Strona główna » Wieści » Strona 2

Summer Week 2021 — Kostiumy na larpy

Jak się ubrać na larp w tym roku? Jest morze moż­li­wo­ści, ale jeśli ten larp odby­wa się w ramach festi­wa­lu Black­Box Sum­mer Week, przy­go­to­wa­li­śmy dla Cie­bie Pin­te­re­sty z modo­wy­mi inspi­ra­cja­mi. Zer­kaj śmiało! 

Summer Week 2021: Program Festiwalu

Od kil­ku­na­stu lat daje­my Wam na Dzień Dziec­ka te sam pre­zent:  Pro­gram Festi­wa­lu Pierw­szy zestaw gier, w któ­re zagra­cie na Black­Box Sum­mer Week 2021, opu­bli­ko­wa­li­śmy w lutym. Dziś doda­je­my do tego zesta­wu kolej­nych 11 lar­pów. Jeśli czytałeś/aś wcze­śniej nasz Pro­gram 1.0, zwróć uwa­gę przede wszyst­kim na tytu­ły gier poprze­dzo­ne sło­wem #NEW. Jeśli dopie­ro teraz zerkasz …

Sum­mer Week 2021: Pro­gram Festi­wa­lu Read More »

BlackBox na Punkonie!

Czym jest Pun­kon? Jak piszą o nim sami orga­ni­za­to­rzy i orga­ni­za­tor­ki… “Pun­kon to cie­plut­ki jak nale­śnicz­ki kon­went lar­po­­wo-rpgo­­wy, gdzie zasma­ku­jesz słod­kiej niczym syrop klo­no­wy zaba­wy. Na patel­ni będzie wie­le inte­re­su­ją­cych pre­lek­cji, gier, lar­pów onli­ne, rpgów.Zapra­sza­my wszyst­kich do kon­sump­cji nasze­go lek­ko­straw­ne­go wyda­rze­nia, gdzie każ­dy zado­wo­li swo­je pod­nie­bie­nie. Będzie­cie mogli zupeł­nie za dar­mo: dowie­dzieć się wię­cej na temat …

Black­Box na Pun­ko­nie! Read More »

Przewiń do góry