Strona główna » Wieści » Strona 2

Summer Week 2021 — kwietniowy update

Kochani, Prace nad tegoroczną edy­cją naszej imprezy idą pełną parą, dlat­ego zebrała nam się peł­na garść ważnych infor­ma­cji. Pan­demia vs Fes­ti­w­al Podtrzy­mu­je­my nasze doty­chcza­sowe stanowisko .Przy obec­nym tem­pie szczepień oraz zakażeń pewne jest tylko to… Że nic nie jest pewne. Dlat­ego przy­go­towu­je­my dla Was imprezę zakłada­jąc, że odbędzie się w planowanym ter­minie: w naj­gorszym wypadku, …

Sum­mer Week 2021 — kwiet­niowy update Read More »

BlackBox idzie na ślub!

Kochani, Z radoś­cią infor­mu­je­my, że w gronie orga­ni­za­torów BB3C szyku­je się nam niesły­chanie rados­na uroczys­tość! 5 czer­w­ca 2021 roku, o godzinie 15:30 w koś­ciele Fran­ciszkanów przy ul. Kor­nela Uje­jskiego w Gdyni Krys­t­ian i Dag­mara w trady­cyjnych kostiu­mach przysięgną sobie miłość i wezmą jak najprawdzi­wszy ślub.  W Ich imie­niu serdecznie zaprasza­my do wzię­cia udzi­ału w cer­e­monii wszys­tkie osoby, …

Black­Box idzie na ślub! Read More »

Konline 2021 — avangardowy konwent online

Pan­demia nam zabrała larpy, a całe­mu fan­do­mowi — kon­wen­ty. Na szczęś­cie coraz więcej ekip decy­du­je się na orga­ni­za­cję wydarzeń w sieci. Jed­na z takich imprez odbędzie się już w najbliższy week­end. Orga­ni­za­torzy i orga­ni­za­tor­ki zaprasza­ją na: ses­je RPG; larpy online; prelekc­je i dyskus­je; wirtu­alne pogawęd­ki z fana­mi gier fab­u­larnych i bez prą­du. Impreza jest dar­mowa, o ile nie …

Kon­line 2021 — avan­gar­dowy kon­went online Read More »

Summer Week 2021: Program 1.0

W ubiegły week­end otworzyliśmy For­mu­la­rze Zgłoszeniowe dla Autorów/Autorek, Prowadzą­cych i Producentów/Producentek larpów. Czekamy z niecier­pli­woś­cią na Wasze gry, pomysły na to, co chcielibyś­cie poprowadz­ić — no i z chę­cią podzie­limy się doświad­cze­niem w real­iza­cji i przy­go­towywa­niu gier. Byna­jm­niej, nie znaczy to, że nie pra­cow­al­iśmy nad pro­gramem naszego fes­ti­walu! Wręcz prze­ci­wnie: od kilku miesię­cy selekcjonowal­iśmy i wybieraliśmy …

Sum­mer Week 2021: Pro­gram 1.0 Read More »

Summer Week 2021 — Zrób go z nami

Lar­powanie to fan­tasty­czne i wielowymi­arowe hob­by: pas­ja, w której może­my real­i­zować się na wiele sposobów. Wcielanie się w fik­cyjne posta­cie to rzecz najbardziej oczy­wista. Ale odgry­wanie roli to nie wszys­tko. Przy­go­towanie do gry częs­to obe­j­mu­je też szy­cie stro­ju, tworze­nie rek­wiz­ytów czy przy­go­towywanie fryzury i mak­i­jażu — te rzeczy też mogą z cza­sem stać się równie ważne, …

Sum­mer Week 2021 — Zrób go z nami Read More »

Przewiń do góry