Konwencja: kryminał

 • Schronisko pod Czarcim Kotłem

  Schronisko pod Czarcim Kotłem

  Gór­ski kry­mi­nał, w któ­rym teraź­niej­szość prze­ni­ka się z prze­szło­ścią, a każ­dy nie­zu­peł­nie jest tym, kim się wyda­je być.Mamy więc miej­sce, gdzie przy­pad­kiem (choć Aga­tha Chri­stie powie­dzia­ła­by, że nie ma przy­pad­ków) zna­la­zły się oso­by, któ­rzy zda­ją się nie mieć ze sobą nic wspólnego: Do tego docho­dzą licz­ne, lokal­ne tajem­ni­ce — z teraz i z daw­na, gdy…

 • Xmas Crime

  Xmas Crime

  Kto zabił? Jakie były moty­wy zbrod­ni? Jak to się sta­ło, że ktoś, jeden ze zwy­kłych elfów, jakich set­ki pra­cu­ją w fabry­ce Świę­te­go Miko­ła­ja, był zdol­ny pozba­wić życia swe­go pobra­tym­ca? Podej­rza­ny jest więc każ­dy z nich. Szczę­śli­wie prze­stęp­ca zawsze zosta­wia jakieś ślady. Cri­me Sce­ne to sce­na­riusz o zbrod­ni, o tym, że każ­dy elf z nasze­go oto­cze­nia…

 • Crime Scene

  Crime Scene

  Kto zabił? Jakie były moty­wy zbrod­ni? Jak to się sta­ło, że ktoś, jeden ze zwy­kłych ludzi jakich mija­my set­ki na uli­cy, był zdol­ny pozba­wić życia inne­go czło­wie­ka? Podej­rza­ny jest każ­dy z nich. Szczę­śli­wie prze­stęp­ca zawsze zosta­wia jakieś ślady. Cri­me Sce­ne to sce­na­riusz o zbrod­ni, o tym, że każ­dy z ludzi z nasze­go oto­cze­nia może być…

 • Morderstwo w Rosehill

  Morderstwo w Rosehill

  „Mor­der­stwo w Rose­hill” to larp opar­ty o twór­czość Aga­thy Chri­stie. To typo­wy kry­mi­nał detek­ty­wi­stycz­ny, toczo­ny w zamknię­tym pomiesz­cze­niu, gdzie wśród zgro­ma­dzo­nych domow­ni­ków i gości ukry­wa się spraw­ca zbrod­ni. Dusz­na atmos­fe­ra podej­rzeń, wza­jem­nych oskar­żeń i wypły­wa­ją­cych na wierzch skrzęt­nie skry­wa­nych rodzin­nych tajem­nic spra­wia, że larp jest moc­no osa­dzo­ny w kli­ma­cie powie­ści tej zna­ko­mi­tej bry­tyj­skiej pisar­ki. Do…

 • A Birthday Surprise

  A Birthday Surprise

  Uro­dzi­no­wa Nie­spo­dzian­ka to larp, któ­ry powstał, zanim lar­py były mod­ne. Gra mia­ła swo­ją pre­mie­rę w roku 1986 i opi­sa­na zosta­ła jako sce­na­riusz do mur­der myste­ry par­ty, czy­li popu­lar­nych przy­jęć w kon­wen­cji kry­mi­na­łu w roku 1993. Pomi­mo tego cał­kiem nie­źle znio­sła pró­bę cza­su, jej sce­na­riusz jest dro­bia­zgo­wo przy­go­to­wa­ny i zawie­ra nawet pro­po­zy­cje menu… W trak­cie gry prze­nie­sie­my…