Schronisko pod Czarcim Kotłem - BlackBox 3City

Schronisko pod Czarcim Kotłem

Autor/zy:

Czas trwa­nia: 4 godzi­ny

Licz­ba uczest­ni­ków: 10 — 15

Larp popro­wa­dzo­no na:

Jak ci­che są te góry, gdy leżą pod śniegiem,
za­szy­te w bia­ły ca­łun ko­sów­ko­wym ściegiem!
Choć nie­ży­we na po­zór, są tyl­ko w letargu.
Cza­sem wstrzą­sną się, z pier­si zrzu­cą sto­sy piargów
i prze­cią­gną się we śnie.
Wów­czas jak garść liści
spa­da­ją z nich naj­lep­si, naj­pierw­si turyści…
To­wa­rzy­sze ich po­tem za­szy­wa­ją w płótno
i nio­są ku ni­zi­nom ścież­ką bla­dą, smutną…

— Maria Pawlikowska-Jasnorzewska

Opis

Gór­ski kry­mi­nał, w któ­rym teraź­niej­szość prze­ni­ka się z prze­szło­ścią, a każ­dy nie­zu­peł­nie jest tym, kim się wyda­je być.
Mamy więc miej­sce, gdzie przy­pad­kiem (choć Aga­tha Chri­stie powie­dzia­ła­by, że nie ma przy­pad­ków) zna­la­zły się oso­by, któ­rzy zda­ją się nie mieć ze sobą nic wspólnego:

  • nowy wła­ści­ciel nie­czyn­ne­go schro­ni­ska, do tej pory sto­ma­to­log, któ­ry zaj­mu­je miej­sce tra­gicz­nie zmar­łej w wypad­ku poprzed­niej właścicielki;
  • zna­ny cele­­bry­­ta- kucharz uwiel­bia­ny przez wszyst­kich za zabaw­ne goto­wa­nie na ekra­nie w naj­dziw­niej­szych zakąt­kach świa­ta, razem ze swo­ją bar­dzo nie­kom­plet­ną eki­pą filmową;
  • wscho­dzą­ca gwiaz­da pol­skie­go kry­mi­na­łu, zna­na z poczyt­ne­go pod­ca­stu o słyn­nych zbrod­niach (i tych zupeł­nie nie­zna­nych), zapo­wia­da­ją­cy swo­ją pierw­szą debiu­tanc­ką powieść kryminalną;
  • prze­wod­nik gór­ski, zło­ty chło­pak cza­ru­ją­cy kolej­ne wycieczki;
  • sze­fo­wa kuch­ni, któ­ra wie­le lat temu wzię­ła spra­wy w swo­je wła­sne ręce, rzą­dzi nie tyl­ko kuch­nią, ale i cało­do­bo­wą play­li­stą schroniska;
  • …i jesz­cze kil­ka innych postaci…

Do tego docho­dzą licz­ne, lokal­ne tajem­ni­ce — z teraz i z daw­na, gdy ta zie­mia była nazy­wa­na nie bez przy­czy­ny Dzi­kim Zacho­dem.

Podo­bień­stwa do czy­ta­nych przez autor­kę lar­pu kry­mi­na­łów są zupeł­nie nieprzypadkowe!

Ważne

Cho­ciaż nie wyni­ka to z opi­su waka­tów, wszyst­kie role są unisex.

Infografiki

No pain

No pain, czy­li dozwo­lo­ny kon­takt nie­spra­wia­ją­cy dyskomfortu.

Odgrywanie scen przemocy

W grze odgry­wa się sce­ny przemocy.