Strona główna » kryminał

La Santa Muerte

Dla jed­nych śmierć jest końcem, dla innych początkiem. Jed­nym niesie roz­pacz, innym radość lub ulgę. Dla wszys­t­kich czy czymś pewnym, stałą w życiu na którą nie czekamy, ale która nade­jdzie, i sprawi że w samot­noś­ci śmier­ci nie będziemy sami.  La San­ta Muerte to emocjonu­ją­ca opowieść o młodych ludzi­ach i o śmier­ci. O końcu i początku …

La San­ta Muerte Read More »

Nieznajomi w autobusie

Niez­na­jo­mi w auto­bus­ie — to przewrot­ny tytuł. W trak­cie tej szy­bkiej, trwa­jącej około pół godziny gry, uczest­ni­cy wcielą się w role ofi­ar wypad­ku. Podróżowali tym samym autokarem i są szczęś­cia­rza­mi: przeżyli katas­trofę. Co znaczy kil­ka zadra­pań, kiedy pozostali pasażerowie nie żyją? Pus­ta dro­ga, pusty­nia, skały i piach. Wrak auto­busu, kilka­naś­cie trupów i… Piąt­ka ludzi, która nadzwyczaj …

Niez­na­jo­mi w auto­bus­ie Read More »

Generic Crime

Pre­miera nowej gry, łączącej ze sobą ele­men­ty larpu, tele­turnieju i opowieś­ci znanych z Czarnych his­torii. Gener­ic crime to gra, której uczest­ni­cy reprezen­tu­ją­cy pry­watne agenc­je detek­ty­wisty­czne stara­ją się jak najszy­b­ciej — i jak naj­taniej — rozwikłać zbrod­nie popeł­ni­ane w pechowym hrab­st­wie Cheshire. Kto wyda najm­niej pieniędzy na infor­ma­torów? Kto obędzie się bez badań próbek w laboratorium? …

Gener­ic Crime Read More »

Klątwa posiadłości Whately

Dra­ma toczą­ca się pod­czas aukcji, na której licy­tacji pod­dana zostanie kolekc­ja okul­tysty­cznych przed­miotów należą­cych do zmarłego przed dwoma tygod­ni­a­mi Alexa Whate­ly. Trag­icznie zmarły właś­ci­ciel padł ofi­arą słyn­nego „Wam­pirycznego Zabój­cy”, gra­su­jącego od wielu miesię­cy po Nowej Anglii. Gwoździem pro­gra­mu będzie licy­tac­ja Necro­nom­i­conu w tłu­macze­niu Oliusa Wormiusa. Na miejs­cu zebrało się bard­zo wiele dzi­wnych grup i figur, …

Kląt­wa posi­adłoś­ci Whate­ly Read More »

Tajemnice Blackwater Mansion

Tajem­nice Black­wa­ter Man­sion to larp detek­ty­wisty­czny. Każ­dej po­sta­ci zależy na roz­wi­kła­niu za­gad­ki… Lub przy­naj­mniej na przeko­na­niu innych do swo­jej wer­sji wydarzeń. Opró­cz czy­stej lo­gi­ki rządzącej cią­giem wy­da­rzeń ol­brzy­mie zna­cze­nie mają motywac­je każdej z po­sta­ci. Dobrze, aby były ra­czej wi­docz­ne, niż ab­so­lut­nie skry­te. Któż bowiem jest w stanie w takiej sytu­acji zachować całkowicie zim­ną krew? Przed grą warto …

Tajem­nice Black­wa­ter Man­sion Read More »

Przewiń do góry