Strona główna » Larpy » Stumilowy Fajt

Autor/zy:

For­mat: terenówka

Kon­wenc­ja: baj­ka

Czas trwa­nia: 2 godziny

Licz­ba uczest­ników: 18 +

Larp poprowad­zono na:

Puchatek biegł ile sił w łap­kach. Do chat­ki wypełnionej po sufit baryłka­mi mio­du był już tuż tuż. Nagle z chaszczy wyskoczył tygry­sek. „Tamten” Tygry­sek. Pomi­mo tego, że był misiem o bard­zo małym rozumku, zdał sobie sprawę – widząc pędzącą pomarańc­zowo-czarną syl­wetkę – że koniec jest blis­ki. Nagle przed wydat­nym brzuchem misia stanęło Maleńst­wo. „Właś­ci­we” Maleńst­wo. „Tygrysku! Pobawmy się!” – zawołało, po czym obie posta­cie bryknęły w las.
„Uff” – niewiele myśląc pomyślał miś i ruszył pędem dalej. Na drodze minęły się dwa kró­li­ki – „właś­ci­wy” i „niewłaś­ci­wy”. Ten dru­gi został chwilę potem bezl­i­tośnie bryknię­ty przez „właś­ci­wego” tygrys­ka. „Dobrze, że wro­gi tygrys bawi się z naszym maleńst­wem” – zakrzyknął Kró­lik, które­mu pęd powi­etrza odg­i­nał do tyłu uszy. Nieste­ty… Natknął się na wro­giego kłapouchego, który ode­brał mu chęć do życia… Puchatek uznał jed­nak za pri­o­ry­tet Mjut, a nie kró­li­ka i nie pośpieszył z pomocą.

Za ple­ca­mi toczyła się ist­na batalia. Wro­ga sowa załatwiła maleńst­wo, odbryknię­ty kró­lik ska­sował Gofera, a wro­ga Kan­gurzy­ca praw­ie dor­wała Prosi­acz­ka – na szczęś­cie w ostat­niej chwili z odsieczą przy­był Kłapouchy przekonu­jąc troskli­wą mamuśkę, że życie nie ma sen­su. Puchatek był o krok od spiżarni, gdy drogę zastąpił mu Tygry­sek i Kłapouchy. Obo­je od „tam­tych”. Ruszyli do przo­du, gdy za ple­ca­mi misia dało się słyszeć „P‑p-p-p-p-p-p-uchatku!!!”. Prosi­aczek nad­biegł niczym błyskaw­ica, zła­pali się za ręce i jak najlep­si przy­ja­ciele stali się nie do pow­strzy­ma­nia. Prawdzi­wa przy­jaźń jest bowiem niezniszczal­na…

Opis

Stu­milowy Fajt to gra, która zniszczy ci wspom­nienia z dziecińst­wa! Zas­makuj Prawdzi­wej wojny w Stu­milowym Lesie! Jak doszło do tak stras­zli­wej sytu­acji? Wiel­ki Kreator Wszechrzeczy, porząd­ku­jąc plan alter­naty­wnych rzeczy­wis­toś­ci nacis­nął „crtl + v” kil­ka razy za dużo. Przez takie niedopa­trze­nie na fizy­cznej płaszczyźnie Stu­milowego Lasu doszło do spotka­nia zdublowanych postaci Kubu­sia Puchat­ka. A prze­cież Stu­milowy las jest za mały dla zwielokrot­nionej liczny jego mieszkańców! Do tego godzi to w niepow­tarzal­ność, którą do tej pory się szczy­cili. Rozpoczy­na się bru­tal­na wal­ka na wyniszcze­nie prze­ci­wni­ka. Mechan­icznie gra opiera się na pow­iąza­ni­ach między posta­ci­a­mi. Dostęp­nych jest 9 klas postaci – Puchatek, Kró­lik, Tygry­sek, Kłapouchy, Kan­gurzy­ca, Maleńst­wo, Prosi­aczek, Sowa oraz Gofer. Każ­da postać posi­a­da zestaw unikalnych umiejęt­noś­ci, które są opisane na kar­cie postaci. Druży­na skła­da się z 9 osób. W grze chodzi o zrabowanie prze­ci­wnikowi jak najwięk­szej licz­by Mjutów i Marhe­fek.

Wymagania

Pamię­ta­j­cie, żeby ubrać się w strój, do którego nie jesteś­cie emocjon­al­nie przy­wiązani. Musi być wygod­ny i w razie czego — do poświęce­nia!

Infografiki

Full touch

Full touch, czyli doz­wolony pełny kon­takt fizy­czny w ramach ustalonych ograniczeń.

Przewiń do góry