Konwencja: komedia

 • Monster Match — portal randkowy dla ras magicznych

  Monster Match — portal randkowy dla ras magicznych

  Mon­ster Match sta­no­wi wyobra­że­nie na temat por­ta­lu rand­ko­we­go dla ras magicz­nych. Autor­ka, two­rząc pomysł, inspi­ro­wa­ła się jedy­nie opo­wie­ścia­mi zna­jo­mych o takich plat­for­mach, stąd pokracz­ne i śmiesz­ne nawią­za­nia oraz gagi.“Mia­łam ocho­tę zanu­rzyć się w świat Tin­de­ra, Badoo czy Grin­dra bez zakła­da­nia tam kon­ta, bez głęb­sze­go rese­ar­chu. Dla­te­go samo­dziel­nie zało­ży­łam moją wła­sną aplikację.” Przed lar­pem gra­cze będą…

 • Day CAre(a) 51

  Day CAre(a) 51

  W tej grze jeste­ście pra­cow­ni­ka­mi dzien­nej pla­ców­ki opie­kuń­czej, w któ­rej prze­by­wa­ją małe kryp­ty­dy. Wasi pod­opiecz­ni wyka­zu­ją uwiel­bie­nie dla cha­osu, oraz spo­ro kre­atyw­no­ści i cie­ka­wo­ści — jak to dzie­ci. Nie­ste­ty, potra­fią znacz­nie wię­cej. Mogą prze­ni­kać przez ścia­ny, pła­kać krwią, wygła­szać zło­wiesz­cze prze­po­wied­nie na temat zagła­dy lub zawsze być tak cho­ler­nie nie­wy­raź­ne na zdję­ciach, że nie­moż­li­we jest…

 • Archiwum

  Archiwum

  W odle­głej przy­szło­ści Zie­mia jest jed­nym wiel­kim sta­no­wi­skiem arche­olo­gicz­nym. Gra­cze wcie­la­ją się w arche­olo­gów spe­cja­li­zu­ją­cych się w bada­niach tego, jak bawi­li się sta­ro­żyt­ni ludzie. Nie­daw­no pod­czas wyko­pa­lisk odna­le­zio­no naj­więk­szy zbiór frag­men­tów dzia­łal­no­ści nazy­wa­nej „larp”. Zebra­li­ście się, aby prze­stu­dio­wać tę skryt­kę, zde­cy­do­wać, co powie ona spo­łe­czeń­stwu na temat tej for­my zaba­wy… Jeśli oczy­wi­ście uda się wam…

 • They Say You Should Beg Your Plants for Mercy

  They Say You Should Beg Your Plants for Mercy

  Larp o pró­bach radze­nia sobie z upad­kiem naszej cywi­li­za­cji poprzez spóź­nio­ną roz­mo­wę z rośli­na­mi… Gdy one wła­śnie pod­bi­ły świat! Ale nie ma się cze­go bać! W tej grze wcie­lasz się w jed­ną z nich… Albo w rolę ludzi sądzo­nych za (nasze licz­ne) zbrod­nie prze­ciw­ko nim.  W każ­dej turze inny Oskar­żo­ny, będzie musiał odpo­wie­dzieć za swo­je prze­wi­nie­nia.…

 • Café Réné

  Café Réné

  Cafe Rene to humo­ry­stycz­ny larp, pastisz opar­ty na seria­lu Allo Allo. Jego auto­ra­mi są Even Tøm­te i Mar­cus Irgen. II Woj­na Świa­to­wa szaleje.  Gra prze­no­si nas do małe­go mia­stecz­ka w oku­po­wa­nej Fran­cji. Spo­łecz­nym cen­trum Nouvion jest tytu­ło­we Café René. Kawiar­nia i jej pra­cow­ni­cy bez­u­stan­nie są wcią­ga­ni w intry­gi, doty­czą­ce — mię­dzy inny­mi- obra­zu Upa­dłej Madon­ny…