BlackBox No.130 — Przystanek Floryda

Czas: 16.03.2024 r. godz. 15:00

Zasta­na­wia­li­śmy się dłu­go, jak zapla­no­wać X sezon BB3C. Pro­wa­dzi­li­śmy żar­li­we dys­ku­sje w gro­nie orga­ni­za­to­rów, porów­nu­jąc kon­wen­cje, sty­le gra­nia i szu­ka­jąc nowych gier, któ­re mogli­by­śmy dla Was popro­wa­dzić. Bo tak jak Wy, jeste­śmy głod­ni pre­mier! Doszli­śmy do wnio­sku, że do ide­al­ne­go zba­lan­so­wa­nia nasze­go pro­gra­mu potrze­bu­je­my ofi­cjal­ne­go, pierw­sze­go runu gry! Tym razem zapro­si­li­śmy do nas lar­pow­ców zwią­za­nych od wie­lu lat z kon­wen­tem Flam­berg. Kata­rzy­na “Awan­tu­ra” Karcz oraz Michał “Tjal” Roga­la odwie­dzą nas na pół­no­cy, by poprowadzić:

Przystanek Floryda

Gra prze­nie­sie was do roku 1963, gdy świat powo­li wycho­dzą­cy z kosz­ma­ru II woj­ny świa­to­wej utknął w zupeł­nie nowym kon­flik­cie, Zim­nej Woj­nie. Będzie­cie mie­li szan­sę spoj­rzeć na te wyda­rze­nia z per­spek­ty­wy ludzi, któ­rzy spę­dza­ją jesień życia w domu spo­koj­nej sta­ro­ści utrzy­ma­nym przez Zwią­zek Arty­stów Scen Dra­ma­tycz­nych. Jak w tych nie­spo­koj­nych cza­sach odnaj­dą się oso­by, któ­re czę­sto swo­je pierw­sze miło­ści prze­ży­wa­ły w poprzed­nim stu­le­ciu? Oso­by, któ­re z bli­ska widzia­ły dwie wiel­kie woj­ny i dla któ­rych wie­le rze­czy wstrzą­sa­ją­cych dla czło­wie­ka z XXI wie­ku, było oczy­wi­sto­ścią codzien­no­ści? Przyjdź­cie, by wspól­nie zna­leźć na te pyta­nia odpowiedź.

O prowadzących

Kata­rzy­na “Awan­tu­ra” Karcz — Od zara­nia nasze­go obec­ne­go wie­ku pochło­nię­ta przez popkul­tu­rę, miło­śnicz­ka dobrych histo­rii, lep­sze­go jedze­nia i chwil war­tych zapa­mię­ta­nia. W lar­pach sku­pia się na emo­cjach i prze­ży­ciach gra­czy, czy to jako twór­ca, czy jako gracz, czy też NPC. Od wie­lu lat zwią­za­na z kon­wen­tem Flam­berg, w pra­wie każ­dej moż­li­wej roli, od nagra­dza­ne­go gra­cza, przez twór­cę pro­gra­mu po orga­ni­za­to­ra całej tej sza­lo­nej impre­zy. W poszu­ki­wa­niu dobrych lar­po­wych opo­wie­ści, któ­re stwo­rzą nie­za­po­mnia­ne wspo­mnie­nia, zjeź­dzi­ła dużą część Pol­ski, gra­jąc i pozna­jąc róż­ne mecha­ni­ki, podej­ścia do pro­jek­to­wa­nia, spo­so­by zarzą­dza­nia nar­ra­cją. W życiu poza­lar­po­wym doświad­czo­na praw­nicz­ka, orga­ni­za­tor­ka even­tów dla firm, wykła­dow­czy­ni i spe­cja­list­ka od naj­lep­szej carbonary.

Michał “Tjal” Roga­la — Erpe­go­wiec od 30 lat, lar­po­wiec od ponad 20, sku­pio­ny na two­rze­niu prze­strze­ni do współ­two­rze­nia opo­wie­ści, miło­śnik eks­pe­ry­men­tów mecha­nicz­nych i ukry­wa­nia easte­reg­gów w swo­jej twór­czo­ści, któ­re cza­sem tyl­ko on może zna­leźć. Kie­dyś nało­go­wy orga­ni­za­tor kon­wen­tów i even­tów oko­ło­fan­ta­stycz­nych, w wyni­ku błę­dów kalen­da­rzo­wych od 22 lat zwią­za­ny z kon­wen­tem Flam­berg. Twór­ca lar­pów w róż­nych for­ma­tach, od kie­szon­ko­wych cham­be­rów na 6 osób do gier tere­no­wych na ponad 200 osób. Pry­wat­nie miło­śnik histo­rii, pra­wie każ­de­go prze­ja­wu kul­tu­ry popu­lar­nej, a zawo­do­wo czło­wiek dba­ją­cy o to by wie­lu Pola­ków mogło pew­nie i sta­bil­nie wydać swo­je cięż­ko zaro­bio­ne pie­nią­dze, czy to na bilet na larp, nowy strój czy na keba­ba wra­ca­jąc nocą z imprezy.

Miejsce

Gra odbę­dzie się w sali warsz­ta­to­wej Regio­nal­ne­go Cen­trum Infor­ma­cji i Wspo­ma­ga­nia Orga­ni­za­cji Poza­rzą­do­wych, nale­żą­cym do Fun­da­cji RC. Adres to ul. Wita Stwo­sza 23, Gdańsk.

Bilety

Bile­ty na larp będą dostęp­ne w ser­wi­sie EVENEA w cenie 40zł. Sprze­daż roz­pocz­nie się w ponie­dzia­łek, 4 mar­ca, o godzi­nie 20:00.

Procedura zapisów na larp:

 • Kup w ser­wi­sie EVENEA bilet na larp.
 • Prze­czy­taj opis posta­ci z poniż­szej LISTY WAKATÓW, a następ­nie wybierz trzy posta­cie, w któ­re chcesz się wcielić.
 • Zapo­znaj się z listą trig­ge­rów i ogra­ni­czeń oraz zde­cy­duj czy znaj­du­je się na niej temat, któ­re­go nie chcesz odgrywać.
 • Napisz maila z 3 wybra­ny­mi waka­ta­mi oraz potwier­dze­niem prze­czy­ta­nia listy trig­ge­rów i ogra­ni­czeń na adres paulina.michalowska@bb3c.pl
 • Jeśli nie chcesz cze­goś grać — wpisz to razem z wybra­ny­mi wakatami.
 • Cze­kaj na odpo­wiedź z potwier­dze­niem wybo­ru posta­ci, a w mię­dzy­cza­sie szy­kuj swój strój na larp!

Lista wakatów

 1. John Deutsch (JD) — Rok uro­dze­nia 1888

Muzyk, prze­brzmia­ła gwiaz­da under­gro­un­do­wych klu­bów dwu­dzie­sto­le­cia mię­dzy­wo­jen­ne­go, dalej pró­bu­ją­ca chwy­tać dzień na tyle na ile tyl­ko obec­nie moż­li­we. Zawsze łatwo wpa­da­ją­cy w kło­po­ty, ale potra­fią­cy z nich wyjść. Bie­rze z życia gar­ścia­mi, i zakła­da że zawsze da radę zapła­cić cenę za to. 

 #tajem­ni­ca #pie­nią­dze #rodzi­na 

 1. Elvi­ra Herd­ness — Rok uro­dze­nia 1873

Nestor­ka ośrod­ka, dostoj­na dama z wiel­ką kla­są, kobie­ta zna­ją­ca się na sztu­ce i ludziach i nie zwy­kła się mylić w żad­nej z tych kate­go­rii. Ma w swo­jej gło­wie poukła­da­ny świat i sta­ra się by rze­czy­wi­stość dosto­so­wa­ła się do jej ocze­ki­wań, co wydat­nie uła­twia jej odzie­dzi­czo­na for­tu­na, 

#sztu­ka #kon­flikt #pie­nią­dze 

 1. Rena­ta Tebal­di ‑Rok uro­dze­nia 1893

Śpie­wacz­ka z nie­zwy­kle barw­ną prze­szło­ścią, dla któ­rej każ­da chwi­la kie­dy może dzie­lić się swym talen­tem jest bez­cen­na. Odda­na jest swo­jej rodzi­nie, któ­ra potrze­bu­je wciąż jej opie­ki i rady, nawet jeże­li obec­nie już z nimi nie miesz­ka. Bar­dzo zain­te­re­so­wa­na wyda­rze­nia­mi w kra­ju i na świe­cie, peł­na lęków jak zmia­ny zacho­dzą­ce mogą wpły­nąć na jej uko­cha­ne naj­bliż­sze osoby. 

#tajem­ni­ca #romans #rodzi­na

 1. Mar­ga­ret Keane - Rok uro­dze­nia 1893

Nie­daw­no owdo­wia­ła kobie­ta któ­rej dzie­ła są dużo bar­dziej zna­ne od niej. Jej sło­wa odci­snę­ły się na histo­rii i sztu­ce ame­ry­kań­skiej. Zna swo­ją war­tość i chce jak naj­le­piej wyko­rzy­stać pozo­sta­łe jej lata. Prze­ni­kli­wa, inte­li­gent­na i zde­cy­do­wa­na osią­gnąć swo­je cele bez wzglę­du na miej­sce w jakim się obec­nie znaj­du­ję.  

#romans #sła­wa #tajem­ni­ca

 1. Wil­liam Mor­ton — Rok uro­dze­nia 1885

Reży­ser teatral­ny któ­ry prze­szedł nie­zwy­kle dłu­gą i trud­ną dro­gę w swo­im życiu. Obec­nie cie­szą­cy się spo­koj­ny­mi zło­ty­mi lata­mi u boku swo­jej sław­nej żony. Zawsze sto­ją­cy po wła­ści­wej stro­nie i poświę­ca­ją­cy sie­bie dla innych, w szcze­gól­no­ści dla kobiet jego życia. Zaan­ga­żo­wa­ny poli­tycz­ny pacy­fi­sta, co od zawsze było źró­dłem jego licz­nych problemów. 

#tajem­ni­ca #sztu­ka #romans

 1. Micha­el Mac Liam­mo­ir - Rok uro­dze­nia 1889

Uta­len­to­wa­ny malarz, któ­ry więk­szość swej karie­ry spę­dził jako sce­no­graf. Czło­wiek nie­złom­nych zasad w któ­re śle­po wie­rzy bez wzglę­du na kon­se­kwen­cje. Po nie­zwy­kle burz­li­wym życiu ma czas teraz by odpo­cząć z dala od pól bitew któ­re toczył. Uwa­ża sie­bie za kom­pas moral­ny, god­ny naśladowania. 

#tajem­ni­ca #sztu­ka #rodzi­na

 1. May McA­voy — Rok uro­dze­nia 1888

Wycho­wa­na w twar­dych chrze­ści­jań­skich zasa­dach, była wiel­ka gwiaz­da kina, chcą­ca jesz­cze wie­le prze­żyć w swo­ich zło­tych latach. Wciąż ado­ro­wa­na przez licz­nych fanów jej słyn­nych kre­acji. Obec­nie z tru­dem radzi sobie z samot­no­ścią któ­ra jest jej udzia­łem. Ma wciąż w sobie wie­le wia­ry, tro­chę w Boga, tro­chę w szan­sę na wła­sne szczę­śli­we zakończenia. 

 #sztu­ka #romans #rodzi­na

 1. Hel­mut Dan­tin - Rok uro­dze­nia 1893

Były wiel­ki amant kina, któ­ry przez swo­je prze­ko­na­nia i zasa­dy musiał porzu­cić wiel­ki ekran. Zain­te­re­so­wa­ny świa­tem, sku­pio­ny i zasad­ni­czy czło­wiek. Ma w sobie dużo sił by bro­nić innych i uczyć ich jak ochro­nić sie­bie przed nie­bez­pie­czeń­stwa­mi tego coraz bar­dziej zdzi­cza­łe­go świa­ta. Pro­sto­li­nij­ny w swo­ich zacho­wa­niach, wie­rzą­cy że porząd­ni ludzie bez tru­du zro­zu­mie­ją jego działania.

 #sła­wa #tajem­ni­ca #kon­flikt

 1. Char­les James - Rok uro­dze­nia 1883

Sław­ny wizjo­ner i pro­jek­tant, całe jego zycia sku­pio­ne było na sztu­ce i arty­stach. Szu­ka  na Flo­ry­dzie wytchnie­nia oraz part­ne­rów do inte­re­su­ją­cych dzia­łań. Pięk­no świa­ta badał na wie­lu fron­tach i nigdy nie uni­kał szans na przyj­rze­nie mu się z każ­dej moż­li­wej stro­ny. Chęt­ny zawsze do spró­bo­wa­nia nowych doznań i otwo­rze­nia sie­bie na nowe. 

 #romans #sztu­ka #kon­flikt

 1. Bon­nie Net­tles — Rok uro­dze­nia 1880

Była szat­niar­ka ze sław­ne­go teatru, zako­cha­na w sztu­ce, arty­stach i bogu. Peł­na ener­gii i chę­ci do zmia­ny świa­ta dooko­ła sie­bie. Wchło­nę­ła przez swo­je życie wie­le wie­dzy o świe­cie sztu­ki. Nie­daw­no odkry­ła nowe ścież­ki swo­jej ducho­wo­ści i zyska­ła chy­ba po raz pierw­szy od dzie­się­cio­le­ci, szczę­ście, spo­kój i poczu­cie przy­na­leż­no­ści, chcia­ła­by by inni rów­nież dosta­li taką szansę.

 #rodzi­na #kon­flikt  #sztu­ka

 1. Ruth Ben­ja­min ‑Rok uro­dze­nia 1875

Kon­ser­wa­tyw­na, nawet jak na swo­je cza­sy,   nauczy­ciel­ka wycho­wa­nia fizycz­ne­go ze szko­ły dla boga­tych panien. Jako wdo­wa po słyn­nym teno­rze tra­fi­ła do domu opie­ki dla arty­stów, gdzie sta­ra się wpro­wa­dzić sto­sow­ny porzą­dek. Dys­cy­pli­na, wej­rze­nie w duszę czło­wie­ka i prze­strze­ga­nie zasad zawsze były narzę­dzia­mi któ­re sku­tecz­nie pozwa­la­ły jej uło­żyć życie swo­je i innych. W nowym miej­scu, ma nowych pod­opiecz­nych, bo na naukę nigdy nie jest za późno. 

#rodzi­na #kon­flikt #sztu­ka

 1. Sean Hep­burn Fer­rer — Rok uro­dze­nia 1896

Bywa­lec miejsc przy­cią­ga­ją­cych sław­nych i boga­tych, w życiu prze­żył wyda­rze­nia któ­rych nikt by nie prze­niósł na sce­nę czy ekran, bo były­by za mało wia­ry­god­ne. Sam nigdy nie two­rzył, ale zawsze był obok naj­więk­szych posta­ci świa­ta sztu­ki. W swo­im życiu świa­do­mie i nie­świa­do­mie stwo­rzył posta­cie któ­re na zawsze sta­ły się czę­ścią świa­to­wej kul­tu­ry.  Zawsze chęt­ny do dal­sze­go dzia­ła­nia eme­ry­to­wa­ny mece­nas wiel­kich talentów.

#pie­nią­dze #romans #tajem­ni­ca

W ramach spotkania poprowadzimy następujące gry:

Przystanek Floryda

16.03.2024 r. godz. 15:00Cena bile­tu 40 zł.