Zegar Tyka - BlackBox 3City

Zegar Tyka

Autor/zy:

Czas trwa­nia: 3 godzi­ny

Licz­ba uczest­ni­ków: 8

Larp popro­wa­dzo­no na:

Osiem osób z twa­rzą ukry­tą pod maską.
Osiem pisto­le­tów z zała­do­wa­nym jed­nym nabojem.
Jedy­na oka­zja, aby ura­to­wać swo­je życie.

Nie masz poję­cia, co to za miej­sce. Pamięć nie jest two­im sojusz­ni­kiem. Masz w gło­wie jed­no imię i nazwi­sko oso­by, któ­rej zabi­cie uwol­ni cię od cier­pie­nia. “Zabi­jesz lub zgi­niesz, nie ma inne­go wybo­ru” — ten głos nadal dźwię­czy w two­jej gło­wie. Wal­ka w poje­dyn­kę może oka­zać się znacz­nie trud­niej­sza, jed­nak komu możesz zaufać? Zlo­ka­li­zo­wa­nie celu wca­le nie będzie takie pro­ste, bowiem ktoś na pew­no polu­je też na cie­bie. Może to być cza­sem twój naj­więk­szy wróg, albo naj­bar­dziej zaufa­ny przy­ja­ciel. Wystar­czy zdra­dzić jed­no sło­wo o sobie za dużo, żeby skoń­czyć z dziu­rą w gło­wie. A na Krze­śle Śmier­ci nie moż­na kłamać…
Zegar tyka…

Opis

Zegar tyka to larp kame­ral­ny w kli­ma­cie noir, w któ­rym nie ma za wie­le miej­sca na szczę­śli­we zakoń­cze­nie, a czerń i biel mie­sza­ją się w bru­tal­ną sza­rość. Gra­cze wcie­lą się w role osób, któ­rych wspo­mnie­nia w więk­szo­ści znaj­du­ją się za gęstą mgłą. W nie­zna­nym im barze o nazwie “Para­di­se” wybu­dza ich głos sły­sza­ny tyl­ko w ich wła­snych gło­wach. Głos ten wyja­wia, że do ich krwio­bie­gu zosta­ła wpusz­czo­na tru­ci­zna, któ­ra zabi­je ich za dokład­nie 105 minut. Ist­nie­je jed­nak odtrut­ka, któ­ra pozwo­li im zacho­wać życie. Aby ją zdo­być, będą musie­li posu­nąć się jed­nak do ode­bra­nia życia kon­kret­nej oso­bie. Komu? A czy to napraw­dę ma jakie­kol­wiek znaczenie?

W trak­cie roz­gryw­ki wspo­mnie­nia o sobie zaczną powra­cać. Intry­gi, gry i zakła­dy, któ­rych staw­ką są infor­ma­cje o was samych, zdra­dy i soju­sze — to wszyst­ko leży w gestii klien­tów Para­di­se, obsłu­ga nie zamie­rza inter­we­nio­wać. Rolą pra­cow­ni­ków baru jest obsłu­ga klien­tów oraz zarzą­dza­nie obo­wiąz­ko­wą atrak­cją loka­­lu- tzw. “Krze­słem Śmier­ci”. Co pewien czas na Krze­sło zosta­ną zapro­szo­ne oso­by, któ­re będą musia­ły odpo­wie­dzieć na jed­no pyta­nie zada­ne przez resz­tę klien­tów. I tyl­ko w tym jed­nym momen­cie, praw­da będzie musia­ła ujrzeć świa­tło dzienne.

Larp wyko­rzy­stu­je motyw “skraj­ne­go prze­trwa­nia”, któ­ry moż­na koja­rzyć z takich fil­mów jak Wście­kłe psy (1992), Exam (2009), Nine Dead (2009), The Plat­form (2020). Brak wspo­mnień, nowe śro­do­wi­sko, nie­zna­ne oso­by, “zabij lub zgiń”, ogra­ni­cze­nie cza­so­we — to wszyst­ko spra­wia, że Zegar Tyka jest grą o trud­nym, psy­cho­lo­gicz­nym kli­ma­cie, w któ­rym nie ma za wie­le miej­sca na pozy­tyw­ne emo­cje. Tema­ty poru­sza­ne w grze będą zde­cy­do­wa­nie nawią­zy­wać do war­to­ścio­wa­nia życia, śmier­ci, prze­mo­cy oraz rze­czy, któ­rych zro­bie­nia moż­na już tyl­ko żało­wać. Każ­da z ośmiu osób dys­po­nu­je na czas prze­by­wa­nia w barze Para­di­se uni­ka­to­wą umie­jęt­no­ścią, któ­ra zależ­na jest od cza­su, wyświe­tla­ne­go aktu­al­nie na zega­rze. Jest to zde­cy­do­wa­nie typ roz­gryw­ki okre­śla­nej jako play4trouble.

Wymagania

Wszyst­kie role wyko­rzy­sty­wa­ne w grze są uni­sex (for­mat kart może wska­zy­wać na kon­kret­ną płeć, ale to tyl­ko przy­ję­ty rodzaj nar­ra­cji) i będą roz­da­wa­ne już na samej grze. Z tego powo­du pro­si­my wszyst­kich o przy­by­cie w mia­rę moż­li­wie czar­nym, jed­no­li­tym stro­ju bez jakich­kol­wiek gra­fik. Strój powi­nien być luź­ny i wygodny.
Mamy przy­go­to­wa­ne dla was bia­łe maski na twarz uży­wa­ne pod­czas gry, jed­nak jeśli macie jakieś wła­sną maskę, to może­cie zabrać ją ze sobą.

Infografiki

Tylko dla pełnoletnich

Gra tyl­ko dla uczest­ni­ków pełnoletnich.

Wymagane stroje

Gra wyma­ga wcze­śniej­sze­go przy­go­to­wa­nia stroju.

No pain

No pain, czy­li dozwo­lo­ny kon­takt nie­spra­wia­ją­cy dyskomfortu.

W grze pojawia się tematyka dyskryminacji bądź wykorzystania

Gra poru­sza tema­ty­kę dys­kry­mi­na­cji, bądź wykorzystania.

W grze pojawiają się straszne lub obrzydliwe elementy

W grze poja­wia­ją się strasz­ne lub obrzy­dli­we elementy.

Odgrywanie scen przemocy

W grze odgry­wa się sce­ny przemocy.

Wulgarny język

W grze obec­ny jest wul­gar­ny język.

W grze pojawia się hazard

W grze poja­wia się hazard.