Xmas Crime - BlackBox 3City

Xmas Crime

Autor/zy:

For­mat: jeep­form

Czas trwa­nia: 2 godzi­ny

Licz­ba uczest­ni­ków: 5 +

Larp popro­wa­dzo­no na:

Spo­koj­ne mia­sto zbu­odwa­ne wokół poświe­ca­ją­cej rado­śnie fabry­ki pre­zen­tów zarzą­dza­nej przez Świę­te­go Miko­ła­ja. Tej nocy popeł­nio­no zbrod­nię. Jeden z elfów zosta­je zamor­do­wa­ny. Jego zwło­ki są dla kogoś jak nie­my wyrzut sumie­nia, a pra­cow­ni­cy ochro­ny muszą zna­leźć zabój­cę wśród swo­ich kolegów.

Opis

Kto zabił? Jakie były moty­wy zbrod­ni? Jak to się sta­ło, że ktoś, jeden ze zwy­kłych elfów, jakich set­ki pra­cu­ją w fabry­ce Świę­te­go Miko­ła­ja, był zdol­ny pozba­wić życia swe­go pobra­tym­ca? Podej­rza­ny jest więc każ­dy z nich. Szczę­śli­wie prze­stęp­ca zawsze zosta­wia jakieś ślady.

Cri­me Sce­ne to sce­na­riusz o zbrod­ni, o tym, że każ­dy elf z nasze­go oto­cze­nia może być mor­der­cą i zabić; o tym, że powo­dów do zro­bie­nia krzyw­dy dru­gie­mu są tysią­ce; o tym, że nie zawsze to zły i brzyd­ki jest badguy’em. Xmas Cri­me to sce­na­riusz, któ­ry opo­wia­da histo­rię o śmier­ci, stra­chu, bli­skich, z któ­ry­mi spo­ty­ka­my się w codzien­nym życiu, lecz tak napraw­dę ich nie zna­my. To stu­dium cha­rak­te­rów w kli­ma­cie jed­no­cze­śnie xmas i noir.

A więc… kto jest mordercą?

Wymagania

Pro­si­my o przy­by­cie w świą­tecz­nych strojach!

Ważne

Larp jest stwo­rzo­ny na pod­sta­wie gry “Cri­me Sce­ne” autor­stwa Kata­rzy­ny Kehl i Bole­sła­wa Charkiewicza.

Infografiki

No pain

No pain, czy­li dozwo­lo­ny kon­takt nie­spra­wia­ją­cy dyskomfortu.

Gra porusza tematykę religijną

Gra poru­sza tema­ty­kę religijną.

W grze pojawia się tematyka dyskryminacji bądź wykorzystania

Gra poru­sza tema­ty­kę dys­kry­mi­na­cji, bądź wykorzystania.

Gra porusza tematykę uzależnień

Gra poru­sza tema­ty­kę uzależnień.

W grze pojawiają się straszne lub obrzydliwe elementy

W grze poja­wia­ją się strasz­ne lub obrzy­dli­we elementy.

Odgrywanie scen przemocy

W grze odgry­wa się sce­ny przemocy.

Wulgarny język

W grze obec­ny jest wul­gar­ny język.

W grze pojawia się hazard

W grze poja­wia się hazard.