Morderstwo w Rosehill - BlackBox 3City

Morderstwo w Rosehill

Autor/zy:

Czas trwa­nia: 4 godzi­ny

Licz­ba uczest­ni­ków: 14

W tym

5
6
3

Larp popro­wa­dzo­no na:

Sir Fer­dy­nand Ber­kley to ostat­ni z wiel­kich baro­ne­tów, iko­na ary­sto­kra­cji bry­tyj­skiej i czło­wiek suk­ce­su. Niczym boha­ter wyję­ty z dzie­więt­na­sto­wiecz­nych powie­ści zuchwa­le chwy­tał życie za rogi. W mło­do­ści odbył samot­nie mor­ską podróż dooko­ła świa­ta, uczest­ni­czył w eks­pe­dy­cji na bie­gun połu­dnio­wy, brał udział w raj­dach samo­cho­do­wych. Umiał też dobrze inwe­sto­wać pie­nią­dze, dzię­ki cze­mu pomno­żył rodzin­ny mają­tek. W swo­jej rezy­den­cji w Rose­hill zawsze ota­czał się rodzi­ną, przy­ja­ciół­mi i współ­pra­cow­ni­ka­mi. Wyda­wa­ło się, że nic nie może zepsuć tej pięk­nej sielanki.

Tym­cza­sem w pewien desz­czo­wy wie­czór, gdy domow­ni­cy i zapro­sze­ni goście sia­da­li do kola­cji, sir Fer­dy­nand Ber­kley został zamor­do­wa­ny. Roz­po­czy­na się śledz­two, w któ­re­go trak­cie mogą wyjść na jaw mrocz­ne sekre­ty wszyst­kich zgromadzonych. 

Komu zale­ża­ło na śmier­ci sir Ferdynanda?
Kto mógł naj­wię­cej zyskać na jego zgonie?
I naj­waż­niej­sze pyta­nie. Kto doko­nał mor­der­stwa w Rosehill?

Opis

„Mor­der­stwo w Rose­hill” to larp opar­ty o twór­czość Aga­thy Chri­stie. To typo­wy kry­mi­nał detek­ty­wi­stycz­ny, toczo­ny w zamknię­tym pomiesz­cze­niu, gdzie wśród zgro­ma­dzo­nych domow­ni­ków i gości ukry­wa się spraw­ca zbrod­ni. Dusz­na atmos­fe­ra podej­rzeń, wza­jem­nych oskar­żeń i wypły­wa­ją­cych na wierzch skrzęt­nie skry­wa­nych rodzin­nych tajem­nic spra­wia, że larp jest moc­no osa­dzo­ny w kli­ma­cie powie­ści tej zna­ko­mi­tej bry­tyj­skiej pisar­ki. Do tego docho­dzi nut­ka gro­te­ski prze­fil­tro­wa­na przez arche­ty­po­we spoj­rze­nie na ary­sto­kra­cję brytyjską.

Fabu­ła gry toczy się w rezy­den­cji pań­stwa Ber­kley znaj­du­ją­cej się w małym mia­stecz­ku o wdzięcz­nej nazwie Rose­hill. Sir Fer­dy­nand pro­wa­dził otwar­ty dom i zawsze ota­czał się rodzi­ną, przy­ja­ciół­mi, współ­pra­cow­ni­ka­mi. Pod­czas lar­pa gra­cze wcie­lą się w domow­ni­ków i gości, któ­rzy w wie­czór mor­der­stwa znaj­do­wa­li się aku­rat w rezydencji.

Akcja gry toczy się współ­cze­śnie (bez pan­de­mii), więc gra­cze w roz­mo­wach mogą odwo­ły­wać się do aktu­al­nych wyda­rzeń na świe­cie, w poli­ty­ce lub kulturze. 

Lista Wakatów

Ele­ono­ra Ber­kley (K 54) — żona ofia­ry
Eks­cen­trycz­ka i dzi­wacz­ka. Wyda­je się, że tyl­ko czę­ścio­wo prze­by­wa w tym świe­cie, błą­dząc gdzieś myśla­mi w innej prze­strze­ni i cza­sie. Ma hopla na punk­cie New Age.
Obwie­sza się tali­zma­na­mi, wró­ży z kart, medy­tu­je, zaj­mu­je oczysz­cza­niem czakr, ćwi­czy jogę. Pocho­dzi ze szla­chet­nej rodzi­ny Came­ro­nów i już w wie­ku 19 lat poślu­bi­ła sir Fer­dy­nan­da Ber­kleya. Od począt­ku wie­dzia­ła, że to wiel­ki czło­wiek, któ­ry w poprzed­nim wcie­le­niu był egip­skim faraonem.

Rodzaj odgry­wa­nia: teatr

Vic­to­ria Ber­kley (K 24) — adop­to­wa­na cór­ka
Adop­to­wa­na cór­ka Ber­kley­ów. Nie­zwy­kle atrak­cyj­na i sym­pa­tycz­na mło­da kobie­ta. Zbun­to­wa­na i potra­fią­ca posta­wić na swo­im. Miesz­ka w rezy­den­cji od cza­su ukoń­cze­nia stu­diów. Spad­ko­bier­czy­ni for­tu­ny Ber­kley­ów. Ide­alist­ka i wyzwo­lo­na femi­nist­ka z jed­nej stro­ny, z dru­giej zaś roz­piesz­czo­na córecz­ka, któ­ra nigdy nie musia­ła pra­co­wać. Lubi luk­su­sy i pieniądze.

Rodzaj odgry­wa­nia: immersja

John Hun­ter (M 31) — sio­strze­niec
Syn sio­stry sir Fer­dy­nan­da. Czar­na owca w rodzi­nie Ber­kley­ów. Aro­ganc­ki i mało sym­pa­tycz­ny. Sir Fer­dy­nand naj­chęt­niej by się go pozbył, ale rodzi­na to rodzi­na. Pła­cił mu comie­sięcz­ną pen­sję, któ­rą ten trwo­nił na alko­hol, kobie­ty i hazard. Nie­jed­no­krot­nie trze­ba było rato­wać go z opre­sji, spła­cać kar­cia­ne dłu­gi, wycią­gać z wię­zie­nia. Zadu­fa­ny w sobie i ego­cen­trycz­ny playboy.

Rodzaj odgry­wa­nia: gamizm

Ade­la Chau­va­net (K 25) — aktor­ka
Fran­cu­ska akto­recz­ka. Wąt­pli­we jed­nak, żeby potra­fi­ła zagrać Szek­spi­ra. Przy­je­cha­ła do rezy­den­cji Ber­kley­ów wraz z Joh­nem Hun­te­rem, któ­ry oświad­czył, że to jego narze­czo­na. Ubie­ra się wyzy­wa­ją­co, zacho­wu­je jak panien­ka lek­kich oby­cza­jów i nie wyka­zu­je się zbyt­nią inte­li­gen­cją. Zupeł­nie nie pasu­je do wyż­szych sfer.

Rodzaj odgry­wa­nia: gamizm

Sara Reid (K 43) — deko­ra­tor­ka wnętrz
Spe­cja­list­ka od Feng Shui, któ­rą Ele­ono­ra Ber­kley zatrud­ni­ła do pomo­cy w urzą­dza­niu domu. Wspól­nie bada­ły waha­deł­ka­mi, w któ­rym miej­scu prze­cho­dzą żyły wod­ne i pod tym kątem odpo­wied­nio meblo­wa­ły dom. Jed­nak­że remont daw­no minął, a kobie­ta nadal tu miesz­ka. Wszy­scy trak­tu­ją ją jak domow­nicz­kę, przy­ja­ciół­kę Eleonory.

Rodzaj odgry­wa­nia: immersja

Edward O’Neil (M 27) — pisarz
Sym­pa­tycz­ny mło­dy Walij­czyk o pogod­nym uspo­so­bie­niu. Zaj­mu­je się pisa­niem ambit­nych ksią­żek, ale ma trud­no­ści ze zna­le­zie­niem dla nich wydaw­cy. Dla­te­go pisze też tanie kry­mi­na­ły i zatrud­nia się jako gho­stw­ri­ter. Do rezy­den­cji Ber­kley­ów tra­fił po tym, jak pod­jął się zada­nia spi­sa­nia burz­li­we­go życia sir Ferdynanda.

Rodzaj odgry­wa­nia: immersja

Tho­mas Bla­ke (M 34) — sekre­tarz
Mrocz­ny i ponu­ry typ. Sekre­tarz i naj­bliż­szy współ­pra­cow­nik sir Fer­dy­nan­da Ber­kleya. Od lat miesz­ka w rezy­den­cji i zaj­mu­je się spra­wa­mi admi­ni­stra­cyj­ny­mi, finan­so­wy­mi, mająt­ko­wy­mi oraz nad­zo­rem doku­men­ta­cji. Zna wie­le tajem­nic, a w jego zim­nych oczach moż­na dostrzec dra­pież­ne błyski.

Rodzaj odgry­wa­nia: gamizm

Dun­can Mac­Per­son (M 61) — puł­kow­nik, przy­ja­ciel rodzi­ny
Tro­chę gro­te­sko­wy star­szy jego­mość pocho­dzą­cy ze szkoc­kie­go kla­nu góral­skie­go o wiel­kich tra­dy­cjach. Jego przo­dek wal­czył w bitwie pod Stir­ling u boku same­go Wil­lia­ma Wallace’a, inny zaś pod Water­loo w 42. Regi­men­cie Szkoc­kich Góra­li. Jest z tego powo­du nie­zwy­kle dum­ny. Ponad­to uwa­ża, że na wszyst­kim zna się naj­le­piej, co czę­sto pro­wa­dzi do podej­mo­wa­nych przez nie­go kata­stro­fal­nych decyzji.

Rodzaj odgry­wa­nia: teatr

Julia Scott (K 31) — pre­zes Fun­da­cji Ber­kley­ów
Pre­zes Fun­da­cji Ber­kley­ów, któ­ra zosta­ła powo­ła­na do zbie­ra­nia fun­du­szy dla gło­du­ją­cej Afry­ki. Kobie­ta pięk­na, ale zim­na i wynio­sła jak głaz. Wyda­je się kom­plet­nie pozba­wio­na uczuć. Nie­gdyś pra­co­wa­ła w Lon­dy­nie, w dużej kor­po­ra­cji, ale zosta­ła zwol­nio­na. Pobyt w Rose­hill to dla niej zesła­nie. Tutaj nie ma wykwint­nych restau­ra­cji, noc­nych klu­bów, życia towa­rzy­skie­go i rozrywek.

Rodzaj odgry­wa­nia: gamizm

Kevin/Kevine Wil­kin­son (U 46) — pastor/pastorowa
Dopie­ro co przy­był do Rose­hill, żeby objąć funk­cję pasto­ra w tym małym mia­stecz­ku. I jak to zwy­kle z kle­cha­mi bywa, od razu wpro­sił się na kola­cję do domu rodzi­ny Ber­kley­ów. Sym­pa­tycz­ny i jowial­ny sta­ra się nawią­zać przy­ja­ciel­skie rela­cje z domow­ni­ka­mi i gość­mi. Gar­nie się do pomo­cy i wyda­je się być dobrym Duszpasterzem.

Rodzaj odgry­wa­nia: gamizm

Hia­cyn­ta Under­wo­od (K 53) — słu­żą­ca
Słu­żą­ca pra­cu­ją­ca w rezy­den­cji Ber­kley­ów od nie­pa­mięt­nych cza­sów. Nie­zbyt roz­gar­nię­ta, ale bar­dzo pra­co­wi­ta. Zarzą­dza kuch­nią – dba, żeby posił­ki były zawsze goto­we na czas. Zazwy­czaj mil­czą­ca i skryta.

Rodzaj odgry­wa­nia: immersja

Paul Under­wo­od (M 36) — inspek­tor poli­cji
Syn słu­żą­cej Hia­cyn­ty, któ­ry wycho­wał się w rezy­den­cji Ber­kley­ów. Wyje­chał na stu­dia do Lon­dy­nu, a po powro­cie objął funk­cję inspek­to­ra w Rose­hill. To wła­śnie on jako pierw­szy został wezwa­ny na miej­sce zbrod­ni. Zna więk­szość obec­nych w rezy­den­cji, są mu bli­scy jak rodzi­na i cięż­ko będzie mu pro­wa­dzić dochodzenie.

Rodzaj odgry­wa­nia: immersja

Richard/Rachel O’Toole (U 45) — detek­tyw
Nie ma w Wiel­kiej Bry­ta­nii niko­go, kto nie sły­szał­by o tym słyn­nym irlandz­kim detek­ty­wie. W pra­sie i tele­wi­zji co pewien czas poja­wia­ją się infor­ma­cje, że ponow­nie roz­pra­co­wał jakąś kry­mi­nal­ną zagad­kę. Nie ma takiej zbrod­ni, któ­rej by nie wykrył i spra­wy, któ­rej by nie roz­wią­zał. To dzi­wak cier­pią­cy na ner­wi­cę natręctw i wiel­ce roz­bu­cha­ne ego.

Rodzaj odgry­wa­nia: gamizm

Gabriel/Gabriela Knut (U 39) — koro­ner
Koro­ner, któ­ry przy­był na miej­sce zbrod­ni. Jako lekarz medy­cy­ny sądo­wej pro­wa­dzi docho­dze­nie w razie nagłe­go i nie­spo­dzie­wa­ne­go zgo­nu, współ­pra­cu­jąc z poli­cją. Jest pozor­nie zdy­stan­so­wa­ny, zacho­wu­je sto­ic­ki spo­kój, jed­nak tak napraw­dę lubi adre­na­li­nę, a trzy­ma­ją­ce w napię­ciu wyda­rze­nia, takie jak to, to dla nie­go chleb powszedni.

Rodzaj odgry­wa­nia: gamizm

Wymagania

Ponie­waż fabu­ła roz­gry­wa się w naszych cza­sach, przy­go­to­wa­nie stro­ju nie będzie trud­ne: mile widzia­ne będą ubra­nia ele­ganc­kie (lub inne, jeśli pasu­ją do opi­su posta­ci). Nale­ży pamię­tać, że posta­cie nale­żą do eli­ty ary­sto­kra­cji bry­tyj­skiej i pod wzglę­dem ubio­ru oraz zacho­wa­nia nawią­zu­ją do wyż­szych standardów.

Infografiki

Wymagane stroje

Gra wyma­ga wcze­śniej­sze­go przy­go­to­wa­nia stroju.

No pain

No pain, czy­li dozwo­lo­ny kon­takt nie­spra­wia­ją­cy dyskomfortu.

W grze pojawia się tematyka dyskryminacji bądź wykorzystania

Gra poru­sza tema­ty­kę dys­kry­mi­na­cji, bądź wykorzystania.

Odgrywanie scen seksu

W grze sym­bo­licz­nie odgry­wa się sce­ny seksu.