Pani i Otto - BlackBox 3City

Pani i Otto

Autor/zy:

For­mat: jeep­form

Kon­wen­cja: romans

Czas trwa­nia: 2 godzi­ny

Licz­ba uczest­ni­ków: 4

W tym

2
2

Larp popro­wa­dzo­no na:

Oto opo­wieść, gdzie szczę­ście nie jest jedy­nie prze­lot­ną chwi­lą, radość nie trwa krót­ko, a miło­ści moż­na ufać bez­gra­nicz­nie. Oto ona – histo­ria Pani i Otta. Opo­wieść bez kon­flik­tów i dra­ma­tów, bez wro­gów i nie­na­wi­ści. Opo­wieść o miło­ści, słod­ka, mdła i pod­szy­ta zazdrością.

Opis

Pani i Otto to gra, któ­ra przez powta­rza­ją­ce się sce­ny przed­sta­wia sytu­acje szczę­śli­we i bez­kon­flik­to­we. Dwie pary gra­czy na zmia­nę odgry­wa­ją sce­ny z histo­rii głów­nych boha­te­rów. Gra bez aktyw­ne­go udzia­łu widow­ni, jed­nak zapra­sza­my do oglądania.

Infografiki

No pain

No pain, czy­li dozwo­lo­ny kon­takt nie­spra­wia­ją­cy dyskomfortu.