Summer Week: 100% open

Uczest­ni­ku, uczest­nicz­ko zgłoś się! Wymyśl postać na grę głów­ną, popro­wadź larp, przy­jedź do nas… ale naj­pierw wypeł­nij for­mu­larz 🙂 Black­Box Sum­mer Week w 100% otwar­ty! 🙂

BB74 — Dzwon — wakaty

Andro­id, psy­cho­log, kapi­tan czy sta­ry pilot, pamię­ta­ją­cy cza­sy gdy przez kosmos pły­nę­ło się na sło­necz­nych żaglach? Wybierz postać dla sie­bie w lar­pie “Dzwon”.

Powiew lata pod choinką — gry na BlackBox Summer Week 2020 vol.1

Kil­ka dni temu obie­ca­li­śmy Wam pre­zent pod cho­in­kę. Nawet nie wie­cie, jak wie­le kosz­to­wa­ło nas utrzy­ma­nie wszyst­kie­go w tajem­ni­cy! Ale obie­ca­li­śmy sobie: do Gwiazd­ki niko­mu ani sło­wa! Do Gwiazd­ki, czy­li do dzi­siaj, czy­li… Już moż­na! Za nami prze­si­le­nie. Zakoń­czył się czas zbio­rów, Nie­zwy­cię­żo­ne Słoń­ce roz­po­czy­na swój wie­lo­mie­sięcz­ny marsz w stro­nę lata. Dla­cze­go więc nie powie­dzieć …

Powiew lata pod cho­in­ką — gry na Black­Box Sum­mer Week 2020 vol.1 Read More »

Przewiń do góry