BlackBox No.131 — Baby Larps Day

Czas: 28.04.2024 r. godz. 12:00

Lar­py są jak marze­nia: od ogrom­nych i potęż­nych (jak dzie­się­cio­ty­sięcz­ny larp Conqu­est of Mytho­dea lub wła­sna wyspa w Szko­cji z zam­kiem po grun­tow­nym remon­cie) po drob­ne i uro­cze (jak nagro­dzo­ny w kon­kur­sie Gol­den Cobra 2022 larp Dusza Igna­ce­go Kitlow­skie­go czy ema­lio­wa­na przy­pin­ka w kształ­cie ulu­bio­ne­go Pokemona).

Black­Box zdo­mi­no­wa­ny jest przez lar­py kame­ral­ne dla kil­ku­na­stu osób. Rzad­ko wysta­wia­my pro­duk­cje więk­sze i mniej­sze (naj­czę­ściej robi­my to pod­czas dorocz­ne­go festi­wa­lu Black­Box Sum­mer Week). Tym razem posta­no­wi­li­śmy wygo­spo­da­ro­wać czas i miej­sce wła­śnie na te drob­niej­sze lar­py, któ­re też zasłu­gu­ją na uwa­gę. Tak powstał Baby Larp Day, któ­ry koor­dy­nu­ją wspól­nie Kse­nia Goliń­ska oraz Igna­cy Kitlowski.

Program

Popro­wa­dzi­my dla Was aż 5 gier w dwóch ścież­kach. Będą to nastę­pu­ją­ce scenariusze:

Dokład­ny har­mo­no­gram wyda­rze­nia poda­my do koń­ca lutego.

Miejsce

Wyda­rze­nie odbę­dzie się w nie­dzie­lę, 28 kwiet­nia w Pomor­skim Par­ku Nauko­­wo-Tech­no­­lo­­gi­cz­nym w Gdy­ni. Szcze­gó­ło­wy har­mo­no­gram gier poda­my już wkrót­ce. Każ­dy jest mile widzia­ny na lar­po­we plot­ki w dowol­nym ter­mi­nie, acz na lar­py pro­si­my o przy­by­cie 15 minut wcześniej.

Bilety

Bile­ty na larp będą dostęp­ne w ser­wi­sie EVENEA w cenie 20zł. Sprze­daż roz­pocz­nie się w ponie­dzia­łek, 8 kwiet­nia, o godzi­nie 20:00.

Procedura zapisów na larp:

Role oraz kar­ty posta­ci zosta­ną przy­dzie­lo­ne na miej­scu przez Pro­wa­dzą­cych poszcze­gól­ne gry.

W ramach spotkania poprowadzimy następujące gry:

Zegar Tyka

Cena bile­tu 20 zł. 

Pustelnia

Cena bile­tu 20 zł. 

Sanktuarium

Cena bile­tu 20 zł. 

Jay Piper zaprasza Cię do wideorozmowy

Cena bile­tu 20 zł. 

Tak długo jak tego nie powiemy

Cena bile­tu 20 zł.