Pure Avocado Heart Soothing Mask - BlackBox 3City

Pure Avocado Heart Soothing Mask

Autor/zy:

For­mat: jeep­form

Czas trwa­nia: 2 godzi­ny

Licz­ba uczest­ni­ków: 7 +

Larp popro­wa­dzo­no na:

“Zako­chać się, zwłasz­cza w obec­nych cza­sach, to praw­dzi­wa odwaga.”

- Joan­na Oku­niew­ska, Ja i moje przy­ja­ciół­ki idiotki

Opis

Pure Avo­ca­do Heart Soothing Mask to lek­ki jeep­form o nie­uda­nych rand­kach. Czas gry tak­to­wa­ny jest za pomo­cą mase­czek w płach­cie, któ­re towa­rzy­szą wie­czor­ne­mu spo­tka­niu trój­ki przy­ja­ciół. Oso­by gra­ją­ce przy­ja­ciół peł­nią rolę nar­ra­to­rów histo­rii odgry­wa­nych przez człon­ków widow­ni. Mamy nadzie­ję, że gra zapew­ni twa­rze nie tyl­ko wypie­lę­gno­wa­ne, ale i uśmiechnięte!

Wymagania

Strój dre­so­wo-piża­mo-par­to­wy mile widziany!

Infografiki

No pain

No pain, czy­li dozwo­lo­ny kon­takt nie­spra­wia­ją­cy dyskomfortu.