Strona główna » Wieści » Strona 2

Powiew lata pod choinką — gry na BlackBox Summer Week 2020 vol.1

Kil­ka dni temu obie­ca­li­śmy Wam pre­zent pod cho­in­kę. Nawet nie wie­cie, jak wie­le kosz­to­wa­ło nas utrzy­ma­nie wszyst­kie­go w tajem­ni­cy! Ale obie­ca­li­śmy sobie: do Gwiazd­ki niko­mu ani sło­wa! Do Gwiazd­ki, czy­li do dzi­siaj, czy­li… Już moż­na! Za nami prze­si­le­nie. Zakoń­czył się czas zbio­rów, Nie­zwy­cię­żo­ne Słoń­ce roz­po­czy­na swój wie­lo­mie­sięcz­ny marsz w stro­nę lata. Dla­cze­go więc nie powie­dzieć …

Powiew lata pod cho­in­ką — gry na Black­Box Sum­mer Week 2020 vol.1 Read More »

Maraton, Pasja i Cyrk

Rzad­ko zda­rza­ją nam się takie week­en­dy jak ten. w cią­gu dwóch dni popro­wa­dzi­li­śmy / wypro­du­ko­wa­li­śmy 6 gier w trzech róż­nych mia­stach. To pra­wie tak, jak­by­śmy zor­ga­ni­zo­wa­li mały kon­went… Dla­te­go chcie­li­śmy przy tej oka­zji ser­decz­nie podzię­ko­wać wszyst­kim, któ­rzy gra­li w nasze gry i współ­pra­co­wa­li w tej sza­lo­nej koń­ców­ce tygo­dnia. Sobo­ta, Gdy­nia: Pasja Mini­con 2019 Na zapro­sze­nie …

Mara­ton, Pasja i Cyrk Read More »

Przewiń do góry