Słony karmel - BlackBox 3City

Słony karmel

Autor/zy:

For­mat: fre­eform

Czas trwa­nia: 2 godzi­ny

Licz­ba uczest­ni­ków: 8 +

Larp popro­wa­dzo­no na:

Skład­ni­ki:
1. pusz­ka masy krów­ko­wej albo skon­den­so­wa­ne­go, sło­dzo­ne­go mleka
2. szklan­ka śmie­ta­ny 30 % — 250 ml
3. 1 opa­ko­wa­nie ser­ka ypu mascar­po­ne — 250 g
4. pła­ska łyżecz­ka soli (naj­le­piej różo­wej himalajskiej)
5. pół pusz­ki solo­nych orzesz­ków ziem­nych — ok 100 g
_________________
A pamię­tasz? Kie­dyś do zro­bie­nia lodów nie potrzeb­na była Ci śmie­tan­ka, cukier i baka­lie, robi­ło się je z pia­sku, patycz­ków i fantazji.…

Opis

Sło­ny kar­mel albo hedo­nicz­na eska­la­cja to histo­ria zwa­rio­wa­nej rywa­li­za­cji dwóch lodziar­ni, któ­rych pra­cow­ni­cy zma­ga­ją się zarów­no z typo­wy­mi pro­ble­ma­mi wyni­ka­ją­cy­mi z obsłu­gi „trud­nych” klien­tów, pró­bu­ją roz­po­znać kry­ty­ka kuli­nar­ne­go dzia­ła­ją­ce­go pod przy­kryw­ką, szu­ka­ją recep­tu­ry legen­dar­nych lodów o sma­ku sło­ne­go kar­me­lu z dwo­ru cesa­rzo­wej Sis­si*, kom­po­nu­ją wymyśl­ne dese­ry lodo­we, roz­strzy­ga­ją etycz­ne i egzy­sten­cjal­ne dyle­ma­ty zwią­za­ne z bran­żą lodo­wych dese­rów, i wal­cząc ze swo­imi sła­bo­ścia­mi, prze­ku­wa­ją je na zalety.

I teraz naj­lep­sze! Lodo­we spe­cja­ły powsta­ją z pia­sku i Waszej fan­ta­zji (dodat­ki two­rzy­cie z tego co jest dooko­ła i co Was inspiruje).

Larp skła­da się ze wstę­­pu- w szko­le wyku­wa­ją­cej cukier­ni­cze talen­ty i 2 czę­sci gry (dwie gru­py lodzia­rzy na zmia­nę są obsłu­ga lodziar­ni i „trud­ny­mi klien­ta­mi” kon­ku­ren­cyj­nej lodziarni)

Larp daje możliwość :

  • bawie­nia się żar­ta­mi sytu­acyj­ny­mi, gaga­mi, absur­dem, żar­ta­mi słow­ny­mi, gra­niem zabaw­nych postaci,
  • roz­wi­ja­nia fan­ta­zji (wymy­śla­nie i robie­nie nowych deserów)
  • odre­ago­wa­nia, roz­ha­mo­wa­nia – zaba­wa piaskiem 
  • inte­gra­cji „dru­żyn” lodziarzy
  • roz­wią­zy­wa­nia szy­­fru- zagadki
  • podej­mo­wa­nia wyzwań zręcznościowych

Gra powsta­ła w trak­cie ple­ne­rów lar­po­pi­sar­skich Hard­kon Lar­pers’ Retre­at 2020.

*Zna­my ofi cjal­ną histo­rię solo­ne­go kar­me­lu, ale czy na dwo­rze cesa­rzo­wej Sis­si nie było go już wcze­śniej? Agen­cje wywia­dow­cze wiel­kich mocarstw dziw­nie na ten temat milczą…

Infografiki

No pain

No pain, czy­li dozwo­lo­ny kon­takt nie­spra­wia­ją­cy dyskomfortu.