Strona główna » komedia

Słony karmel

Sło­ny kar­mel albo hedo­nicz­na eska­la­cja to histo­ria zwa­rio­wa­nej rywa­li­za­cji dwóch lodziar­ni, któ­rych pra­cow­ni­cy zma­ga­ją się zarów­no z typo­wy­mi pro­ble­ma­mi wyni­ka­ją­cy­mi z obsłu­gi „trud­nych” klien­tów, pró­bu­ją roz­po­znać kry­ty­ka kuli­nar­ne­go dzia­ła­ją­ce­go pod przy­kryw­ką, szu­ka­ją recep­tu­ry legen­dar­nych lodów o sma­ku sło­ne­go kar­me­lu z dwo­ru cesa­rzo­wej Sis­si*, kom­po­nu­ją wymyśl­ne dese­ry lodo­we, roz­strzy­ga­ją etycz­ne i egzy­sten­cjal­ne dyle­ma­ty zwią­za­ne z branżą …

Sło­ny kar­mel Read More »

Kac Hogwart

Larp w kon­wen­cji kry­­mi­­na­l­no-kome­­dio­­wej o tym, co się dzia­ło w cza­sie balu i po balu bożo­na­ro­dze­nio­wym zor­ga­ni­zo­wa­nym z oka­zji Tur­nie­ju Trój­ma­gicz­ne­go. Jak to się sta­ło, że Harr’y Pot­ter znik­nął, Dra­co Mal­foy wylą­do­wał w poko­ju wspól­nym gry­fin­do­ru, Ron Weasly ma malin­kę na szyi i co naj­waż­niej­sze, dla­cze­go nikt z tego wszyst­kie­go nic nie pamię­ta? Inspi­ra­cją przy …

Kac Hogwart Read More »

Ostatni zjazd w Ciechocinku

Posta­cie gra­czy spo­ty­ka­ją się w pocią­gu, jadąc na bal roz­po­czy­na­ją­cy trze­ci sana­to­ryj­ny tur­nus w Cie­cho­cin­ku. Larp toczy się w wago­nie prze­dzia­ło­wym dru­giej kla­sy. Z gło­śni­ków co jakiś czas lecą utwo­ry z listy top 50 Cie­cho­ci­nek 2018, któ­re nie­wąt­pli­wie budzą w podró­żu­ją­cych pew­ne wspo­mnie­nia. W ramach wza­jem­ne­go zapo­zna­nia się, posta­cie decy­du­ją się podzie­lić ze współ­pa­sa­że­ra­mi swoimi …

Ostat­ni zjazd w Cie­cho­cin­ku Read More »

Pączkowa Sprawa

Pącz­ko­wa Spra­wa to cie­pła kome­dia o tym, jak wspól­na pasja może połą­czyć ludzi z zupeł­nie róż­nych świa­tów. Co mają wspól­ne­go szef mafii, przed­szko­lan­ka, pra­cow­nik NASA i bez­dom­ny? Wszy­scy kocha­ją pącz­ki! Poza tym mogą pomóc sobie nawza­jem w kło­po­tach… Nawet jeśli się jesz­cze nie zna­ją.  Głów­ną posta­cią gry jest Koleś Od Pącz­ków, któ­ry sta­ra się poma­gać innym …

Pącz­ko­wa Spra­wa Read More »

To nie mogło zdarzyć się dwa razy

Wypra­wy w kosmos — kie­dy już ludz­kość będzie w sta­nie je pod­jąć — na pew­no będą trud­niej­szym wyzwa­niem, niż się komu­kol­wiek dziś wyda­je. Niniej­sza gra jest kome­dio­wa symu­la­cją wie­lo­let­nie­go lotu stat­kiem eks­pe­dy­cyj­nym. Jego zało­ga to naj­lep­si z naj­lep­szych. Nie są jedy­nie tech­ni­ka­mi, mecha­ni­ka­mi, egzo­bio­lo­ga­mi czy nawi­ga­to­ra­mi. Każ­da z osób na pokła­dzie ma jesz­cze inne talenty …

To nie mogło zda­rzyć się dwa razy Read More »

Przewiń do góry