Konwencja: bajka

  • Stumilowy Fajt

    Stumilowy Fajt

    Stu­mi­lo­wy Fajt to gra, któ­ra znisz­czy ci wspo­mnie­nia z dzie­ciń­stwa! Zasma­kuj Praw­dzi­wej woj­ny w Stu­mi­lo­wym Lesie! Jak doszło do tak strasz­li­wej sytu­acji? Wiel­ki Kre­ator Wszech­rze­czy, porząd­ku­jąc plan alter­na­tyw­nych rze­czy­wi­sto­ści naci­snął „crtl + v” kil­ka razy za dużo. Przez takie nie­do­pa­trze­nie na fizycz­nej płasz­czyź­nie Stu­mi­lo­we­go Lasu doszło do spo­tka­nia zdu­blo­wa­nych posta­ci Kubu­sia Puchat­ka. A prze­cież Stu­mi­lo­wy las…