Strona główna » komedia

Słony karmel

Słony karmel albo hedo­nicz­na eskalac­ja to his­to­ria zwar­i­owanej rywal­iza­cji dwóch lodziarni, których pra­cown­i­cy zma­ga­ją się zarówno z typowy­mi prob­le­ma­mi wynika­ją­cy­mi z obsłu­gi „trud­nych” klien­tów, próbu­ją rozpoz­nać kry­ty­ka kuli­narnego dzi­ała­jącego pod przykry­wką, szuka­ją recep­tu­ry leg­en­darnych lodów o smaku słonego karmelu z dworu cesar­zowej Sis­si*, kom­ponu­ją wymyślne desery lodowe, rozstrzy­ga­ją ety­czne i egzys­tenc­jalne dylematy związane z branżą …

Słony karmel Read More »

Kac Hogwart

Larp w kon­wencji krymi­­nal­no-kome­­diowej o tym, co się dzi­ało w cza­sie balu i po balu bożonar­o­dzeniowym zor­ga­ni­zowanym z okazji Turnieju Trój­mag­icznego. Jak to się stało, że Harr’y Pot­ter zniknął, Dra­co Mal­foy wylą­dował w poko­ju wspól­nym gryfind­oru, Ron Weasly ma malinkę na szyi i co najważniejsze, dlaczego nikt z tego wszys­tkiego nic nie pamię­ta? Inspiracją przy …

Kac Hog­wart Read More »

Ostatni zjazd w Ciechocinku

Posta­cie graczy spo­tyka­ją się w pociągu, jadąc na bal rozpoczy­na­ją­cy trze­ci sana­to­ryjny tur­nus w Ciechocinku. Larp toczy się w wag­o­nie przedzi­ałowym drugiej klasy. Z głośników co jak­iś czas lecą utwory z listy top 50 Ciechocinek 2018, które niewąt­pli­wie budzą w podróżu­ją­cych pewne wspom­nienia. W ramach wza­jem­nego zapoz­na­nia się, posta­cie decy­du­ją się podzielić ze współ­pasażera­mi swoimi …

Ostat­ni zjazd w Ciechocinku Read More »

Pączkowa Sprawa

Pączkowa Sprawa to ciepła kome­dia o tym, jak wspól­na pas­ja może połączyć ludzi z zupełnie różnych światów. Co mają wspól­nego szef mafii, przed­szkolan­ka, pra­cown­ik NASA i bez­dom­ny? Wszyscy kocha­ją pącz­ki! Poza tym mogą pomóc sobie nawza­jem w kłopotach… Nawet jeśli się jeszcze nie zna­ją.  Główną postacią gry jest Koleś Od Pączków, który stara się poma­gać innym …

Pączkowa Sprawa Read More »

To nie mogło zdarzyć się dwa razy

Wyprawy w kos­mos — kiedy już ludzkość będzie w stanie je pod­jąć — na pewno będą trud­niejszym wyzwaniem, niż się komukol­wiek dziś wyda­je. Niniejsza gra jest kome­diowa symu­lacją wielo­let­niego lotu statkiem ekspedy­cyjnym. Jego zało­ga to najlep­si z najlep­szych. Nie są jedynie tech­nika­mi, mechanika­mi, egzo­bi­ologa­mi czy naw­iga­tora­mi. Każ­da z osób na pokładzie ma jeszcze inne talenty …

To nie mogło zdarzyć się dwa razy Read More »

Przewiń do góry