Strona główna » Wieści » Strona 2

BB100 ‑Bilety na larp “Morderstwo w Rosehill”

Kocha­ni, zgod­nie z naszą wcze­śniej­szą zapo­wie­dzią, dziś uru­cha­mia­my sprze­daż bile­tów na larp o Mor­der­stwo Rose­hill, któ­ry odbę­dzie się pod­czas nasze­go set­ne­go spo­tka­nia 19 lute­go. Poni­żej znaj­dzie­cie pro­ce­du­rę przy­dzia­łu waka­tów na grę. Aby wziąć udział w lar­pie: bilet poje­dyn­czy kup 1 bilet w ser­wi­sie EVENEA; przej­rzyj LISTĘ WAKATÓW i wybierz trzy, któ­re naj­bar­dziej ci odpo­wia­da­ją; listę preferowanych …

BB100 ‑Bile­ty na larp “Mor­der­stwo w Rose­hill” Read More »

Otwieramy sezon 8!

III Week­end z Lar­pa­mi i Warsz­ta­ta­mi. Rezer­wuj miej­sce i weź pod pachę przy­ja­cie­la lub przy­ja­ciół­kę! Naresz­cie — do zobaczenia!

Summer Week 2021 — jak się przygotować? Jedzenie, dojazdy, pandemia.

Kocha­ni, oto nasz dorocz­ny wpis “Zanim przy­je­dziesz na Sum­mer­We­ek”, czy­li odpo­wie­dzi na Wasze pyta­nia i wąt­pli­wo­ści zebra­ne w jeden wpis na stro­nie. JEDZENIE Z uwa­gi na Sami-Wie­­cie-Co, musie­li­śmy wpro­wa­dzić kil­ka zmian co do moż­li­wo­ści przygotowywania/spożywania jedze­nia na Ala­sce. Opcja easy: zama­wiam obiad!  Jeśli inte­re­su­je Cię goto­wy posi­łek z restau­ra­cji, musisz zamó­wić go dzień wcze­śniej, czyli …

Sum­mer Week 2021 — jak się przy­go­to­wać? Jedze­nie, dojaz­dy, pan­de­mia. Read More »

Przewiń do góry