Strona główna » larp » terenówka

Strategia

Stra­te­gia to kla­sycz­na tere­nów­ka — czy­li wg defi­ni­cji obo­wią­zu­ją­cej na pół­no­cy Pol­ski — fabu­la­ry­zo­wa­na gra tere­no­wa, w któ­rej o zwy­cię­stwie decy­du­je nie tyl­ko inte­lekt, ale też spraw­ność fizycz­na. W tej grze będzie­cie wcie­li­cie się w rolę żoł­nie­rzy dwóch wro­gich armii. Gra odbę­dzie się za dnia w lesie. Poni­żej znaj­dzie­cie kom­plet zasad, spi­sa­nych przez Pio­tra Wider­skie­go na …

Stra­te­gia Read More »

Stumilowy Fajt

Stu­mi­lo­wy Fajt to gra, któ­ra znisz­czy ci wspo­mnie­nia z dzie­ciń­stwa! Zasma­kuj Praw­dzi­wej woj­ny w Stu­mi­lo­wym Lesie! Jak doszło do tak strasz­li­wej sytu­acji? Wiel­ki Kre­ator Wszech­rze­czy, porząd­ku­jąc plan alter­na­tyw­nych rze­czy­wi­sto­ści naci­snął „crtl + v” kil­ka razy za dużo. Przez takie nie­do­pa­trze­nie na fizycz­nej płasz­czyź­nie Stu­mi­lo­we­go Lasu doszło do spo­tka­nia zdu­blo­wa­nych posta­ci Kubu­sia Puchat­ka. A prze­cież Stu­mi­lo­wy las …

Stu­mi­lo­wy Fajt Read More »

Alien — Kolonia Echo Tango 4

Alien: Kolo­nia Echo Tan­go 4 to kolej­na edy­cja uko­cha­nej przez gra­czy tere­nów­ki — czy­li wg defi­ni­cji obo­wią­zu­ją­cej na pół­no­cy Pol­ski — fabu­la­ry­zo­wa­na gra tere­no­wa, w któ­rej o zwy­cię­stwie decy­du­je nie tyl­ko inte­lekt, ale też spraw­ność fizycz­na.. W tej grze będzie­cie odgry­wa­li mari­nes wal­czą­cych o życie lub obcych wal­czą­cych o mari­nes. Gra odbę­dzie się nocą w lesie. …

Alien — Kolo­nia Echo Tan­go 4 Read More »

Przewiń do góry