Sezon X — co będzie grane? II.24 — V.24

Poło­wa 10 sezo­nu już za nami! Do koń­ca pozo­sta­ło nam jesz­cze 7 wyda­rzeń, na któ­re chcie­li­by­śmy Was ser­decz­nie zaprosić.

10 lutego. BB3C 128 — Ostatnie Rozdanie

Dru­gą poło­wę sezo­nu otwie­ra­my mon­ster­he­art­so­wą teen­dra­mą, któ­rej auto­rem jest Michał Leoniec. Ostat­nie roz­da­nie jest nasta­wio­nym na inten­syw­ne rela­cje lar­pem o grup­ce ame­ry­kań­skiej mło­dzie­ży, któ­ra stoi na pro­gu doro­sło­ści i spo­tka­ła się na małej impre­zie połą­czo­nej z wie­czor­kiem poke­ro­wym. Współ­pro­wa­dzą­cą larp (oprócz auto­ra gry) będzie Moni­ka Skrzyń­ska. Łap­cie bile­ty, tak szyb­ko znikają!

24 lutego. BB3C 129 — Wyprawa po Złote Runu

Black­Box lubi gości. Szcze­gól­nie takich, któ­rzy już u nas byli i wra­ca­ją ze swo­imi nowy­mi gra­mi. Prze­my­sław Głomb pro­wa­dził już dla Was larp Voy­ager 3. Tym razem przy­by­wa ze sce­na­riu­szem, na któ­ry koniecz­nie powin­ni wybrać się fani gier o zuchwa­łych napa­dach, bez­względ­nych andro­idach i w gorą­cej pla­zmie kąpa­nych astro­nau­tach. Wszyst­ko w gęstym i mrocz­nym sosie pytań o natu­rę człowieczeństwa.

1–3 marca. Konferencja Larpowa KoLa 2024

Orga­ni­zo­wa­li­śmy KoLę przez ostat­nie dwa lata. W 2022 roku jesz­cze pan­de­micz­nie onli­ne, a rok temu po raz pierw­szy od 2020 roku sta­cjo­nar­nie. Tym razem faj­rant! Jeste­śmy odpo­wie­dzial­ni jedy­nie za garść pre­lek­cji i jedzie­my do Pozna­nia pobyć gość­mi sto­wa­rzy­sze­nia Lar­punk. Wybierz się z nami posłu­chać inspi­ru­ją­cych wystą­pień, potwo­rzyć lar­py na warsz­ta­tach i poin­te­gro­wać się z oso­ba­mi two­rzą­cy­mi lar­py w innych mia­stach Polski!

16 marca. BB3C 130 — Przystanek Floryda

Black­Box to nie tyl­ko spraw­dzo­ne sce­na­riu­sze, ale też miej­sce, gdzie od cza­su do cza­su poja­wia­ją się pre­mie­ry. Lubi­my poka­zy­wać nowe gry. Zwłasz­cza wte­dy, gdy sami nie musi­my ich pisać! Gość­mi BB3C 130 będą Kata­rzy­na Karcz i Michał Roga­la, od lat zwią­za­ni z kon­wen­tem lar­po­wym Flam­berg. Ich larp to podróż do USA cza­sów zim­nej woj­ny, na któ­rą spoj­rzy­my oczy­ma miesz­kań­ców Domu Star­ców, któ­ry utrzy­mu­je Zwią­zek Arty­stów Scen Dra­ma­tycz­nych. Brzmi intry­gu­ją­co (i) dobrze! 

6 kwietnia. Cyberpunk 2054 — One Way Ticket

Lar­py z serii cyber­punk 205X to od lat naj­więk­sze i naj­cie­kaw­sze gry SF w Trój­mie­ście. Bywa­my na nich jako oso­by gra­ją­ce i bawi­my się świet­nie nie dla­te­go, że ich nie orga­ni­zu­je­my, ale ponie­waż mają nie­po­wta­rzal­ny, fan­ta­stycz­ny kli­mat. Jed­nak tym razem jest ina­czej: część z nas posta­no­wi­ła pozba­wić się rzad­kiej oka­zji do bycia gra­czem i dołą­czyć do gro­na osób współ­two­rzą­cych kolej­ne wyda­rze­nie z tej serii. To pierw­sza kopro­duk­cja Zardze­wia­ły Topór (robią gry od 20 lat) & Black­Box 3City (pod tym szyl­dem dzia­ła­my 10 rok). Dokła­da­my więc wszel­kich sta­rań, żeby larp wypadł jak najlepiej!

28 kwietnia. BB3C 131 — Baby Larps Day

Mały prze­gląd “bej­bi larps” to pomysł Kse­ni oraz Igna­ce­go, któ­re­mu resz­ta skła­du orgow­skie­go BB3C ocho­czo przy­kla­snę­ła. Gry dla małej licz­by gra­czy trud­no nam wrzu­cić do har­mo­no­gra­mu. Ale zebra­nie kil­ku z nich w ramach jed­ne­go wyda­rze­nie ma już sens… #Róbmy_To! Na wypa­dek fre­kwen­cyj­ne­go suk­ce­su dorzu­ci­li­śmy do pro­gra­mu jesz­cze jeden sce­na­riusz. Znów gościn­ny występ i też jest to powra­ca­ją­cy twór­ca — Mate­usz Tre­der. Z kolei w roli pro­wa­dzą­cej larp zade­biu­tu­je tego dnia Hele­na Hanc­ke. Zapo­wia­da się bar­dzo zróż­ni­co­wa­ny i cie­ka­wy dzień!

18 maja. BB3C 132 — Inny Czas

Sezon zamknie­my tak, jak go otwo­rzy­li­śmy: lar­pem, w któ­rym wię­cej jest magii i tajem­ni­cy, w któ­rym liczą się rela­cje i któ­ry ma to nie­uchwyt­ne “coś”. Agniesz­ka Kru­piń­ska będzie naszym gościem po raz pierw­szy, ale trój­miej­ska publicz­ność mia­ła oka­zję już grać w jej sce­na­riu­sze pod­czas festi­wa­lu SPOT. Fabu­ła gry toczy się w Noc Kupa­ły, mistycz­ną chwi­lę let­nie­go prze­si­le­nia. Chy­ba żaden inny z tego­rocz­nych sce­na­riu­szy nie wią­że się tak ele­ganc­ko z zamknię­ciem pierw­szej deka­dy Black­Box 3City. Nie da się ukryć — jeste­śmy fana­mi rytu­ałów i symboliki…

Będzie się więc dzia­ło! 🙂 Dla­te­go nie­ustan­nie zapra­sza­my do wspól­ne­go lar­po­wa­nia. Śledź­cie naszą stro­nę i social media, będzie­my na bie­żą­co infor­mo­wa­li o szcze­gó­łach wyżej opi­sa­nych wydarzeń.

Do zoba­cze­nia!

Black­Box 3City Org Team


Opublikowano

w

przez

Tagi: