Strona główna » Larpy » BottleQuest

Autor/zy:

For­mat: freeform

Kon­wenc­ja: hor­ror, kome­dia, romans

Czas trwa­nia: 0.5 godziny

Licz­ba uczest­ników: 3 +

Larp poprowad­zono na:

Hor­ror? Sit­com? Roman­ty­cz­na kome­dia? Rzeczy straszne i prz­er­aża­jące, gwał­towne wybuchy uczuć, gniew, czułość i jeszcze więcej. Wszys­tko to może się wydarzyć przy jed­nej butelce piwa. Pod warunk­iem, że ta butel­ka jest jed­nocześnie two­ją kartą postaci… Rety! Ty chy­ba nie jesteś w ciąży?…

Opis

Bot­tle­quest to freefrom, który trwa przez jed­ną butelkę piwa (lub innego płynu, cho­ci­aż autorzy pisali ją myśląc właśnie o piwie). Gra ekspery­men­tu­je z for­mą nieod­zownego, jak wyda­je się wielu, kom­po­nen­tu larpów jakim jest kar­ta postaci. Czy moż­na ją zastąpić napo­jem w butelce? Okazu­je się, że tak. Wystar­czy tylko odrobinę pobaw­ić się etyki­etą… Gra została zgłos­zona do konkur­su Gold­en Cobra 2016. Moż­na ją pobrać w for­ma­cie PDF.

Infografiki

Tylko dla pełnoletnich

Gra tylko dla uczest­ników pełno­let­nich.

No pain

No pain, czyli doz­wolony kon­takt niespraw­ia­ją­cy dyskom­for­tu.

Odgrywanie scen seksu

W grze sym­bol­icznie odgry­wa się sce­ny sek­su.

Przewiń do góry