Strona główna » kryminał

Crime Scene

Kto zabił? Jakie były moty­wy zbrod­ni? Jak to się sta­ło, że ktoś, jeden ze zwy­kłych ludzi jakich mija­my set­ki na uli­cy, był zdol­ny pozba­wić życia inne­go czło­wie­ka? Podej­rza­ny jest każ­dy z nich. Szczę­śli­wie prze­stęp­ca zawsze zosta­wia jakieś śla­dy. Cri­me Sce­ne to sce­na­riusz o zbrod­ni, o tym, że każ­dy z ludzi z nasze­go oto­cze­nia może być …

Cri­me Sce­ne Read More »

Morderstwo w Rosehill

„Mor­der­stwo w Rose­hill” to larp opar­ty o twór­czość Aga­thy Chri­stie. To typo­wy kry­mi­nał detek­ty­wi­stycz­ny, toczo­ny w zamknię­tym pomiesz­cze­niu, gdzie wśród zgro­ma­dzo­nych domow­ni­ków i gości ukry­wa się spraw­ca zbrod­ni. Dusz­na atmos­fe­ra podej­rzeń, wza­jem­nych oskar­żeń i wypły­wa­ją­cych na wierzch skrzęt­nie skry­wa­nych rodzin­nych tajem­nic spra­wia, że larp jest moc­no osa­dzo­ny w kli­ma­cie powie­ści tej zna­ko­mi­tej bry­tyj­skiej pisar­ki. Do …

Mor­der­stwo w Rose­hill Read More »

A Birthday Surprise

Uro­dzi­no­wa Nie­spo­dzian­ka to larp, któ­ry powstał, zanim lar­py były mod­ne. Gra mia­ła swo­ją pre­mie­rę w roku 1986 i opi­sa­na zosta­ła jako sce­na­riusz do mur­der myste­ry par­ty, czy­li popu­lar­nych przy­jęć w kon­wen­cji kry­mi­na­łu w roku 1993. Pomi­mo tego cał­kiem nie­źle znio­sła pró­bę cza­su, jej sce­na­riusz jest dro­bia­zgo­wo przy­go­to­wa­ny i zawie­ra nawet pro­po­zy­cje menu… W trak­cie gry przeniesiemy …

A Bir­th­day Sur­pri­se Read More »

Zaufać to gorzej niż przegrać

To mia­ła być pro­sta, ale intrat­na fucha. Dzie­więć osób, któ­re zna­ją się na swo­jej robo­cie. Bank, któ­ry ma zgro­ma­dzo­ne pie­nią­dze na wypła­ty. Plan, któ­ry nie mógł nie wypa­lić. A jed­nak…  Dźwięk alar­mu był bru­tal­nym zna­kiem zmu­sza­ją­cym do uciecz­ki.  Uda­ło Wam się wyki­wać funk­cjo­na­riu­szy, po wci­śnię­ciu gazu  do samej pod­ło­gi i sza­lo­nym raj­dzie po mie­ście, chowacie …

Zaufać to gorzej niż prze­grać Read More »

Fire at Midnight

Fire at Mid­ni­ght to ame­ry­kań­ski larp kame­ral­ny z roku 1994 osa­dzo­ny w goty­c­ko-pun­ko­­wym świe­cie gry fabu­lar­nej Wam­pir: Maska­ra­da. Wszyst­kie posta­cie to wam­pi­ry. Pocho­dzą z róż­nych kla­nów, a to, co ich łączy, to tajem­ni­cza i bru­tal­na śmierć dobrze im zna­ne­go wam­pir z kla­nu Bru­jah. Popio­ły z jego spa­lo­ne­go cia­ła zosta­ły odna­le­zio­ne w opusz­czo­nym maga­zy­nie. Na miejscu …

Fire at Mid­ni­ght Read More »

Przewiń do góry