Strona główna » Wieści

Summer Week: 100% open

Uczest­ni­ku, uczest­nicz­ko zgłoś się! Wymyśl postać na grę głów­ną, popro­wadź larp, przy­jedź do nas… ale naj­pierw wypeł­nij for­mu­larz 🙂 Black­Box Sum­mer Week w 100% otwar­ty! 🙂

BB74 — Dzwon — wakaty

Andro­id, psy­cho­log, kapi­tan czy sta­ry pilot, pamię­ta­ją­cy cza­sy gdy przez kosmos pły­nę­ło się na sło­necz­nych żaglach? Wybierz postać dla sie­bie w lar­pie “Dzwon”.

Przewiń do góry