Forma: jeepform

 • Patodeweloperka

  Patodeweloperka

  Pato­de­we­lo­per­ka to kome­dio­wy jeep­form, któ­ry pozwa­la uczest­ni­kom doświad­czyć wszyst­kich cie­ni i bla­sków sze­ro­ko rozu­mia­ne­go ryn­ku miesz­ka­nio­we­go w Polsce.  Struk­tu­ra sce­na­riu­sza jest opar­ta na Pie­kle Dan­te­go Ali­ghie­ri i w związ­ku z tym skła­da się z dzie­wię­ciu scen, z któ­rych każ­da jest innym krę­giem pie­kła.Widow­nia wcie­la się w dia­bły w cza­sie ich pierw­sze­go dnia pra­cy. Ich zada­niem…

 • Babcia

  Babcia

  Hoj­ność przy­cho­dzi do nas z wie­kiem i cza­sem. Gdy zosta­ło go nam już nie wie­le, łatwiej jest nam się dzie­lić tym, co zgro­ma­dzi­li­śmy. Gdy jeste­śmy mło­dzi i nie­na­sy­ce­ni życiem, nie mamy cza­su brać. Tak mija­my się ze sobą: mło­dzi i starzy.  Larp opo­wia­da o tym, jak two­rzą się nie­za­po­mnia­ne wspo­mnie­nia. Gra­cze wcie­la­ją się w role…

 • Limes Inferior

  Limes Inferior

  Akcja gry dzie­je się w alter­na­tyw­nej rze­czy­wi­sto­ści w 2040 roku. Kil­ka lat wcze­śniej mia­ło miej­sce zda­rze­nie — jakie? Tak napraw­dę odpo­wiedź zna garst­ka wta­jem­ni­czo­nych. Po dru­giej stro­nie są zagu­bie­ni miesz­kań­cy Zie­mi. Otu­ma­nie­ni donie­sie­nia­mi z mediów, two­rzą kolej­ne wer­sję nie­spraw­dzo­nych pogło­sek. Woj­na nukle­ar­na? Wyciek wiru­sa z labo­ra­to­rium? Inwa­zja obcych, prze­bie­gu­no­wa­nie się pla­ne­ty? Każ­dy czu­je, że to…

 • Dyskretny urok burżuazji

  Dyskretny urok burżuazji

  Dys­kret­ny urok bur­żu­azji to larp inspi­ro­wa­ny fil­mem z roku 1972 o tym samym tytu­le, w reży­se­rii Luisa Buñu­ela. W zamie­rze­niu ma być krót­kim, roz­ryw­ko­wym doświad­cze­niem z pogra­ni­cza lar­pu i gry towarzyskiej.

 • W Wężowej Skórze

  W Wężowej Skórze

  Sprze­ciw i ule­głość — od wie­ków kon­ku­ro­wa­ły ze sobą, by roz­pę­tać woj­nę, roz­go­nić nie­po­kor­nych wro­gów, wpę­dza­jąc ich w odmę­ty zapo­mnie­nia. Czy dwo­je mło­dych ludzi ugnie się przed pra­daw­ny­mi moca­mi, wyle­wa­jąc kie­lich roz­ko­szy, skła­nia­jąc się ku nęcą­cej pro­po­zy­cji? Czy pozo­sta­ną głu­si na ich proś­by i posta­ra­ją się odna­leźć siebie?  Larp opo­wia­da zna­ną z Biblii histo­rię Ewy…