Konwencja: akcja

  • Wyprawa po Złote Runo

    Wyprawa po Złote Runo

    Jest to larp w kon­wen­cjach SF oraz „heist movie” (np. film o sko­ku na bank), któ­ry w swo­jej dru­giej war­stwie opo­wia­da o andro­idach i ludziach, ich współ­dzia­ła­niu razem, rela­cjach, kształ­to­wa­niu się oso­bo­wo­ści andro­idów pod wpły­wem ludzi — a być może tak­że o wpły­wie andro­idów na ludzi. Ta gra jest dla Cie­bie jeżeli: Ta gra może nie…

  • TTT — Kłopoty w Mieście Terrorystów

    TTT — Kłopoty w Mieście Terrorystów

    TTT to dra tere­no­wa o zasa­dach zbli­żo­nych do popu­lar­nej gry mafia. W trak­cie gry będzie­cie czuć nie­pew­ność, brak zaufa­nia i strach przed odwró­ce­niem się do kogoś ple­ca­mi. Jed­na run­da trwa oko­ło kil­ku­na­stu minut.