BlackBox No.130 — Przystanek Floryda

Czas: 16.03.2024 r. godz. 15:00

Zasta­na­wia­li­śmy się dłu­go, jak zapla­no­wać X sezon BB3C. Pro­wa­dzi­li­śmy żar­li­we dys­ku­sje w gro­nie orga­ni­za­to­rów, porów­nu­jąc kon­wen­cje, sty­le gra­nia i szu­ka­jąc nowych gier, któ­re mogli­by­śmy dla Was popro­wa­dzić. Bo tak jak Wy, jeste­śmy głod­ni pre­mier! Doszli­śmy do wnio­sku, że do ide­al­ne­go zba­lan­so­wa­nia nasze­go pro­gra­mu potrze­bu­je­my ofi­cjal­ne­go, pierw­sze­go runu gry! Tym razem zapro­si­li­śmy do nas lar­pow­ców zwią­za­nych od wie­lu lat z kon­wen­tem Flam­berg. Kata­rzy­na “Awan­tu­ra” Karcz oraz Michał “Tjal” Roga­la odwie­dzą nas na pół­no­cy, by poprowadzić:

Przystanek Floryda

Gra prze­nie­sie was do roku 1963, gdy świat powo­li wycho­dzą­cy z kosz­ma­ru II woj­ny świa­to­wej utknął w zupeł­nie nowym kon­flik­cie, Zim­nej Woj­nie. Będzie­cie mie­li szan­sę spoj­rzeć na te wyda­rze­nia z per­spek­ty­wy ludzi, któ­rzy spę­dza­ją jesień życia w domu spo­koj­nej sta­ro­ści utrzy­ma­nym przez Zwią­zek Arty­stów Scen Dra­ma­tycz­nych. Jak w tych nie­spo­koj­nych cza­sach odnaj­dą się oso­by, któ­re czę­sto swo­je pierw­sze miło­ści prze­ży­wa­ły w poprzed­nim stu­le­ciu? Oso­by, któ­re z bli­ska widzia­ły dwie wiel­kie woj­ny i dla któ­rych wie­le rze­czy wstrzą­sa­ją­cych dla czło­wie­ka z XXI wie­ku, było oczy­wi­sto­ścią codzien­no­ści? Przyjdź­cie, by wspól­nie zna­leźć na te pyta­nia odpowiedź.

O prowadzących

Kata­rzy­na “Awan­tu­ra” Karcz — Od zara­nia nasze­go obec­ne­go wie­ku pochło­nię­ta przez popkul­tu­rę, miło­śnicz­ka dobrych histo­rii, lep­sze­go jedze­nia i chwil war­tych zapa­mię­ta­nia. W lar­pach sku­pia się na emo­cjach i prze­ży­ciach gra­czy, czy to jako twór­ca, czy jako gracz, czy też NPC. Od wie­lu lat zwią­za­na z kon­wen­tem Flam­berg, w pra­wie każ­dej moż­li­wej roli, od nagra­dza­ne­go gra­cza, przez twór­cę pro­gra­mu po orga­ni­za­to­ra całej tej sza­lo­nej impre­zy. W poszu­ki­wa­niu dobrych lar­po­wych opo­wie­ści, któ­re stwo­rzą nie­za­po­mnia­ne wspo­mnie­nia, zjeź­dzi­ła dużą część Pol­ski, gra­jąc i pozna­jąc róż­ne mecha­ni­ki, podej­ścia do pro­jek­to­wa­nia, spo­so­by zarzą­dza­nia nar­ra­cją. W życiu poza­lar­po­wym doświad­czo­na praw­nicz­ka, orga­ni­za­tor­ka even­tów dla firm, wykła­dow­czy­ni i spe­cja­list­ka od naj­lep­szej carbonary.

Michał “Tjal” Roga­la — Erpe­go­wiec od 30 lat, lar­po­wiec od ponad 20, sku­pio­ny na two­rze­niu prze­strze­ni do współ­two­rze­nia opo­wie­ści, miło­śnik eks­pe­ry­men­tów mecha­nicz­nych i ukry­wa­nia easte­reg­gów w swo­jej twór­czo­ści, któ­re cza­sem tyl­ko on może zna­leźć. Kie­dyś nało­go­wy orga­ni­za­tor kon­wen­tów i even­tów oko­ło­fan­ta­stycz­nych, w wyni­ku błę­dów kalen­da­rzo­wych od 22 lat zwią­za­ny z kon­wen­tem Flam­berg. Twór­ca lar­pów w róż­nych for­ma­tach, od kie­szon­ko­wych cham­be­rów na 6 osób do gier tere­no­wych na ponad 200 osób. Pry­wat­nie miło­śnik histo­rii, pra­wie każ­de­go prze­ja­wu kul­tu­ry popu­lar­nej, a zawo­do­wo czło­wiek dba­ją­cy o to by wie­lu Pola­ków mogło pew­nie i sta­bil­nie wydać swo­je cięż­ko zaro­bio­ne pie­nią­dze, czy to na bilet na larp, nowy strój czy na keba­ba wra­ca­jąc nocą z imprezy.

Miejsce

Gra odbę­dzie się w sali warsz­ta­to­wej Regio­nal­ne­go Cen­trum Infor­ma­cji i Wspo­ma­ga­nia Orga­ni­za­cji Poza­rzą­do­wych, nale­żą­cym do Fun­da­cji RC. Adres to ul. Wita Stwo­sza 23, Gdańsk.

Bilety

Bile­ty na larp będą dostęp­ne w ser­wi­sie EVENEA w cenie 40zł. Sprze­daż roz­pocz­nie się w ponie­dzia­łek, 4 mar­ca, o godzi­nie 20:00.

Procedura zapisów na larp:

  • Kup w ser­wi­sie EVENEA bilet na larp.
  • Prze­czy­taj opis posta­ci w LIŚCIE WAKATÓW (opu­bli­ku­je­my ją razem z bile­ta­mi), a następ­nie wybierz trzy posta­cie, w któ­re chcesz się wcielić.
  • Napisz maila z wybra­ny­mi waka­ta­mi na adres paulina.michalowska@bb3c.pl
  • Cze­kaj na odpo­wiedź z potwier­dze­niem wybo­ru posta­ci, a w mię­dzy­cza­sie szy­kuj swój strój na larp!

W ramach spotkania poprowadzimy następujące gry:

Przystanek Floryda

16.03.2024 r. godz. 15:00Cena bile­tu 40 zł.