Strona główna » larp » jeepform

Ostatni zjazd w Ciechocinku

Posta­cie graczy spo­tyka­ją się w pociągu, jadąc na bal rozpoczy­na­ją­cy trze­ci sana­to­ryjny tur­nus w Ciechocinku. Larp toczy się w wag­o­nie przedzi­ałowym drugiej klasy. Z głośników co jak­iś czas lecą utwory z listy top 50 Ciechocinek 2018, które niewąt­pli­wie budzą w podróżu­ją­cych pewne wspom­nienia. W ramach wza­jem­nego zapoz­na­nia się, posta­cie decy­du­ją się podzielić ze współ­pasażera­mi swoimi …

Ostat­ni zjazd w Ciechocinku Read More »

Cienie

Pod­czas larpu gracze wcielą się w duchy przykute do poprzed­niego życia przez pyta­nia bez odpowiedzi i niedokońc­zone sprawy. Są rzeczy, które muszą porzu­cić, słowa, które trze­ba wypowiedzieć, lub emoc­je, z który­mi trze­ba się zmierzyć. Dzię­ki towarzys­t­wu innych zjaw dowiedzą się więcej o swo­jej przeszłoś­ci, o tym co wiąże ich z tym światem i co muszą …

Cie­nie Read More »

Stream

Larp o nowym wymi­arze sławy i wpły­wów, odpowiedzial­noś­ci za swo­jego odbior­cę i kre­owa­niu kole­jnych pokoleń. Gra skła­da się z rozdzi­ałów kon­fron­tu­ją­cych bohaterów z kole­jny­mi eta­pa­mi tragedii, która może wpłynąć na ich życie, postrze­ganie włas­nej twór­c­zoś­ci i dal­szą kari­erę. Pomiędzy akta­mi gracze będą infor­mowali o swoich kole­jnych fil­mach, odgry­wali ich treść i śledzili kole­jne pol­u­bi­enia oraz …

Stream Read More »

Nieznajomi w autobusie

Niez­na­jo­mi w auto­bus­ie — to przewrot­ny tytuł. W trak­cie tej szy­bkiej, trwa­jącej około pół godziny gry, uczest­ni­cy wcielą się w role ofi­ar wypad­ku. Podróżowali tym samym autokarem i są szczęś­cia­rza­mi: przeżyli katas­trofę. Co znaczy kil­ka zadra­pań, kiedy pozostali pasażerowie nie żyją? Pus­ta dro­ga, pusty­nia, skały i piach. Wrak auto­busu, kilka­naś­cie trupów i… Piąt­ka ludzi, która nadzwyczaj …

Niez­na­jo­mi w auto­bus­ie Read More »

White-out: Las Vegas

Jest rok 1979. Od śmier­ci Króla minęły 2 lata. Niek­tórzy twierdzą, że wcale nie umarł, że tylko się ukry­wa i kiedyś powró­ci. Jakie to ma znacze­nie? Nie ma go z nami. Nad małym miasteczkiem zapa­da zmrok. Czwór­ka sobowtórów Elvisa Pres­leya wybiera się na zjazd fanów Króla Rock­’n Rol­la. do Las Vegas. Jaką kasetę puś­cić? Którą piosenkę? W ciemnościach …

White-out: Las Vegas Read More »

Przewiń do góry