Strona główna » Wieści » Strona 2

Summer Week 2021 — Zrób go z nami

Lar­powanie to fan­tasty­czne i wielowymi­arowe hob­by: pas­ja, w której może­my real­i­zować się na wiele sposobów. Wcielanie się w fik­cyjne posta­cie to rzecz najbardziej oczy­wista. Ale odgry­wanie roli to nie wszys­tko. Przy­go­towanie do gry częs­to obe­j­mu­je też szy­cie stro­ju, tworze­nie rek­wiz­ytów czy przy­go­towywanie fryzury i mak­i­jażu — te rzeczy też mogą z cza­sem stać się równie ważne, …

Sum­mer Week 2021 — Zrób go z nami Read More »

Summer Week 2021: otwieramy zapisy!

Kochani, zgod­nie z zapowiedzi­a­mi uru­chomil­is­my dla Was for­mu­la­rz zapisów na Black­Box Sum­mer Week 2021 Pro­ce­du­ra akredy­tacji prze­b­ie­ga następu­ją­co: Wypeł­ni­asz for­mu­la­rz W kole­jny wtorek my wyśle­my Ci potwierdze­nie two­jego zgłoszenia. W mailu otrzy­masz również infor­ma­c­je odnośnie płat­noś­ci za fes­ti­w­al. Robisz przelew. W kole­jny wtorek prześle­my Ci potwierdze­nie otrzy­ma­nia przelewu. Paku­jesz wal­iz­ki i przy­jeżdżasz do nas na Alaskę 🙂 …

Sum­mer Week 2021: otwier­amy zapisy! Read More »

Przewiń do góry