Inny czas - BlackBox 3City

Inny czas

Autor/zy:

Czas trwa­nia: 4 godzi­ny

Licz­ba uczest­ni­ków: 5

Larp popro­wa­dzo­no na:

Świat jest jesz­cze mło­dy i dopie­ro uczy się cho­dzić wśród mgieł i powol­nych wscho­dów słońca.

Jeste­ście miesz­kań­ca­mi Wio­ski. Nie zna­cie inne­go życia, bo świat nie ma nazw poza Wio­ską. Dla każ­de­go z Was Wio­ska jest tro­chę czym innym, ale jed­no jest nie­za­prze­czal­ne – to Wasz Dom.

Wasz Dom jest cie­płem poran­ne­go świa­tła wpa­da­ją­ce­go przez prze­świ­ty w gęstych, zie­le­nią­cych się koro­nach drzew.
Jest pomru­kiem zim­nej, kry­sta­licz­nie czy­stej wody pły­ną­cej w wart­kim stru­mie­niu na północy.
Jest świ­stem wia­tru w okien­ni­cach, któ­re co wie­czór same uchy­la­ją się, by wpu­ścić do środ­ka pierw­sze podmu­chy lata.
Jest zapa­chem świe­żych zbóż i sma­kiem cie­pła led­wie co upie­czo­ne­go chle­ba nie­sio­ne­go w baweł­nia­nym tobołku.
Jest koją­cym doty­kiem mat­ki i ostrym gło­sem ojca.
Jest skrzy­pie­niem szorst­kich desek pod naci­skiem zim­nych, bosych stóp, zmie­rza­ją­cych szyb­ko ku sien­ni­ko­wi by schro­nić się pod pierzyną.
Jest szep­tem wyso­kich traw rosną­cych na połu­dniu, w któ­rych kry­ją się prze­ra­ża­ją­ce stworzenia.
Jest przy­sta­nią dla nie­na­zwa­nych zja­wisk, któ­re wyją w ciem­no­ściach nocy.
Jest pełen żywej wciąż magii, uro­ków i klątw, któ­re sie­ją strach w ser­cach mieszkańców.

I w koń­cu – Wasz Dom, Wio­ska, jest tyl­ko kolej­nym miej­scem na mapie w tra­sie Przy­by­szy — istot, któ­re zja­wia­ją się co jakiś czas — zim­nych, sza­rych i bru­tal­nych, o któ­rych sama myśl mro­zi krew w żyłach gdy, pospiesz­nie zamy­ka się drzwi i okiennice.

Wio­ska jest spo­koj­na i tajem­ni­cza, zna­na i prze­ra­ża­ją­ca, bez­piecz­na i obca.

I z każ­dym mie­sią­cem Wasze­go życia Wio­ska się zmie­nia, a świat powo­li kończy.

Opis

Larp jest opo­wie­ścią zako­rze­nio­ną w sło­wiań­skiej rze­czy­wi­sto­ści, ale jed­no­cze­śnie peł­ną fantazmatów.

To sce­na­riusz o zma­ga­niu się z samym sobą, oko­licz­no­ścia­mi, moral­ny­mi nor­ma­mi i wyzwa­niem, jakim jest chęć napi­sa­nia wła­snej histo­rii w świe­cie, w któ­rym życie opie­ra się o powta­rzal­ność. O życiu na pogra­ni­czu fak­tu i baśni. O ludziach, któ­rzy za wszel­ką cenę chcą, z roz­ma­itym skut­kiem, nadać sens wła­snej egzystencji.

Larp opar­ty jest na zgłę­bia­niu rela­cji mię­dzy posta­cia­mi na skra­ju doro­sło­ści, grze na sekre­tach i tajem­ni­cach oraz pisa­niu histo­rii na nowo w obli­czu nie­unik­nio­ne­go — prę­dzej czy póź­niej cze­ka­ją­cej każ­de­go nud­nej, powta­rzal­nej i prze­wi­dy­wal­nej sta­bi­li­za­cji, doj­rza­łe­go życia, któ­re dla posta­ci lar­pu bywa jed­no­znacz­ne ze śmiercią.

Akcja dziać się będzie jed­ne­go wie­czo­ra przy ogni­sku pod­czas prze­si­le­nia let­nie­go, w naj­krót­szą noc roku – Noc Kupały.

Larp wygrał kon­kurs Cza­ry pod­czas festi­wa­lu lar­po­we­go SPOT 2022.

Inspi­ra­cje: stroje

Inspi­ra­cje: fryzury

Wymagania

Pro­si­my o przy­by­cie w kostiu­mach nawią­zu­ją­cych do tema­ty­ki gry. Spraw­dzi się wszyst­ko, co pro­ste, wio­sko­we, fol­ko­we, słowiańskie.
Każ­da z posta­ci żeń­skich powin­na mieć wia­nek — im więk­szy i peł­niej­szy, tym lep­szy. Jeśli go nie masz — napisz do nas, pomożemy!
Każ­da z posta­ci męskich powin­na mieć wisio­rek — na rze­mie­niu, drew­nia­ny bądź kościa­ny, z dowol­nym sym­bo­lem (na potrze­by lar­pu uda­my, że jest sło­wiań­ski). Jeśli go nie masz — napisz do nas, pomożemy!

Infografiki

Wymagane stroje

Gra wyma­ga wcze­śniej­sze­go przy­go­to­wa­nia stroju.

Full touch

Full touch, czy­li dozwo­lo­ny peł­ny kon­takt fizycz­ny w ramach usta­lo­nych ograniczeń.

Gra porusza tematykę uzależnień

Gra poru­sza tema­ty­kę uzależnień.

Odgrywanie scen przemocy

W grze odgry­wa się sce­ny przemocy.

Wulgarny język

W grze obec­ny jest wul­gar­ny język.

W grze pojawia się hazard

W grze poja­wia się hazard.