Konwencja: romans

  • BottleQuest

    BottleQuest

    Bot­tle­qu­est to fre­efrom, któ­ry trwa przez jed­ną butel­kę piwa (lub inne­go pły­nu, cho­ciaż auto­rzy pisa­li ją myśląc wła­śnie o piwie). Gra eks­pe­ry­men­tu­je z for­mą nie­odzow­ne­go, jak wyda­je się wie­lu, kom­po­nen­tu lar­pów jakim jest kar­ta posta­ci. Czy moż­na ją zastą­pić napo­jem w butel­ce? Oka­zu­je się, że tak. Wystar­czy tyl­ko odro­bi­nę poba­wić się etykietą… Gra zosta­ła zgło­szo­na…

  • Pani i Otto

    Pani i Otto

    Pani i Otto to gra, któ­ra przez powta­rza­ją­ce się sce­ny przed­sta­wia sytu­acje szczę­śli­we i bez­kon­flik­to­we. Dwie pary gra­czy na zmia­nę odgry­wa­ją sce­ny z histo­rii głów­nych boha­te­rów. Gra bez aktyw­ne­go udzia­łu widow­ni, jed­nak zapra­sza­my do oglądania.