Strona główna » kryminał

La Santa Muerte

Dla jed­nych śmierć jest koń­cem, dla innych począt­kiem. Jed­nym nie­sie roz­pacz, innym radość lub ulgę. Dla wszyst­kich czy czymś pew­nym, sta­łą w życiu na któ­rą nie cze­ka­my, ale któ­ra nadej­dzie, i spra­wi że w samot­no­ści śmier­ci nie będzie­my sami.  La San­ta Muer­te to emo­cjo­nu­ją­ca opo­wieść o mło­dych ludziach i o śmier­ci. O koń­cu i począt­ku drogi. …

La San­ta Muer­te Read More »

Nieznajomi w autobusie

Nie­zna­jo­mi w auto­bu­sie — to prze­wrot­ny tytuł. W trak­cie tej szyb­kiej, trwa­ją­cej oko­ło pół godzi­ny gry, uczest­ni­cy wcie­lą się w role ofiar wypad­ku. Podró­żo­wa­li tym samym auto­ka­rem i są szczę­ścia­rza­mi: prze­ży­li kata­stro­fę. Co zna­czy kil­ka zadra­pań, kie­dy pozo­sta­li pasa­że­ro­wie nie żyją? Pusta dro­ga, pusty­nia, ska­ły i piach. Wrak auto­bu­su, kil­ka­na­ście tru­pów i… Piąt­ka ludzi, któ­ra nadzwyczaj …

Nie­zna­jo­mi w auto­bu­sie Read More »

Generic Crime

Pre­mie­ra nowej gry, łączą­cej ze sobą ele­men­ty lar­pu, tele­tur­nie­ju i opo­wie­ści zna­nych z Czar­nych histo­rii. Gene­ric cri­me to gra, któ­rej uczest­ni­cy repre­zen­tu­ją­cy pry­wat­ne agen­cje detek­ty­wi­stycz­ne sta­ra­ją się jak naj­szyb­ciej — i jak naj­ta­niej — roz­wi­kłać zbrod­nie popeł­nia­ne w pecho­wym hrab­stwie Che­shi­re. Kto wyda naj­mniej pie­nię­dzy na infor­ma­to­rów? Kto obę­dzie się bez badań pró­bek w laboratorium? …

Gene­ric Cri­me Read More »

Klątwa posiadłości Whately

Dra­ma toczą­ca się pod­czas aukcji, na któ­rej licy­ta­cji pod­da­na zosta­nie kolek­cja okul­ty­stycz­nych przed­mio­tów nale­żą­cych do zmar­łe­go przed dwo­ma tygo­dnia­mi Ale­xa Wha­te­ly. Tra­gicz­nie zmar­ły wła­ści­ciel padł ofia­rą słyn­ne­go „Wam­pi­rycz­ne­go Zabój­cy”, gra­su­ją­ce­go od wie­lu mie­się­cy po Nowej Anglii. Gwoź­dziem pro­gra­mu będzie licy­ta­cja Necro­no­mi­co­nu w tłu­ma­cze­niu Oliu­sa Wor­miu­sa. Na miej­scu zebra­ło się bar­dzo wie­le dziw­nych grup i figur, …

Klą­twa posia­dło­ści Wha­te­ly Read More »

Tajemnice Blackwater Mansion

Tajem­ni­ce Blac­kwa­ter Man­sion to larp detek­ty­wi­stycz­ny. Każ­dej po­sta­ci zale­ży na roz­wi­kła­niu za­gad­ki… Lub przy­naj­mniej na prze­ko­na­niu innych do swo­jej wer­sji wyda­rzeń. Opró­cz czy­stej lo­gi­ki rzą­dzą­cej cią­giem wy­da­rzeń ol­brzy­mie zna­cze­nie mają moty­wa­cje każ­dej z po­sta­ci. Dobrze, aby były ra­czej wi­docz­ne, niż ab­so­lut­nie skry­te. Któż bowiem jest w sta­nie w takiej sytu­acji zacho­wać cał­ko­wi­cie zim­ną krew? Przed grą warto …

Tajem­ni­ce Blac­kwa­ter Man­sion Read More »

Przewiń do góry