Strona główna » komedia » Strona 2

Piąteczka czy Dupeczka

Piątecz­ka czy Dupecz­ka to niepopraw­na poli­ty­cznie kome­dia, dają­ca możli­wość obśmi­a­nia stereo­typów doty­czą­cych ori­en­tacji sek­su­al­nej. Luźno naw­iązu­je do amerykańskiego real­i­ty show Play­ing it straight. Wari­ant nordy­ck­o­przy­jazny: każdy gracz może wcielić się w dowol­ną z ról nieza­leżnie od płci. Wari­ant nordy­ck­onieak­cep­towal­ny: FL jest kobi­etą, MPSy to face­ci, na star­cie gry pub­liczność to kobi­ety, inni mężczyźni nie mogą brać …

Piątecz­ka czy Dupecz­ka Read More »

Xmas Special

Trady­cyjnie zaprasza­my na świąteczny larp-niespodziankę! Postaramy się, aby było wesoło i post­mod­ernisty­cznie, wymiesza­my najnowsze lar­powe trendy z wag­onem bożonar­o­dzeniowych sym­boli, tych prawdzi­wych i tych zrod­zonych z kul­tu siana. Sami sobie nie poradz­imy! Potrze­bu­je­my Ciebie. Albo Świąt nie będzie.

Szklany sufit

Dzisiejsze czarown­ice chodzą codzi­en­nie do pra­cy jak wszyscy. Niewiel­ki kowen został utwor­zony w megako­r­po­racji Seneca Hold­ings. Zgro­mad­zonym weń czarown­i­com bliżej do współczes­nych pogan, niż do wiedźm z bajek dla dzieci. Codzi­en­ność przynosi im zupełnie inne wyzwa­nia. Tylko jed­no się nie zmieniło: nie ist­nieje prob­lem, którego nie rozwiąże dobry rytu­ał. Gra otrzy­mała Wyróżnie­nie Spec­jalne w konkursie …

Szk­lany sufit Read More »

BottleQuest

Bot­tle­quest to freefrom, który trwa przez jed­ną butelkę piwa (lub innego płynu, cho­ci­aż autorzy pisali ją myśląc właśnie o piwie). Gra ekspery­men­tu­je z for­mą nieod­zownego, jak wyda­je się wielu, kom­po­nen­tu larpów jakim jest kar­ta postaci. Czy moż­na ją zastąpić napo­jem w butelce? Okazu­je się, że tak. Wystar­czy tylko odrobinę pobaw­ić się etyki­etą… Gra została zgłoszona …

Bot­tle­Quest Read More »

Przewiń do góry