sta­no­wić rasę magicz­ną — co tyl­ko zaszu­mi w Two­jej gło­wie! Wiel­ka ośmior­ni­ca, mówią­ca kro­wa, kle­ją­cy sli­me, ogni­sta sala­man­dra, bro­da­ty kra­snal, wróż­ka bez­zę­busz­ka, ocie­ka­ją­cy krwią wam­pir — zapra­sza­my każ­de­go!. Mówiąc “co tyl­ko zaszu­mi Ci w gło­wie” mamy na myśli DOSŁOWNIE TO.

Ważne

W grze poja­wia­ją się takie moty­wy jak: rand­ko­wa­nie, odrzu­ce­nie oraz tema­ty­ka seksualna.

Infografiki

Tylko dla pełnoletnich

Gra tyl­ko dla uczest­ni­ków pełnoletnich.

Wymagane stroje

Gra wyma­ga wcze­śniej­sze­go przy­go­to­wa­nia stroju.

Full touch

Full touch, czy­li dozwo­lo­ny peł­ny kon­takt fizycz­ny w ramach usta­lo­nych ograniczeń.

Odgrywanie scen seksu

W grze sym­bo­licz­nie odgry­wa się sce­ny seksu.

Wulgarny język

W grze obec­ny jest wul­gar­ny język.