Alien - Kolonia Echo Tango 4 - BlackBox 3City

Alien — Kolonia Echo Tango 4

Autor/zy:

For­mat: tere­nów­ka

Kon­wen­cja: scien­ce fiction

Czas trwa­nia: 2 godzi­ny

Licz­ba uczest­ni­ków: 12 — 48

Larp popro­wa­dzo­no na:

Noc. Tro­pi­kal­ny las… W tej mgle świa­tło latar­ki rzu­ca­ło gęsty słup świa­tła. Bate­rie były na wyczer­pa­niu. Te od detek­to­ra ruchu już się daw­no wyczer­pa­ły. Żoł­nie­rze Gil­dii Kosmicz­nej nie ucie­szy­li się z tego fak­tu. Nawet pocie­sza­nie majo­ra, że “to były zają­ce” nic nie dawa­ło. To było za duże i za szybkie.
Nawet jak na zające.
Sze­re­go­we­mu Che­re­sh­ne­ek nie dawa­ło to spo­ko­ju. Obsłu­gi­wał detek­tor — zanim ten zupeł­nie padł. Che­re­sh­ne­ek powta­rzał sobie w myślach cały czas:  “Po pro­stu cała pusz­cza nocą żyje. Wszę­dzie sły­chać odgło­sy pusz­czy, nic wię­cej.” Ryt­micz­na, regu­lar­na argu­men­ta­cja uspo­ka­ja­ła go, kie­dy zer­kal na ilość punk­tów na wskaźniku.
“Ale czy napraw­dę wszyst­kie te pie­przo­ne “zają­ce” pod­cho­dzą na 10, 15 metrów? A nawet jeśli. To cze­mu nie zni­ka­ją? Major mówił “Nie­ee… one po pro­stu są cie­ka­we”. Tak, tak panie majo­rze, ale dla­cze­go one idą za nami i skąd do kur­wy nędzy w tym lesie jest tyle zajęcy?”
Nagle gdzieś usły­szał poru­sze­nie. Zdła­wio­ny krzyk. Upa­dła latar­ka. Che­re­sh­ne­ek odwró­cił się szyb­ko. Major już nie żył. Coś mu ode­rwa­ło głowę…

Zają­ce musia­ły być rozeźlone.

I głod­ne.

Opis

Alien: Kolo­nia Echo Tan­go 4 to kolej­na edy­cja uko­cha­nej przez gra­czy tere­nów­ki — czy­li wg defi­ni­cji obo­wią­zu­ją­cej na pół­no­cy Pol­ski — fabu­la­ry­zo­wa­na gra tere­no­wa, w któ­rej o zwy­cię­stwie decy­du­je nie tyl­ko inte­lekt, ale też spraw­ność fizycz­na.. W tej grze będzie­cie odgry­wa­li mari­nes wal­czą­cych o życie lub obcych wal­czą­cych o mari­nes. Gra odbę­dzie się nocą w lesie. Poni­żej znaj­dzie­cie kom­plet zasad, spi­sa­nych przez Pio­tra Wider­skie­go na potrze­by kon­wen­tu Hard­kon 2008.
 1. Mecha­ni­ka
  1. Podział: Alien jest dru­ży­no­wą grą tere­no­wą. Gra­cze dzie­lą się na Alie­nów i Mari­nes sfor­mo­wa­nych w 12 oso­bo­we eki­py. Jed­na eki­pa, to 7 Mari­nes i 5 Alie­nów. Mari­nes gru­pu­ją się w swój oddział i Alie­ni również.
  2. Cel: Zada­niem oddzia­łu Mari­nes będzie przej­ście przy­go­to­wa­nej tra­sy i wyko­na­nie wszyst­kich zadań na punk­tach spe­cjal­nych. Zada­niem gru­py Alie­nów jest wytrze­bie­nie oddzia­łu Mari­nes (nie wli­cza­my w to MG).
  3. Oddział Mari­nes: Do każ­de­go oddzia­łu Mari­nes jest przy­pi­sa­ny MG, któ­ry będzie prze­pro­wa­dzał przez tra­sę i wyja­śniał kwe­stie spor­ne. Wszy­scy mari­nes powin­ni cho­dzić razem. Każ­dy Mari­nes jest ozna­czo­ny przy­kle­jo­nym świa­tłem che­micz­nym. Dru­ży­ny Mari­nes star­tu­ją z jed­ne­go punk­tu i są pusz­cza­ne w odstę­pach co 20 minut. Na jed­ną dru­ży­nę przypada: 
   • 50 sztuk amunicji
   • 6 sztuk broni
   • 1 mio­tacz ognia (pisto­let wodny)
   • jeden zapa­so­wy zbior­nik pali­wa do mio­ta­cza ognia
   • 1 nosze
  4. Gru­pa Alie­nów Gru­pa Alie­nów nie dosta­je MG. Jest swo­bod­ną gru­pą, któ­ra może się roz­dzie­lać pod warun­kiem, że gra­cze zna­ją teren. Nale­ży gru­pę Alie­nów prze­pro­wa­dzić wcze­śniej przez teren roz­gryw­ki. Z uwa­gi, że gra­cze gra­ją­cy Mari­nes nie mogą wie­dzieć, co się będzie dzia­ło na tra­sie, to odbę­dzie się spe­cjal­ne spo­tka­nie przed grą z gru­pą Alie­nów. Zosta­ną im udzie­lo­ne wska­zów­ki fabularne.
 2. Mecha­ni­ka wal­ki jest bar­dzo prosta: 
  1. Jeże­li Mari­nes zosta­nie dotknię­ty przez żywe­go Alie­na, to jest ran­ny (patrz: Rany, Śmierć — Marines)
  2. Jeże­li Mari­nes tra­fi Alie­na sztu­ką amu­ni­cji, to Alien ginie.
  3. Jeże­li Mari­nes tra­fi Alie­na z mio­ta­cza ognia, to Alien ginie.
  4. Mari­nes nic sobie nie robią jeże­li tra­fią w sie­bie sztu­ką amu­ni­cji, ale jeże­li dosta­nie z mio­ta­cza ognia to mari­nes jest ranny.
 3. Obra­że­nia.
  1. Mari­nes: Jeże­li Mari­nes zosta­je ran­ny, to pada na zie­mię. Krzy­czy i pisz­czy z bólu. Musi mu zostać udzie­lo­na pomoc by mógł dalej funk­cjo­no­wać. Pomoc pole­ga na prze­nie­sie­niu ran­ne­go mari­nes do następ­ne­go punk­tu spe­cjal­ne­go tak by nie doty­kał zie­mi. Moż­na to wyko­nać przy pomo­cy noszy, albo wzię­ciu ran­ne­go mari­nes „na bara­na”. Donie­sio­ny ran­ny do punk­tu spe­cjal­ne­go pyta MG czy już jest zdro­wy. Gracz musi cze­kać na zgo­dę MG. Jeże­li Mari­nes nie zosta­je udzie­lo­na pomoc, to pono­si śmierć. Jeże­li tak się sta­nie, to Alie­ni bio­rą takie­go gra­cza do swo­jej dru­ży­ny. Zry­wa­ją świa­teł­ko che­micz­ne i po następ­nym punk­cie respawn (patrz: Alie­ny – mecha­ni­ka) może ata­ko­wać marinesów.
  2. Alie­ny: Jeże­li Alien zgi­nie, to uda­je się do następ­ne­go punk­tu respawn. Następ­ny punkt respawn zawsze będzie kawa­łek za punk­tem spe­cjal­nym Mari­nes. Alien zawsze, odzy­sku­je życie raz na jeden odci­nek spe­cjal­ny Mari­nes. Jeże­li Mari­nes idą z punk­tu 2. do 3., to Alien, któ­ry zgi­nie na tym odcin­ku, może ponow­nie zaata­ko­wać na odcin­ku 3 do 4. WYJĄTKIEM JEST JEŻELI WSKAZÓWKI FABULARNE MÓWIĄ INACZEJ.
 4. Przej­mo­wa­nie mar­twych Mari­nes. Jeże­li jakiś Mari­nes poniósł śmierć. Był ran­ny i jego towa­rzy­sze go zosta­wi­li (ok. 20 m od towa­rzy­szy żywych), to wte­dy takie­go gra­cza się bie­rze i zry­wa mu się świa­teł­ko che­micz­ne. Jest teraz Alie­nem. Udzie­la mu się wska­zó­wek fabu­lar­nych. Od następ­ne­go punk­tu respawn ata­ku­je jako nor­mal­ny Alien.

Wymagania

Przy­go­tuj­cie sobie mili­tar­ne stro­je z ele­men­ta­mi SF. W koń­cu jeste­ście kosmicz­ną pie­cho­tą! Może źle dozbro­jo­ną, ale jed­nak… Woj­sko to woj­sko! I pamię­taj­cie, że ta gra to tere­nów­ka! Coś może się znisz­czyć, porwać, prze­dziu­ra­wić. Nie wybie­ra­cie się na stud­niów­kę! Wylą­du­je­cie na pla­ne­cie obla­złej przez obcych!

Infografiki

Wymagane stroje

Gra wyma­ga wcze­śniej­sze­go przy­go­to­wa­nia stroju.

Full touch

Full touch, czy­li dozwo­lo­ny peł­ny kon­takt fizycz­ny w ramach usta­lo­nych ograniczeń.

W grze pojawiają się straszne lub obrzydliwe elementy

W grze poja­wia­ją się strasz­ne lub obrzy­dli­we elementy.

Odgrywanie scen przemocy

W grze odgry­wa się sce­ny przemocy.