Zaufać to gorzej niż przegrać - BlackBox 3City

Zaufać to gorzej niż przegrać

Autor/zy:

Czas trwa­nia: 2 godzi­ny

Licz­ba uczest­ni­ków: 10

Larp popro­wa­dzo­no na:

Mr. Pink: I can say I defi­ni­te­ly did­n’t do it becau­se I know what I did or did­n’t do. But I can­not defi­ni­te­ly say that abo­ut any­bo­dy else, ’cau­se I don’t defi­ni­te­ly know.

“Wście­kłe psy” reż. Q.Tarantino

Opis

To mia­ła być pro­sta, ale intrat­na fucha. Dzie­więć osób, któ­re zna­ją się na swo­jej robo­cie. Bank, któ­ry ma zgro­ma­dzo­ne pie­nią­dze na wypła­ty. Plan, któ­ry nie mógł nie wypa­lić. A jednak… 

Dźwięk alar­mu był bru­tal­nym zna­kiem zmu­sza­ją­cym do uciecz­ki.  Uda­ło Wam się wyki­wać funk­cjo­na­riu­szy, po wci­śnię­ciu gazu  do samej pod­ło­gi i sza­lo­nym raj­dzie po mie­ście, cho­wa­cie się w umó­wio­nej kry­jów­ce.  Z prze­ra­że­niem nasłu­chu­je­cie syren w oko­li­cy. Krew wyda­je się goto­wać w żyłach, a ser­ce nie zwal­nia tem­pa. Jed­nak po chwi­li docie­ra do Was, że ktoś z Was musi być kapusiem.

Wymagania

Jeśli chce­cie — załóż­cie gar­ni­tu­ry, ale nie są wyma­ga­ne. Stan­dar­do­wy “czar­ny zestaw” (dżin­sy + golf/koszula/t‑shirt bez napi­sów) jak naj­bar­dziej da radę. Wra­ca­jąc do gar­ni­tu­rów: będą raczej bez­piecz­ne, nie pla­nu­je­my pole­wać się sztucz­ną krwią.

Ważne

Gra powsta­ła na kan­wie fil­mu Quen­ti­na Taran­ti­no “Wście­kłe psy”. Moż­na obej­rzeć go przed roz­gryw­ką, by wczuć się w klimat!

Infografiki

No pain

No pain, czy­li dozwo­lo­ny kon­takt nie­spra­wia­ją­cy dyskomfortu.

Odgrywanie scen przemocy

W grze odgry­wa się sce­ny przemocy.

Wulgarny język

W grze obec­ny jest wul­gar­ny język.