Wyprawa po Złote Runo - BlackBox 3City

Wyprawa po Złote Runo

Autor/zy:

Kon­wen­cja: akcja, scien­ce fiction

Czas trwa­nia: 5 godzi­ny

Licz­ba uczest­ni­ków: 6 — 8

Larp popro­wa­dzo­no na:

“…Swe­etie, we’re cro­oks. If eve­ry­thing were right, we’d be in jail.”
‑Wash, serial “Fire­fly”

Jest rok 2124.
Ludz­kość się­gnę­ła gwiazd, podró­że mię­dzy sys­te­ma­mi pla­ne­tar­ny­mi są na porząd­ku dziennym.
Sztucz­na inte­li­gen­cja jest obec­na wśród ludzi; budo­wa­ne na podo­bień­stwo czło­wie­ka andro­idy wyko­nu­ją sze­reg codzien­nych zadań.
Dalej naj­waż­niej­sze są pieniądze.

“…Bring your­self back online.”
— Ford, serial “Westworld”

Nie­wiel­ka gru­pa pro­fe­sjo­nal­nych kosmicz­nych zło­dziei pla­nu­je skok życia.
Jedy­ny spo­sób, żeby osią­gnąć cel, to wyko­rzy­stać zespół andro­idów, spe­cjal­nie wytre­no­wa­nych i przy­go­to­wa­nych do zadania.
Nagro­da jest war­ta zacho­du, ale jej zdo­by­cie może być trud­niej­sze, a staw­ka wyż­sza niż się począt­ko­wo wydawało.

“…Its too bad she won’t live, but then aga­in, who does?”
— Gaff, film “Bla­de Runner”

Opis

Jest to larp w kon­wen­cjach SF oraz „heist movie” (np. film o sko­ku na bank), któ­ry w swo­jej dru­giej war­stwie opo­wia­da o andro­idach i ludziach, ich współ­dzia­ła­niu razem, rela­cjach, kształ­to­wa­niu się oso­bo­wo­ści andro­idów pod wpły­wem ludzi — a być może tak­że o wpły­wie andro­idów na ludzi.

Ta gra jest dla Cie­bie jeżeli:

  • cie­ka­wi Cię tema­ty­ka andro­idów, czym oni są lub nie są, chciałbyś/chciałabyś poba­wić się tym tema­tem — obser­wu­jąc ich z zewnątrz lub wcie­la­jąc się w taką postać;
  • lubisz eks­pe­ry­men­tal­ne mechaniki
  • lubisz pro­ste gry z mie­szan­ką kli­ma­tu i zada­nia do wyko­na­nia, opar­te na swo­bod­nej koope­ra­cji gra­czy w róż­nych rolach.

Ta gra może nie być dla Cie­bie jeżeli:

  • ma dla Cie­bie zna­cze­nie szcze­gó­ło­wa kar­ty posta­ci, dro­bia­zgo­wo przy­go­to­wa­ne wąt­ki, reali­stycz­na sce­no­gra­fia odwzo­ro­wu­ją­ca 1:1 miej­sce gry (w Wypra­wie… posta­cie i rela­cje są two­rzo­ne przez gra­czy, a świat i miej­sce są okre­ślo­ne gru­by­mi pocią­gnię­cia­mi pędzla);
  • lubisz peł­ną swo­bo­dę dla swo­jej posta­ci na grze (w Wypra­wie… jako czło­wiek star­tu­jesz z zada­niem do wyko­na­nia, a jako andro­id Two­ja gra jest mode­ro­wa­na ich mechaniką);
  • ma dla Cie­bie zna­cze­nie, czy sytu­acja na koń­cu gry ‚“wygra­na” lub “prze­gra­na” jest okre­ślo­na przez obiek­tyw­ne, zna­ne od począt­ku zasa­dy (w Wypra­wie… wynik gry zale­ży od sumy tego, jak gra­cze zin­ter­pre­tu­ją poszcze­gól­ne wyda­rze­nia czy sytuacje).

Larp zna­lazł się w fina­le kon­kur­su Lar­po­we Lau­ry 2023.

Wymagania

Gra nie wyma­ga wcze­śniej­sze­go przy­go­to­wa­nia — wszyst­kie infor­ma­cje będą poda­ne w trak­cie warsz­ta­tów, tam też będzie wybór posta­ci. Pro­si­my tyl­ko o przy­go­to­wa­nie neu­tral­ne­go* stro­ju, naj­le­piej w czarnym/ciemnym kolorze. 

*Przez “neu­tral­ny” rozu­miem raczej sto­no­wa­ny, nie­rzu­ca­ją­cy się prze­sad­nie w oczy. Takie ele­men­ty jak faj­ny pas, cie­ka­wy płaszcz, kli­ma­tycz­na chu­s­ta są OK. Raczej nie peł­ne ste­am­pun­ko­we zbro­je i t‑shirty ze współ­cze­snym nadru­kiem. Kon­wen­cja to sze­ro­ko rozu­mia­ny SF/Space Opera/przyszłość. Ale przede wszyst­kim — bez stre­su 🙂 w tym lar­pie róż­ne stro­je da się wytłu­ma­czyć fabularnie.

Infografiki

No pain

No pain, czy­li dozwo­lo­ny kon­takt nie­spra­wia­ją­cy dyskomfortu.

W grze pojawia się tematyka dyskryminacji bądź wykorzystania

Gra poru­sza tema­ty­kę dys­kry­mi­na­cji, bądź wykorzystania.