BB100 ‑Bilety na larp “Morderstwo w Rosehill”

Kocha­ni, zgod­nie z naszą wcze­śniej­szą zapo­wie­dzią, dziś uru­cha­mia­my sprze­daż bile­tów na larp o Mor­der­stwo Rose­hill, któ­ry odbę­dzie się pod­czas nasze­go set­ne­go spo­tka­nia 19 lute­go. Poni­żej znaj­dzie­cie pro­ce­du­rę przy­dzia­łu waka­tów na grę.

Aby wziąć udział w larpie: bilet pojedynczy

  • kup 1 bilet w ser­wi­sie EVENEA;
  • przej­rzyj LISTĘ WAKATÓW i wybierz trzy, któ­re naj­bar­dziej ci odpowiadają;
  • listę pre­fe­ro­wa­nych posta­ci umieść w mailu i wyślij go na adres piotr.budzisz@bb3c.pl
  • cze­kaj na naszą odpo­wiedź z potwier­dze­niem roli i kar­tą posta­ci, powin­na nadejść w cią­gu 24 godzin.

Aby wziąć udział w larpie: bilet podwójny “weź przyjaciółkę, weź przyjaciela”

  • kup 1 bilet w ser­wi­sie EVENEA — wybierz w nim płeć zgod­ną z tą, któ­ry to Ty chcesz grać;
  • przej­rzyj LISTĘ WAKATÓW i wybierz trzy, któ­re naj­bar­dziej ci odpowiadają;
  • poproś oso­bę, z któ­rą idziesz na grę, by wybra­ła role dla siebie;
  • listę pre­fe­ro­wa­nych przez Cie­bie posta­ci oraz imię, nazwi­sko i pre­fe­ren­cje waka­to­we oso­by, któ­rą zabie­rasz ze sobą na black­box, umieść w mailu i wyślij go na adres piotr.budzisz@bb3c.pl
  • cze­kaj na naszą odpo­wiedź z potwier­dze­niem roli i kar­tą posta­ci, powin­na nadejść w cią­gu 24 godzin.

Prze­pra­sza­my za skom­pli­ko­wa­ną pro­ce­du­rę, ale ser­wis Eve­nea nie jest zapro­jek­to­wa­ny z myślą o naszej pro­mo­cji oraz posta­ciach unisex 😉

Do zoba­cze­nia w sobotę!


Opublikowano

w

przez

Tagi: