BlackBox No.100 – A Birthday Surprise

Czas: 19.02.2022 r. godz. 16:00

Powie­my szcze­rze: nie wie­my kie­dy i jak do tego doszło. Set­ny black­box? Ale jak­to? Kie­dy to się sta­ło? To już ósmy sezon? W sen­sie, że robi­my to od 8 lat? Co praw­da nigdy nie zakła­da­li­śmy, ile black­bo­xów się będzie, ani jak dłu­go zamie­rza­my je pro­wa­dzić. Zawsze był to pro­jekt otwar­ty, któ­ry dzię­ki naszym Gra­czom i Gracz­kom toczy się siłą roz­pę­du. Może­my nawet zary­zy­ko­wać twier­dze­nie, że z roku na rok odro­bi­nę szyb­ciej i płynniej. 

Ale! Na wspo­min­ki, aneg­do­ty, prze­glą­da­nie przyj­dzie czas. Dokład­niej: będzie to sobot­nie popo­łu­dnie, 19 lute­go. Spo­ty­ka­my się w Gdy­ni, a ugo­ści nas kawiar­nia Cafe Strych. Nasze spo­tka­nie podzie­li­my na dwie części.

Część Pierwsza: 16–20:00 Larpujemy!

Nie wyobra­ża­li­śmy sobie nasze­go rocz­ni­co­we­go spo­tka­nia bez lar­pu. Tym razem zapra­sza­my Was na larp, któ­ry wybra­li­śmy z kil­ku powo­dów. Po pierw­sze, bo kocha­cie kry­mi­na­ły (i my rów­nież). Po dru­gie, ponie­waż black­box ma świę­to, a do tego kon­kret­ne­go sce­na­riu­sza pasu­ją ele­ganc­kie stro­je. Po trze­cie, bo pasu­je rów­nież tort i jedze­nie. Grę Dariu­sza Doma­gal­skie­go pod tytułem

Morderstwo w Rosehill

Popro­wa­dzi dla Was gościn­nie tan­dem Artur Bie­sia­dow­ski oraz Emi­lia Sta­chur­ska, a wypro­du­ku­je Jakub Brzeź­nic­ki i Karol Orłow­ski. W cenie bile­tu — 60zł — oprócz udzia­łu w grze zapew­nia­my jedze­nie, kawę, her­ba­tę i dostęp do przy­naj­mniej dwóch ciast.

Sprze­daż bile­tów roz­pocz­nie­my w ponie­dzia­łek, 14go lute­go!

Promocja!

Tra­dy­cyj­nie, rów­nież pod­czas set­ne­go spo­tka­nia obo­wią­zu­je promocja

Przyjdź z Przyjacielem, Przyjdź z Przyjaciółką.

2 BILETY W CENIE 1

Jeśli kupisz bilet na larp A Bir­th­day Sur­pri­se,
możesz za dar­mo zabrać ze sobą na grę kogoś, kto jesz­cze nigdy nie był na BlackBoxie.

Chcesz sko­rzy­stać z pro­mo­cji? Jak to zrobić?…

  • kup “Bilet dla dwóch osób w pro­mo­cji weź przyjaciela”;
  • napisz mail na adres piotr.budzisz@bb3c.pl, na jakie dane mamy wysta­wić dar­mo­wy bilet.

Pro­mo­cja trwa do wyczer­pa­nia bile­tów. O przy­zna­niu bile­tu decy­du­je kolej­ność zgłoszeń.

Lista Wakatów

Hia­cyn­ta Under­wo­od (K 53) — słu­żą­ca
Słu­żą­ca pra­cu­ją­ca w rezy­den­cji Ber­kley­ów od nie­pa­mięt­nych cza­sów. Nie­zbyt roz­gar­nię­ta, ale bar­dzo pra­co­wi­ta. Zarzą­dza kuch­nią – dba, żeby posił­ki były zawsze goto­we na czas. Zazwy­czaj mil­czą­ca i skryta.

Rodzaj odgry­wa­nia: immersja

Część Druga: od 20:30 Świętujemy!

Tej czę­ści spo­tka­nia nie trze­ba opi­sy­wać. Jak tyl­ko posprząt­na­my po lar­pie, zaczy­na­my impre­zę! Jeśli kie­dy­kol­wiek byli­ście na black­bo­xie i kibi­cu­je­cie naszej ini­cja­ty­wie — wpa­daj­cie! Poga­daj­my, powspo­mi­naj­my i wspól­nie pomyśl­my co dalej! 

Bar­dzo, bar­dzo chce­my się z Wami zoba­czyć tego wie­czo­ru. Przy­by­waj­cie licz­ni i jak zawsze cudni!

Do zoba­cze­nia!

Jakub, Pio­trek, Kry­stian, Pau­li­na, Piotr, Nata­lia, Julia, Karol 

P.S. Jeśli przyj­dzie­cie w lar­po­wym stro­ju, będzie to bar­dzo mile widzia­ne. Also, jeśli masz w sza­fie kurzą­cą się mary­nar­kę w ceki­ny — będzie dobrym wybo­rem na tę noc. W koń­cu mamy karnawał!

W ramach spotkania poprowadzimy następujące gry:

Morderstwo w Rosehill

19.02.2022 r. godz. 16:00Cena bile­tu 60 zł.