Forma: larp online

  • Jay Piper zaprasza Cię do wideorozmowy

    Jay Piper zaprasza Cię do wideorozmowy

    Jay Piper to mały larp w kon­wen­cji cyber­punk, któ­re­go akcja dzie­je się pod­czas inter­ne­to­wej roz­mo­wy mat­ki oraz jej dziec­ka, któ­rzy nie widzie­li się od wie­lu lat. Gra powsta­ła jako larp onli­ne, jed­nak obec­nie jest pro­wa­dzo­na rów­nież w for­mu­le stacjonarnej. Lista Postaci ♱ Mat­ka (Sha­ron Piper) – samot­na wdo­wa wynaj­mu­ją­ca nie­wiel­kie miesz­ka­nie na przed­mie­ściach Nowe­go Jor­ku.♱…