BottleQuest - BlackBox 3City

BottleQuest

Autor/zy:

For­mat: fre­eform

Kon­wen­cja: hor­ror, kome­dia, romans

Czas trwa­nia: 0.5 godzi­ny

Licz­ba uczest­ni­ków: 3 +

Larp popro­wa­dzo­no na:

Hor­ror? Sit­com? Roman­tycz­na kome­dia? Rze­czy strasz­ne i prze­ra­ża­ją­ce, gwał­tow­ne wybu­chy uczuć, gniew, czu­łość i jesz­cze wię­cej. Wszyst­ko to może się wyda­rzyć przy jed­nej butel­ce piwa. Pod warun­kiem, że ta butel­ka jest jed­no­cze­śnie two­ją kar­tą posta­ci… Rety! Ty chy­ba nie jesteś w ciąży?…

Opis

Bot­tle­qu­est to fre­efrom, któ­ry trwa przez jed­ną butel­kę piwa (lub inne­go pły­nu, cho­ciaż auto­rzy pisa­li ją myśląc wła­śnie o piwie). Gra eks­pe­ry­men­tu­je z for­mą nie­odzow­ne­go, jak wyda­je się wie­lu, kom­po­nen­tu lar­pów jakim jest kar­ta posta­ci. Czy moż­na ją zastą­pić napo­jem w butel­ce? Oka­zu­je się, że tak. Wystar­czy tyl­ko odro­bi­nę poba­wić się ety­kie­tą… Gra zosta­ła zgło­szo­na do kon­kur­su Gol­den Cobra 2016. Moż­na ją pobrać w for­ma­cie PDF.

Infografiki

Tylko dla pełnoletnich

Gra tyl­ko dla uczest­ni­ków pełnoletnich.

No pain

No pain, czy­li dozwo­lo­ny kon­takt nie­spra­wia­ją­cy dyskomfortu.

Odgrywanie scen seksu

W grze sym­bo­licz­nie odgry­wa się sce­ny seksu.