Konwencja: akcja

  • TTT — Kłopoty w Mieście Terrorystów

    TTT — Kłopoty w Mieście Terrorystów

    TTT to dra tere­no­wa o zasa­dach zbli­żo­nych do popu­lar­nej gry mafia. W trak­cie gry będzie­cie czuć nie­pew­ność, brak zaufa­nia i strach przed odwró­ce­niem się do kogoś ple­ca­mi. Jed­na run­da trwa oko­ło kil­ku­na­stu minut.