Strona główna » larp » jeepform

Ostatni zjazd w Ciechocinku

Posta­cie gra­czy spo­ty­ka­ją się w pocią­gu, jadąc na bal roz­po­czy­na­ją­cy trze­ci sana­to­ryj­ny tur­nus w Cie­cho­cin­ku. Larp toczy się w wago­nie prze­dzia­ło­wym dru­giej kla­sy. Z gło­śni­ków co jakiś czas lecą utwo­ry z listy top 50 Cie­cho­ci­nek 2018, któ­re nie­wąt­pli­wie budzą w podró­żu­ją­cych pew­ne wspo­mnie­nia. W ramach wza­jem­ne­go zapo­zna­nia się, posta­cie decy­du­ją się podzie­lić ze współ­pa­sa­że­ra­mi swoimi …

Ostat­ni zjazd w Cie­cho­cin­ku Read More »

Cienie

Pod­czas lar­pu gra­cze wcie­lą się w duchy przy­ku­te do poprzed­nie­go życia przez pyta­nia bez odpo­wie­dzi i nie­do­koń­czo­ne spra­wy. Są rze­czy, któ­re muszą porzu­cić, sło­wa, któ­re trze­ba wypo­wie­dzieć, lub emo­cje, z któ­ry­mi trze­ba się zmie­rzyć. Dzię­ki towa­rzy­stwu innych zjaw dowie­dzą się wię­cej o swo­jej prze­szło­ści, o tym co wią­że ich z tym świa­tem i co muszą …

Cie­nie Read More »

Stream

Larp o nowym wymia­rze sła­wy i wpły­wów, odpo­wie­dzial­no­ści za swo­je­go odbior­cę i kre­owa­niu kolej­nych poko­leń. Gra skła­da się z roz­dzia­łów kon­fron­tu­ją­cych boha­te­rów z kolej­ny­mi eta­pa­mi tra­ge­dii, któ­ra może wpły­nąć na ich życie, postrze­ga­nie wła­snej twór­czo­ści i dal­szą karie­rę. Pomię­dzy akta­mi gra­cze będą infor­mo­wa­li o swo­ich kolej­nych fil­mach, odgry­wa­li ich treść i śle­dzi­li kolej­ne polu­bie­nia oraz …

Stre­am Read More »

Nieznajomi w autobusie

Nie­zna­jo­mi w auto­bu­sie — to prze­wrot­ny tytuł. W trak­cie tej szyb­kiej, trwa­ją­cej oko­ło pół godzi­ny gry, uczest­ni­cy wcie­lą się w role ofiar wypad­ku. Podró­żo­wa­li tym samym auto­ka­rem i są szczę­ścia­rza­mi: prze­ży­li kata­stro­fę. Co zna­czy kil­ka zadra­pań, kie­dy pozo­sta­li pasa­że­ro­wie nie żyją? Pusta dro­ga, pusty­nia, ska­ły i piach. Wrak auto­bu­su, kil­ka­na­ście tru­pów i… Piąt­ka ludzi, któ­ra nadzwyczaj …

Nie­zna­jo­mi w auto­bu­sie Read More »

White-out: Las Vegas

Jest rok 1979. Od śmier­ci Kró­la minę­ły 2 lata. Nie­któ­rzy twier­dzą, że wca­le nie umarł, że tyl­ko się ukry­wa i kie­dyś powró­ci. Jakie to ma zna­cze­nie? Nie ma go z nami. Nad małym mia­stecz­kiem zapa­da zmrok. Czwór­ka sobo­wtó­rów Elvi­sa Pre­sleya wybie­ra się na zjazd fanów Kró­la Roc­k’n Rol­la. do Las Vegas. Jaką kase­tę puścić? Któ­rą pio­sen­kę? W ciemnościach …

Whi­te-out: Las Vegas Read More »

Przewiń do góry