Strona główna » komedia

Ostatni zjazd w Ciechocinku

Posta­cie graczy spo­tyka­ją się w pociągu, jadąc na bal rozpoczy­na­ją­cy trze­ci sana­to­ryjny tur­nus w Ciechocinku. Larp toczy się w wag­o­nie przedzi­ałowym drugiej klasy. Z głośników co jak­iś czas lecą utwory z listy top 50 Ciechocinek 2018, które niewąt­pli­wie budzą w podróżu­ją­cych pewne wspom­nienia. W ramach wza­jem­nego zapoz­na­nia się, posta­cie decy­du­ją się podzielić ze współ­pasażera­mi swoi­mi …

Ostat­ni zjazd w Ciechocinku Read More »

Pączkowa Sprawa

Pączkowa Sprawa to ciepła kome­dia o tym, jak wspól­na pas­ja może połączyć ludzi z zupełnie różnych światów. Co mają wspól­nego szef mafii, przed­szkolan­ka, pra­cown­ik NASA i bez­dom­ny? Wszyscy kocha­ją pącz­ki! Poza tym mogą pomóc sobie nawza­jem w kłopotach… Nawet jeśli się jeszcze nie zna­ją. Główną postacią gry jest Koleś Od Pączków, który stara się poma­gać …

Pączkowa Sprawa Read More »

To nie mogło zdarzyć się dwa razy

Wyprawy w kos­mos — kiedy już ludzkość będzie w stanie je pod­jąć — na pewno będą trud­niejszym wyzwaniem, niż się komukol­wiek dziś wyda­je. Niniejsza gra jest kome­diowa symu­lacją wielo­let­niego lotu statkiem ekspedy­cyjnym. Jego zało­ga to najlep­si z najlep­szych. Nie są jedynie tech­nika­mi, mechanika­mi, egzo­bi­ologa­mi czy naw­iga­tora­mi. Każ­da z osób na pokładzie ma jeszcze inne tal­en­ty …

To nie mogło zdarzyć się dwa razy Read More »

Miłość w czasie Czarazy

Najbardziej niegrzeczny freeform spośród zgłos­zonych do konkur­su Gold­en Cobra 2018. Nie dostał nagrody ani wyróżnienia, ale po przeczy­ta­niu sce­nar­iusza — skradł nasze ser­ca. Rzad­ko prezen­tu­je­my gry 18+, ale tym razem nie może­my się pow­strzy­mać. Za bard­zo lubimy grę fab­u­larną Dun­geons and Drag­ons i komiksy spod szyl­du Oglafa. Lek­ka gra dla dorosłych fanów jed­nego i drugiego …

Miłość w cza­sie Czarazy Read More »

Telenowela

“Dra­mat! Skan­dal! Kome­dia! Nieporozu­mienia w dys­funkcyjnej rodzinie! Prawdzi­wa telenow­ela w sty­lu latynoamerykańskim! Zasady są proste — siedzą­ca na wid­owni pub­li­ka dosta­je dwie kart­ki, jed­ną z cyfrą “1” a drugą z cyfrą “2”. Oso­ba barmana/barmanki jest w grze nar­ra­torem i stop­ni­u­je akcję. Za każdym razem gdy widzi, że może nastąpić przełom w sce­nie lub postaci sto­ją …

Telenow­ela Read More »

Przewiń do góry