Konwencja: komedia

 • Café Réné

  Café Réné

  Cafe Rene to humo­ry­stycz­ny larp, pastisz opar­ty na seria­lu Allo Allo. Jego auto­ra­mi są Even Tøm­te i Mar­cus Irgen. II Woj­na Świa­to­wa szaleje.  Gra prze­no­si nas do małe­go mia­stecz­ka w oku­po­wa­nej Fran­cji. Spo­łecz­nym cen­trum Nouvion jest tytu­ło­we Café René. Kawiar­nia i jej pra­cow­ni­cy bez­u­stan­nie są wcią­ga­ni w intry­gi, doty­czą­ce — mię­dzy inny­mi- obra­zu Upa­dłej Madon­ny…

 • Pure Avocado Heart Soothing Mask

  Pure Avocado Heart Soothing Mask

  Pure Avo­ca­do Heart Soothing Mask to lek­ki jeep­form o nie­uda­nych rand­kach. Czas gry tak­to­wa­ny jest za pomo­cą mase­czek w płach­cie, któ­re towa­rzy­szą wie­czor­ne­mu spo­tka­niu trój­ki przy­ja­ciół. Oso­by gra­ją­ce przy­ja­ciół peł­nią rolę nar­ra­to­rów histo­rii odgry­wa­nych przez człon­ków widow­ni. Mamy nadzie­ję, że gra zapew­ni twa­rze nie tyl­ko wypie­lę­gno­wa­ne, ale i uśmiechnięte!

 • Słony karmel

  Słony karmel

  Sło­ny kar­mel albo hedo­nicz­na eska­la­cja to histo­ria zwa­rio­wa­nej rywa­li­za­cji dwóch lodziar­ni, któ­rych pra­cow­ni­cy zma­ga­ją się zarów­no z typo­wy­mi pro­ble­ma­mi wyni­ka­ją­cy­mi z obsłu­gi „trud­nych” klien­tów, pró­bu­ją roz­po­znać kry­ty­ka kuli­nar­ne­go dzia­ła­ją­ce­go pod przy­kryw­ką, szu­ka­ją recep­tu­ry legen­dar­nych lodów o sma­ku sło­ne­go kar­me­lu z dwo­ru cesa­rzo­wej Sis­si*, kom­po­nu­ją wymyśl­ne dese­ry lodo­we, roz­strzy­ga­ją etycz­ne i egzy­sten­cjal­ne dyle­ma­ty zwią­za­ne z bran­żą…

 • Kac Hogwart

  Kac Hogwart

  Larp w kon­wen­cji kry­mi­nal­no-kome­dio­wej o tym, co się dzia­ło w cza­sie balu i po balu bożo­na­ro­dze­nio­wym zor­ga­ni­zo­wa­nym z oka­zji Tur­nie­ju Trój­ma­gicz­ne­go. Jak to się sta­ło, że Harr’y Pot­ter znik­nął, Dra­co Mal­foy wylą­do­wał w poko­ju wspól­nym gry­fin­do­ru, Ron Weasly ma malin­kę na szyi i co naj­waż­niej­sze, dla­cze­go nikt z tego wszyst­kie­go nic nie pamięta? Inspi­ra­cją przy…

 • Ostatni zjazd w Ciechocinku

  Ostatni zjazd w Ciechocinku

  Posta­cie gra­czy spo­ty­ka­ją się w pocią­gu, jadąc na bal roz­po­czy­na­ją­cy trze­ci sana­to­ryj­ny tur­nus w Cie­cho­cin­ku. Larp toczy się w wago­nie prze­dzia­ło­wym dru­giej kla­sy. Z gło­śni­ków co jakiś czas lecą utwo­ry z listy top 50 Cie­cho­ci­nek 2018, któ­re nie­wąt­pli­wie budzą w podró­żu­ją­cych pew­ne wspo­mnie­nia. W ramach wza­jem­ne­go zapo­zna­nia się, posta­cie decy­du­ją się podzie­lić ze współ­pa­sa­że­ra­mi swo­imi…