BlackBox No.108 – Zaufać to gorzej niż przegrać

Czas: 26.11.2022 r. godz. 16:00

To mia­ła być pro­sta, ale intrat­na fucha. Dzie­więć osób, któ­re zna­ją się na swo­jej robo­cie. Bank, któ­ry ma zgro­ma­dzo­ne pie­nią­dze na wypła­ty. Plan, któ­ry nie mógł nie wypa­lić. A jednak… 

…Rze­czy uło­ży­ły się tak, że po raz kolej­ny kul­to­wy film stał się kan­wą lar­po­we­go sce­na­riu­sza. Gra, któ­rą napi­sał Cyrus Bukowsky

Zaufać to gorzej niż przegrać

jest inspi­ro­wa­na dzie­łem Quen­ti­na Taran­ti­no “Wście­kłe psy” z 1992 roku. Na lar­pie będzie więc krwa­wo, bru­tal­nie i w sty­li­sty­ce gang­ster­skich fil­mów z lat 90tych XX wie­ku. Pole­ca­my obej­rzeć fil­mo­wy ory­gi­nał, aby wczuć się w kli­mat larpu!

Miejsce

Gra odbę­dzie się w pod­zie­miach Gdyń­skie­go Cen­trum Kul­tu­ry. Moż­na przy­nieść swo­je napo­je i kanap­ki. Jeśli chce­cie zabrać ze sobą sło­dy­cze lub inne goto­we przy­sma­ki, upew­nij­cie się, że są opa­ko­wa­ne odpo­wied­nio “ame­ry­kań­sko”. Mil­ky­way TAK, Grześ­ki NIE 🙂 

Wakaty

Kar­ty posta­ci zosta­ną przy­dzie­lo­ne na miej­scu przez Pro­wa­dzą­ce­go larp. W tej grze nie obo­wią­zu­je wcze­śniej­sza rezer­wa­cja ról.

Posia­da­cze Kar­ty do kul­tu­ry, mogą sko­rzy­stać z kodu pro­mo­cyj­ne­go “KARTA DO KULTURY”. Pro­si­my o zabra­nie kar­ty w celu oka­za­nia przed wydarzeniem.

W ramach spotkania poprowadzimy następujące gry:

Zaufać to gorzej niż przegrać

26.11.2022 r. godz. 16:00Cena bile­tu 20 zł.