BlackBox No.129 — Wyprawa po Złote Runo

Czas: 24.02.2024 r. godz. 15:00

Wie­le lar­pów to sce­na­riu­sze, któ­re z łatwo­ścią moż­na przy­pi­sać do jed­ne­go kon­kret­ne­go gatun­ku. Jed­nak od cza­su do cza­su jakiś twór­ca posta­na­wia prze­kro­czyć gra­ni­ce i wymie­szać ze sobą kil­ka kon­wen­cji. Tak też zro­bił Prze­my­sław Głomb, two­rząc swój larp

Wyprawa po Złote Runo

Czym jest ta gra? Po tro­sze kla­sycz­ną przy­go­dów­ką SF. Po tro­sze akcyj­nia­kiem o “sko­ku życia”. Po tro­sze trans­hu­ma­ni­stycz­nym trak­ta­tem filo­zo­ficz­nym o natu­rze ludzi i maszyn. Jed­no jest pew­ne: powyż­sze skła­do­we sumu­ją się w dobrą, dają­ca do myśle­nia grę, na któ­rą powin­ni się wybrać lar­pu­ją­cy fani i fan­ki dobrej fan­ta­sty­ki. Przy oka­zji war­to też wspo­mnieć, że ten wie­lo­krot­nie roz­gry­wa­ny na połu­dniu Pol­ski larp zna­lazł się w fina­le ple­bi­scy­tu Lar­po­we Lau­ry 2023.

O prowadzących

Prze­my­sław “Przem” Głomb — Entu­zja­sta lar­pów od daw­nych cza­sów. Twór­ca lub współ­twór­ca kil­ku­dzie­się­ciu lar­pów, w więk­szo­ści ukry­tych w mro­ku histo­rii; w tym dwóch gier głów­nych na kon­wen­cie tere­no­wym Orkon. Oka­zjo­nal­ny uczest­nik lub sędzia kon­kur­sów lar­po­wych, pre­lek­cji lub warsz­ta­tów na konwentach/KoLi. O sobie pisze tak:

“Namięt­ny lar­po­wy gracz, kil­ka­set zagra­nych gier i wciąż mi mało 🙂 Lar­py dla mnie przede wszyst­kim two­rzą doświad­cze­nie gra­czy, głów­nie przez wspól­ną grę lub odkry­wa­nie histo­rii. Lubię patrzeć jak poszcze­gól­ne ele­men­ty — posta­cie, design gry, rekwi­zy­ty, muzy­ka, miej­sce itp. — wpa­da­ją na sie­bie, two­rząc kalej­do­skop tej jed­nej nie­po­wta­rzal­nej odsło­ny gry. Zawo­do­wo jestem naukow­cem, zaj­mu­ję się sztucz­ną inte­li­gen­cją — jestem kie­row­ni­kiem Zespo­łu Ucze­nia Maszy­no­we­go w IITiS PAN. Pry­wat­nie, poza lar­pa­mi, foto­gra­fu­ję i strze­lam, trochę.”

Miejsce

Gra odbę­dzie się w nie­dzie­lę, 24 lute­go o godzi­nie 15:00, w pod­zie­miach Gdyń­skie­go Cen­trum Kul­tu­ry przy ul. Jana z Kol­na 25. Larp popro­wa­dzi gościn­nie autor gry, Prze­my­sław Głomb. Pro­si­my o przy­by­cie 15 minut wcześniej.

Bilety

Bile­ty na larp będą dostęp­ne w ser­wi­sie EVENEA w cenie 40zł. Sprze­daż roz­pocz­nie się w ponie­dzia­łek, 12 lute­go, o godzi­nie 20:00.

Procedura zapisów na larp:

Role oraz kar­ty posta­ci zosta­ną przy­dzie­lo­ne przez Pro­wa­dzą­ce­go na miejscu.

W ramach spotkania poprowadzimy następujące gry:

Wyprawa po Złote Runo

24.02.2024 r. godz. 15:00Cena bile­tu 40 zł.