Tak długo jak tego nie powiemy - BlackBox 3City

Tak długo jak tego nie powiemy

Autor/zy:

For­mat: fre­eform

Czas trwa­nia: 4 godzi­ny

Licz­ba uczest­ni­ków: 2 — 8

Larp popro­wa­dzo­no na:

Nasze marze­nia w koń­cu mia­ły się speł­nić. Jed­nak marze­nia, za któ­ry­mi goni­my i rze­czy­wi­stość, któ­ra podą­ża za nami, są jak linie rów­no­le­głe – nigdy się nie spotkają.

- „Nana” (2006)

Opis

As Long As We Don’t Tell Any­one debiu­to­wa­ło na sce­nie Stoc­kholm Sce­na­rio Festi­val w 2023 roku. Jest to jed­na z tych gier, któ­re pole­ga­ją na pró­bie zro­zu­mie­nia dyna­mi­ki rela­cji. Jak zmie­nia się ona w zależ­no­ści od oko­licz­no­ści i jak wpły­wa­ją na nią wyobra­że­nia o tym, co jest właściwe.

Gra się w parach, odkry­wa­jąc jed­ną z czte­rech histo­rii miło­snych, któ­re być może nigdy nie mia­ły się wyda­rzyć. Zaczy­na­jąc od słów „musi­my poroz­ma­wiać” prze­cho­dzi­cie przez serię scen i odkry­wa­cie, czy kie­dy­kol­wiek uda­ło wam się prze­pro­wa­dzić tę rozmowę.

Larp testu­je rów­nież, co się wyda­rzy, kie­dy ogra­ni­czy się moż­li­wo­ści komu­ni­ka­cji. Jak roz­ma­wiać o nie­zręcz­nym zauro­cze­niu, gdy nagle jesteś ogra­ni­czo­ny do mowy cia­ła lub wia­do­mo­ści tek­sto­wych? Co się dzie­je, gdy sie­dzisz bli­sko kogoś z wie­lo­ma rze­cza­mi, któ­re chcesz powie­dzieć, ale nie mówisz żad­nej z nich, ponie­waż nie ma na to miej­sca? Być może staw­ka jest zbyt wyso­ka i po pro­stu nie masz odwa­gi o tym mówić…

Dro­dzy Gra­cze, zapra­szam was na doświad­cze­nie sło­d­ko-gorz­kich histo­rii opo­wia­da­ją­cych o pra­gnie­niu mówie­nia, pra­gnie­niu dzia­ła­nia. I jed­no­cze­snym zda­niu sobie spra­wy, że trze­ba się zacho­wy­wać i milczeć.

Wymagania

Larp nie wyma­ga od gra­czy spe­cjal­nych przy­go­to­wań. Dress Code jest dowol­ny, swobodny.

Ważne

Gra jest sku­pio­na na prze­ży­wa­niu głę­bo­kich i czę­sto trud­nych emo­cji, a spe­cy­ficz­na for­mu­ła spra­wia, że doświad­cza­nie budo­wa­nej tu histo­rii jest raczej inten­syw­ne. Jed­no­cze­śnie larp ten jest przy­ja­zny oso­bom począt­ku­ją­cym. Wszyst­kie role sa uni­seks, tak więc w grze mogą poja­wić się zarów­no pary hete­ro- jak i homoseksualne.

Infografiki

Tylko dla pełnoletnich

Gra tyl­ko dla uczest­ni­ków pełnoletnich.

Full touch

Full touch, czy­li dozwo­lo­ny peł­ny kon­takt fizycz­ny w ramach usta­lo­nych ograniczeń.