Kategoria: Wieści

 • Plebiscyt Larpowe Laury 2023 i testy naszej reprezentacji.

  Plebiscyt Larpowe Laury 2023 i testy naszej reprezentacji.

  Larpowe Laury 2023: są jeszcze miejsca na finałowe gry! Wybierz się w najbliższy weekend do Warszawy!

 • Antares — kilka słów o grze i jej świecie

  Antares — kilka słów o grze i jej świecie

  Larp "Antares" - dowiedz się więcej o grze i jej uniwersum!

 • Arycon 2023 — nowy festiwal larpowy

  Arycon 2023 — nowy festiwal larpowy

  Lar­py w dużej ilo­ści, w róż­nych tema­ty­kach i róż­nych loka­cjach roz­miesz­czo­nych na tere­nie zre­kon­stru­owa­ne­go gro­du. Obfi­tość jedze­nia w śre­dnio­wiecz­nym kli­ma­cie, któ­re moż­na zaku­pić na miej­scu. Oprócz tego licz­ne kra­my ze szpe­jem lar­po­wym i inny­mi kli­ma­tycz­ny­mi arte­fak­ta­mi. Gdzie zapo­wia­da się taki dobry week­end? W gro­dzie rycer­skim w Raci­bo­rzu, gdzie star­tu­je pierw­sza edy­cja nowej impre­zy lar­po­wej pod nazwą …

 • Ognisko na zakończenie sezonu 9

  Ognisko na zakończenie sezonu 9

  Cześć nasi kochani! Zanim zdą­ży­li­śmy się zorien­to­wać, już skoń­czył się 9 sezon naszej dzia­łal­no­ści. Sezon bar­dzo inten­syw­ny w któ­rym orga­ni­zo­wa­li­śmy KOLĘ 2 rok z rzę­du!!! Potrze­bu­je­my chwi­li wytchnie­nia przed przy­stą­pie­niem do dal­szej pra­cy. Naj­lep­szą for­mą nała­do­wa­nia naszych bate­rii to wasza ener­gia, śmiech, i oczy­wi­ście roz­mo­wy z Wami. Dla­te­go spie­szy­my donieść, że posta­no­wi­li­śmy ponow­nie (jak co roku)…

 • Summer Week 2023 — więcej Best of BlackBox 3City!

  Summer Week 2023 — więcej Best of BlackBox 3City!

  Best of BB3C: tegoroczna selekcja! Dowiedz się, jakie larpy poprowadzimy ponownie na Summer Week 2023!