Jay Piper zaprasza Cię do wideorozmowy - BlackBox 3City

Jay Piper zaprasza Cię do wideorozmowy

Autor/zy:

Czas trwa­nia: 1 godzi­ny

Licz­ba uczest­ni­ków: 2

W tym

1
1

Larp popro­wa­dzo­no na:

Sta­ny Zjed­no­czo­ne, rok 2040. Sha­ron Piper sie­dzi przed ekra­nem swo­je­go lap­to­pa i odpo­czy­wa po dosyć męczą­cym dniu. Nagle roz­brzmie­wa dzwo­nek jej tele­fo­nu. Dzwo­ni Jay, jej zagi­nio­ny syn, któ­ry uciekł z domu wie­le lat temu. 

Jeże­li dzwoni…
Jeże­li dzwo­ni, to musi być w tarapatach.

Opis

Jay Piper to mały larp w kon­wen­cji cyber­punk, któ­re­go akcja dzie­je się pod­czas inter­ne­to­wej roz­mo­wy mat­ki oraz jej dziec­ka, któ­rzy nie widzie­li się od wie­lu lat. Gra powsta­ła jako larp onli­ne, jed­nak obec­nie jest pro­wa­dzo­na rów­nież w for­mu­le stacjonarnej.

Lista Postaci

Mat­ka (Sha­ron Piper) – samot­na wdo­wa wynaj­mu­ją­ca nie­wiel­kie miesz­ka­nie na przed­mie­ściach Nowe­go Jor­ku.
Syn/córka (Jay/Janice Piper) – gdzie on się podzie­wał przez te lata?! Wszy­scy myśle­li, że nie żyje!

Wymagania

Pro­si­my o przy­by­cie na grę w stro­jach luź­no inspi­ro­wa­nych kon­wen­cją cyber­punk lub jed­no­li­cie czarnych.

Ważne

Gra poru­sza w kar­tach posta­ci takie tema­ty jak: alko­ho­lizm, samo­oka­le­cza­nie, mor­der­stwo, śmierć, tor­tu­ry psy­chicz­ne, nie­chcia­na cią­ża, tok­sycz­ne rela­cje, prze­moc domo­wa. Ponad­to, w kar­tach posta­ci wystę­pu­je wul­gar­ny język. Na samej grze gra­cze będą mie­li przez jakiś czas zasło­nię­te oczy. Mogą wystą­pić sce­ny odgry­wa­nia prze­mo­cy słow­nej i fizycznej.

Infografiki

Tylko dla pełnoletnich

Gra tyl­ko dla uczest­ni­ków pełnoletnich.

Wymagane stroje

Gra wyma­ga wcze­śniej­sze­go przy­go­to­wa­nia stroju.

No pain

No pain, czy­li dozwo­lo­ny kon­takt nie­spra­wia­ją­cy dyskomfortu.

W grze pojawia się tematyka dyskryminacji bądź wykorzystania

Gra poru­sza tema­ty­kę dys­kry­mi­na­cji, bądź wykorzystania.

Odgrywanie scen przemocy

W grze odgry­wa się sce­ny przemocy.

Wulgarny język

W grze obec­ny jest wul­gar­ny język.