Strona główna » Larpy » Alien — Kolonia Echo Tango 4

Autor/zy:

For­mat: terenówka

Kon­wenc­ja: sci­ence fiction

Czas trwa­nia: 2 godziny

Licz­ba uczest­ników: 12 — 48

Larp poprowad­zono na:

Noc. Tropikalny las… W tej mgle światło latar­ki rzu­cało gęsty słup światła. Baterie były na wycz­er­pa­niu. Te od detek­to­ra ruchu już się dawno wycz­er­pały. Żołnierze Gildii Kos­micznej nie ucieszyli się z tego fak­tu. Nawet pocieszanie majo­ra, że “to były zające” nic nie dawało. To było za duże i za szybkie.
Nawet jak na zające.
Szere­gowe­mu Cheresh­neek nie dawało to spoko­ju. Obsługi­wał detek­tor — zan­im ten zupełnie padł. Cheresh­neek pow­tarzał sobie w myślach cały czas:  “Po pros­tu cała puszcza nocą żyje. Wszędzie sły­chać odgłosy puszczy, nic więcej.” Ryt­micz­na, reg­u­lar­na argu­men­tac­ja uspoka­jała go, kiedy zerkal na ilość punk­tów na wskaźniku.
“Ale czy naprawdę wszys­tkie te pieprzone “zające” pod­chodzą na 10, 15 metrów? A nawet jeśli. To czemu nie znika­ją? Major mówił “Nieee… one po pros­tu są ciekawe”. Tak, tak panie majorze, ale dlaczego one idą za nami i skąd do kur­wy nędzy w tym lesie jest tyle zajęcy?”
Nagle gdzieś usłyszał porusze­nie. Zdław­iony krzyk. Upadła latar­ka. Cheresh­neek odwró­cił się szy­bko. Major już nie żył. Coś mu oder­wało głowę…

Zające musi­ały być rozeźlone.

I głodne.

Opis

Alien: Kolo­nia Echo Tan­go 4 to kole­j­na edy­c­ja ukochanej przez graczy terenów­ki — czyli wg definicji obow­iązu­jącej na półno­cy Pol­s­ki — fab­u­lary­zowana gra terenowa, w której o zwycięst­wie decy­du­je nie tylko intelekt, ale też sprawność fizyczna..

W tej grze będziecie odgry­wali marines wal­czą­cych o życie lub obcych wal­czą­cych o marines. Gra odbędzie się nocą w lesie.

Poniżej zna­jdziecie kom­plet zasad, spisanych przez Pio­tra Wider­skiego na potrze­by kon­wen­tu Hard­kon 2008.

 1. Mechani­ka
  1. Podzi­ał:
   Alien jest drużynową grą terenową. Gracze dzielą się na Alienów i Marines sfor­mowanych w 12 osobowe ekipy. Jed­na ekipa, to 7 Marines i 5 Alienów.
   Marines grupu­ją się w swój odd­zi­ał i Alieni również.
  2. Cel:
   Zadaniem odd­zi­ału Marines będzie prze­jś­cie przy­go­towanej trasy i wyko­nanie wszys­t­kich zadań na punk­tach specjalnych.
   Zadaniem grupy Alienów jest wytrze­bi­e­nie odd­zi­ału Marines (nie wlicza­my w to MG).
  3. Odd­zi­ał Marines:
   Do każdego odd­zi­ału Marines jest przyp­isany MG, który będzie przeprowadzał przez trasę i wyjaś­ni­ał kwest­ie sporne. Wszyscy marines powin­ni chodz­ić razem. Każdy Marines jest oznac­zony przyk­le­jonym światłem chemicznym. Drużyny Marines star­tu­ją z jed­nego punk­tu i są puszczane w odstę­pach co 20 min­ut. Na jed­ną drużynę przypada: 
   • 50 sztuk amunicji
   • 6 sztuk broni
   • 1 mio­tacz ognia (pis­to­let wodny)
   • jeden zapa­sowy zbiornik pali­wa do mio­tacza ognia
   • 1 nosze
  4. Gru­pa Alienów
   Gru­pa Alienów nie dosta­je MG. Jest swo­bod­ną grupą, która może się rozdzielać pod warunk­iem, że gracze zna­ją teren. Należy grupę Alienów przeprowadz­ić wcześniej przez teren roz­gry­w­ki. Z uwa­gi, że gracze gra­ją­cy Marines nie mogą wiedzieć, co się będzie dzi­ało na trasie, to odbędzie się spec­jalne spotkanie przed grą z grupą Alienów. Zostaną im udzielone wskazów­ki fabularne.
 2. Mechani­ka wal­ki jest bard­zo prosta: 
  1. Jeżeli Marines zostanie dotknię­ty przez żywego Aliena, to jest ran­ny (patrz: Rany, Śmierć — Marines)
  2. Jeżeli Marines trafi Aliena sztuką amu­nicji, to Alien ginie.
  3. Jeżeli Marines trafi Aliena z mio­tacza ognia, to Alien ginie.
  4. Marines nic sobie nie robią jeżeli trafią w siebie sztuką amu­nicji, ale jeżeli dostanie z mio­tacza ognia to marines jest ranny.
 3. Obraże­nia.
  1. Marines:
   Jeżeli Marines zosta­je ran­ny, to pada na ziemię. Krzy­czy i piszczy z bólu. Musi mu zostać udzielona pomoc by mógł dalej funkcjonować. Pomoc pole­ga na prze­niesie­niu ran­nego marines do następ­nego punk­tu spec­jal­nego tak by nie dotykał zie­mi. Moż­na to wykon­ać przy pomo­cy noszy, albo wzię­ciu ran­nego marines „na barana”.
   Donie­siony ran­ny do punk­tu spec­jal­nego pyta MG czy już jest zdrowy. Gracz musi czekać na zgodę MG.
   Jeżeli Marines nie zosta­je udzielona pomoc, to ponosi śmierć. Jeżeli tak się stanie, to Alieni biorą takiego gracza do swo­jej drużyny. Zry­wa­ją światełko chemiczne i po następ­nym punkcie respawn (patrz: Alieny – mechani­ka) może atakować marinesów.
  2. Alieny:
   Jeżeli Alien zginie, to uda­je się do następ­nego punk­tu respawn. Następ­ny punkt respawn zawsze będzie kawałek za punk­tem spec­jal­nym Marines. Alien zawsze, odzysku­je życie raz na jeden odcinek spec­jal­ny Marines. Jeżeli Marines idą z punk­tu 2. do 3., to Alien, który zginie na tym odcinku, może ponown­ie zaatakować na odcinku 3 do 4.
   WYJĄTKIEM JEST JEŻELI WSKAZÓWKI FABULARNE MÓWIĄ INACZEJ.
 4. Prze­j­mowanie martwych Marines.
  Jeżeli jak­iś Marines poniósł śmierć. Był ran­ny i jego towarzysze go zostaw­ili (ok. 20 m od towarzyszy żywych), to wtedy takiego gracza się bierze i zry­wa mu się światełko chemiczne. Jest ter­az Alienem. Udziela mu się wskazówek fab­u­larnych. Od następ­nego punk­tu respawn ataku­je jako nor­mal­ny Alien.

Wymagania

Przy­go­tu­j­cie sobie mil­i­tarne stro­je z ele­men­ta­mi SF. W końcu jesteś­cie kos­miczną piechotą! Może źle dozbro­joną, ale jed­nak… Wojsko to wojsko! I pamię­ta­j­cie, że ta gra to terenówka! Coś może się zniszczyć, por­wać, przedz­i­u­raw­ić. Nie wybiera­cie się na studniówkę! Wylą­du­je­cie na planecie oblazłej przez obcych!

Infografiki

Wymagane stroje

Gra wyma­ga wcześniejszego przy­go­towa­nia stroju.

Full touch

Full touch, czyli doz­wolony pełny kon­takt fizy­czny w ramach ustalonych ograniczeń.

W grze pojawiają się straszne lub obrzydliwe elementy

W grze pojaw­ia­ją się straszne lub obrzy­dli­we elementy.

Odgrywanie scen przemocy

W grze odgry­wa się sce­ny przemocy.

Przewiń do góry