BlackBox No.132 — Inny Czas

Czas: 18.05.2024 r. godz. 17:00

Nasz dzie­sią­ty sezon chce­my zamknąć akcen­tem magicz­nym i cie­płym. Grą, któ­ra osta­tecz­nie prze­pro­wa­dzi nas z mro­ków zimy i wio­sen­nej sza­ru­gi do bram lata. Od daw­na nie koń­czy­li­śmy sezo­nu tak póź­no, ale był to jedy­ny ter­min, w któ­rym Agniesz­ka Kru­piń­ska mogła popro­wa­dzić dla Was swój larp:

Inny Czas

Akcja tego sło­wiań­skie­go sce­na­riu­sza obej­mu­je wie­czór pod­czas prze­si­le­nia let­nie­go, peł­ną cza­rów, mistycz­ną Noc Kupa­ły. Larp opar­ty jest na zgłę­bia­niu rela­cji mię­dzy posta­cia­mi na skra­ju doro­sło­ści, grze na sekre­tach i tajem­ni­cach oraz pisa­niu histo­rii na nowo w obli­czu nie­unik­nio­ne­go — prę­dzej czy póź­niej cze­ka­ją­cej każ­de­go nud­nej, powta­rzal­nej i prze­wi­dy­wal­nej sta­bi­li­za­cji, doj­rza­łe­go życia, któ­re dla posta­ci lar­pu bywa jed­no­znacz­ne ze śmiercią.

Mamy nadzie­ję, że ten nagro­dzo­ny głów­ną nagro­dą w kon­kur­sie Cza­ry (festi­wal SPOT 2022) larp pięk­nie domknie nasz jubi­le­uszo­wy sezon i deka­dę lar­po­wa­nia pod szyl­dem Black­Box 3City.

Miejsce

Gra odbę­dzie się w obrę­bie aglo­me­ra­cji trój­miej­skiej. Wię­cej szcze­gó­łów poda­my wkrótce!

Bilety

Bile­ty na larp będą dostęp­ne w ser­wi­sie EVENEA w cenie 60zł. Sprze­daż roz­pocz­nie się w ponie­dzia­łek, 6 maja, o godzi­nie 20:00.

Procedura zapisów na larp:

  • Kup w ser­wi­sie EVENEA bilet na larp.
  • Prze­czy­taj opis posta­ci w LIŚCIE WAKATÓW (opu­bli­ku­je­my ją razem z bile­ta­mi), a następ­nie wybierz trzy posta­cie, w któ­re chcesz się wcielić.
  • Napisz maila z wybra­ny­mi waka­ta­mi na adres piotr.milewski@bb3c.pl
  • Cze­kaj na odpo­wiedź z potwier­dze­niem wybo­ru posta­ci, a w mię­dzy­cza­sie szy­kuj swój strój na larp!

W ramach spotkania poprowadzimy następujące gry:

Inny czas

18.05.2024 r. godz. 17:00Cena bile­tu 60 zł.