TTT - Kłopoty w Mieście Terrorystów - BlackBox 3City

TTT — Kłopoty w Mieście Terrorystów

Autor/zy:

For­mat: tere­nów­ka

Czas trwa­nia: 3 godzi­ny

Licz­ba uczest­ni­ków: 9

Larp popro­wa­dzo­no na:

W taj­nej bazie ter­ro­ry­stów wszyst­ko się ukła­da­ło. Han­del nie­le­gal­ny­mi towa­ra­mi kwitł, a człon­ko­wie zyski­wa­li na roz­gło­sie, wycho­dząc zwy­cię­sko z kolej­nych misji. Od pew­ne­go cza­su jed­nak zaczę­ły napły­wać plot­ki o giną­cych w nie­wy­ja­śnio­nych oko­licz­no­ściach agen­tach, bom­bach nie­wy­pa­łach, czy nie­praw­dzi­wych infor­ma­cjach wywia­dow­czych. Ter­ro­ry­ści, mając podej­rze­nia, że wśród nich znaj­du­ją się zdraj­cy, zatrud­ni­li zaufa­ne­go detek­ty­wa, by pomógł im roz­wią­zać pro­blem… raz na zawsze.

Opis

TTT to dra tere­no­wa o zasa­dach zbli­żo­nych do popu­lar­nej gry mafia.

  • Detek­tyw wszy­scy wie­dzą kim jest, oraz że nale­ży do mia­sta. Może spraw­dzić, do jakiej dru­ży­ny nale­żał wyeli­mi­no­wa­ny gracz.
  • Dru­ży­na mia­sta (nie­win­nych) — posia­da­ją prze­wa­gę liczeb­ną, nie wie­dzą, kim są zdraj­cy. Aby wygrać, muszą wykoń­czyć zdraj­ców.
  • Dru­ży­na zdraj­ców — wie­dzą kim są inni zdraj­cy. Ich celem jest wykoń­czyć wszyst­ki­chie oso­by z dru­ży­ny mia­sta.
  • Każ­dy gracz ma po 1HP. Eli­mi­na­cja odby­wa się przez tra­fie­nie z bro­ni typu nerf.

W trak­cie gry będzie­cie czuć nie­pew­ność, brak zaufa­nia i strach przed odwró­ce­niem się do kogoś ple­ca­mi. Jed­na run­da trwa oko­ło kil­ku­na­stu minut.

Wymagania

Mile widzia­na wła­sna amu­ni­cja lub broń sys­te­mu nerf oraz stro­je w sty­li­sty­ce gang­sta, któ­rych nie boicie się pobrudzić.

Infografiki

No pain

No pain, czy­li dozwo­lo­ny kon­takt nie­spra­wia­ją­cy dyskomfortu.

Odgrywanie scen przemocy

W grze odgry­wa się sce­ny przemocy.